eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego gazociagów przesyłowych (częśc pierwsza) oraz kontroli obiektów budowlanych (częśc druga).Ogłoszenie z dnia 2020-03-27

Nr: NP/2020/03/0137/GDA

Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego gazociagów przesyłowych (częśc pierwsza) oraz kontroli obiektów budowlanych (częśc druga).

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Data publikacji: 2020-03-27

Data wygaśnięcia: 2020-04-06

CPV:

Osoba kontaktowa: Bożena Sarnowska (ZA) bozena.sarnowska@gaz-system.pl +48 587445469

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego gazociągów przesyłowych(część I) oraz kontroli obiektów budowlanych (część II) 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/. 4. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 (słownie: dwie) Części: 1) Część nr I - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu rocznej kontroli stanu technicznego gazociągów przesyłowych znajdujących się w obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku za okres od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. 2) Część nr II - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu rocznej kontroli obiektów budowlanych znajdujących się w obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku za okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.(cz. I i cz. II) 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (cz. I i cz. II) 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: Dla części I i dla części II : 3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1(słownie: jedno) zamówienie, polegające na przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych liniowych w zakresie rurociągów stalowych albo w zakresie technologii na obiektach typy węzły lub stacje lub tłocznie paliw płynnych albo gazowych . UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na część I i część II Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tylko jednym zamówieniem. 3.2) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, w tym osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. z 2019 r., poz. 1186 tj.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019r.. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r. poz.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) tj.: Dla części I: a) Co najmniej jedną (1) osobą posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi (budową lub innymi robotami budowlanymi) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
b) Co najmniej jedną (1) osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (budową lub innymi robotami budowlanymi) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień. (dotyczy części I) Dla części II: a) Co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi (budową lub innymi robotami budowlanymi) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Dla części I - Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 powyżej. Dla części II - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, 4-6 i 8 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 10 SIWZ. VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY dla części I i dla części II 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ 2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 3) Dla części I i II - Wykaz zrealizowanych zadań ,,Doświadczenie Zawodowe" (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ) Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: - przedmiot zamówienia, - zakres prac, - terminy realizacji, tj. rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) i zakończenie (dd/mm/rrrr), podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, 4) Dla części I - Wykaz osób zdolnych do wykonania Zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji/uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania Zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3 ppkt 3.2) dla części I lit. a i b SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Specyfikacji). Do wykazu należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień dla osób w nim wymienionych. Dla części II - Oświadczenie ,,Potencjał Osobowy"( zgodnie z treścią Załącznika nr 6a do SIWZ 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 SIWZ (dotyczy tylko części II) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Termin realizacji został opisany w projekcie umowy
Miejsce realizacji zamówienia : obszar działania Zamawiającego
Termin składania ofert : 2020-04-06
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.