eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w uroczysku święte Ługi. Zadanie podzielono na dwie częściOgłoszenie z dnia 2006-08-01

POZYCJA 39196

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w uroczysku święte Ługi. Zadanie podzielono na dwie części: część nr 1 od KM 0+ 000 do KM 1+612 o długości 1,612 km i część nr 2 od KM 0+ 000 do KM 2+190 o długości 2,190 km Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów, do kontaktów: Arkadiusz Skibiński, ul. Lipowa 175, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044 6357201, fax 044 6324229, e-mail: belchatow@lodz.lasy.gov.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.lasy.com.pl/belchatow Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; gospodarka leśna. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w uroczysku święte Ługi. Zadanie podzielono na dwie części: część nr 1 od KM 0+ 000 do KM 1+612 o długości 1,612 km i część nr 2 od KM 0+ 000 do KM 2+190 o długości 2,190 km. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: leśnictwo Wola Pszczółecka, gmina Sczczerców, województwo łódzkie. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis obejmuje: przedmiar robót (kosztorys "ślepy"), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru, projekt techniczny 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru i SIWZ 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Łączna długość przebudowy dla obu części 3,802 km 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 18.12.2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: Wymagane dla części nr 1 - 10.000,00 PLN, dla części nr 2 - 10.500,00 PLN 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali 3 zamówienia o podobnym charakterze na kwotę co najmniej 100 000 zł każde, wykonanych w sposób należyty; 3) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, tj. posiadają następujące narzędzia i urządzenia: - równiarka samojezdna 100 KM do robót drogowych - co najmniej 1 szt. - walec o masie 10 ton - co najmniej po 1 szt. - zagęszczarka wibracyjna o masie 0,6 tony - co najmniej 1 szt. - koparko-ładowarka o pojemności łyżki minimum 0,25 m sześć.- co najmniej 1 szt, 4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zatrudniają co najmniej 3 osoby na stanowiskach robotniczych oraz 1 osobę na stanowisku kierowniczym. 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj posiadają środki na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 zł; 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w pkt 8 SIWZ oraz w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty konieczne do przedłożenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b. dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, c. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pt. 4 -8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne ani społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a), c), d) i e), f) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. g. informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 7 i 7a. h. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 zamówień na budowę drogi o wartości co najmniej 100 000 zł każde z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) - załącznik nr 5; i. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca - załącznik nr 6; j. informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lasy.com.pl/belchatow. Opłata: Warunki i sposób płatności: 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2006 godzina 09:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.08.2006, godzina 09:10, siedziba zamawiającego pokój nr 23 (świetlica).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24.07.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: Ługi I. 1) Krótki opis: Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w uroczysku święte Ługi od KM 0+ 000 do KM 1+612 o długości 1,612 km. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20. 3) Wielkość lub zakres: Długość przebudowywanego odcinka 1,612 km. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Zakończenie: 18.12.2006 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa: Ługi II. 1) Krótki opis: Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w uroczysku święte Ługi od KM 0+ 000 do KM 2+190 o długości 2,190 km. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20. 3) Wielkość lub zakres: Długość przebudowywanego odcinka 2,192 km. 4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Zakończenie: 18.12.2006 5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 6) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.