eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-02-09

Międzyrzecz: Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu
Numer ogłoszenia: 39084 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 742 40 00, faks 95 742 40 16.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedzyrzecz.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stałej bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia (ochrona świadczona całodobowo przez jedną osobę na zmianie) na potrzeby Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu wraz z przynależnym do budynku placem o pow. 765 m2 oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 1. 2. Przy wejściu zlokalizowane jest pomieszczenie, gdzie przyjmowane, wydawane i przechowywane są klucze do pomieszczeń sądowych. 3. Ochrona obiektu oraz mienia realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej na zasadach określonych w umowie (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującym u zamawiającego regulaminem pracy, przepisami bhp i p. poż. oraz instrukcją i planem ochrony. 4. Usługa ochrony obiektu realizowana będzie w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta - jednoosobowo przez całą dobę. 5. Wykonawca z chwilą podpisania umowy przejmie obowiązki ochrony i przekaże je przeszkolonemu w tym zakresie personelowi wyposażonyemu w mundury lub jednolite ubrania oraz identyfikatory. Osoby te w godzinach pracy Sądu pełnić będą jednocześnie obowiązki portierów. I. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia: 1. Stała, całodobowa (7 dni w tygodniu) bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia, realizowana poprzez prowadzenie obserwacji, za pośrednictwem obrazów z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu, monitorowanie sygnałów alarmowych napadu i pożarowych, reagowanie na zaistniałe zdarzenia i sygnały alarmowe, bezzwłoczne powiadamianie właściwych służb (Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna i inne), i Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności zagrożenia bezpieczeństwa w ochranianym budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. 2. Wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w techniczne środki łączności (telefony komórkowe) oraz inne specjalistyczne urządzenia służące do realizacji umowy (należy rozumieć urządzenia przymusu bezpośredniego wyszczególnione w art. 38 ustawy z 22sierpnia 1997r. - ochrona osób i mienia Dz.U. Nr 145 poz. 1221 z 2005r.); wymagana jest broń obiektowa zgodnie z Planem ochrony obiektu - Plan ochrony obiektu sporządzony zostanie przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, bezpłatnie w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 3. Skierowanie do realizacji zamówienia jednego pracownika na zmianie, posiadającego niezbędne przygotowanie zawodowe potwierdzone posiadaniem aktualnej licencji minimum pierwszego stopnia pracownika ochrony fizycznej, nie karanego, przeciwko któremu nie toczy się postępowanie karne, posiadającego aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, ubranie służbowe z logo firmy i imienny identyfikator. W sytuacjach wyjątkowych, w razie szczególnej potrzeby, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o doraźne ilościowe zwiększenie obsady pracowników wykonujących ochronę, 4. Przekazywanie Zamawiającemu list pracowników, którzy będą ochraniać obiekt, z zaznaczeniem, w jakim trybie zmianowym Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. W przypadku zmian kadrowych dot. osób ochraniających obiekt Zamawiającego w trakcie trwania umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach losowych - telefonicznie (niezwłocznie potwierdzając pisemnie) za pośrednictwem pracownika Zamawiającego, przewidzianego do kontaktów z Wykonawcą, 5. Przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie wykonywanej pracy oraz w zakresie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych. 6. Zapoznanie pracowników ochrony z planami ewakuacyjnymi, przepisami BHP i PPOŻ. 7. Zapewnienie znajomości przez pracowników ochrony topografii obiektów, w tym rozkładu pomieszczeń, przebiegu dróg ewakuacyjnych itp. 8. Zaznajomienie pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów wodnych, wyłączników systemów alarmowych włamania i napadu oraz przeciwpożarowych. 9. Składanie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru - najpóźniej w ciągu 12 godzin od zdarzenia. 10. Prowadzenie książki dyżurów i raportów z przebiegu służby w sposób umożliwiający stwierdzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdego pracownika ochrony. II. Do obowiązków pracowników ochrony należy w szczególności: 1. Postępowanie z należytą starannością podczas wykonywania ochrony w ramach uprawnień posiadanych przez pracowników ochrony, które na podstawie przepisów prawa szczególności pozwalają na odpieranie bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub osoby i mienie pozostające pod ochroną, przeciwdziałania kradzieżom, napadom i innym zakłóceniom porządku i spokoju oraz natychmiastowego podjęcia działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku zakłócenia porządku i spokoju, kradzieży i włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. 2. Dokonywanie obchodów wewnętrznych ochranianego obiektu Sądu po godzinach pracy Sądu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe, z częstotliwością nie rzadziej niż co 2 godziny. 3. Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (do zakresów obowiązków Wykonawcy nie należy konserwowanie istniejących systemów alarmowych). 4. Prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami przeciwpożarowymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnymi. 5. Składanie bieżących meldunków do Zamawiającego o niedociągnięciach i brakach w zabezpieczaniu mienia przez Zamawiającego, a także o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego zabezpieczenia mienia przez pracowników Zamawiającego. 6. Składanie Zamawiającemu raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru oraz o przypadkach wystąpienia kradzieży czy zniszczenia mienia. 7. Otwieranie obiektu i wpuszczanie na jego teren pracowników Sądu w godzinach porannych, ustalonych z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego, oraz zamykanie obiektu niezwłocznie po zakończeniu godzin urzędowania. W przypadku wykonywania przez pracowników Sądu po godzinach urzędowania czynności związanych z pełnionymi przez nich dyżurami lub zadaniami (np. stosowanie tymczasowego aresztowania), osoba ochraniająca obiekt zobowiązana jest do wpuszczenia na teren obiektu osób wskazanych przez w/w pracowników i nadzorowania ich przebywania w budynku. 8. Niedopuszczanie do przebywania na terenie ochranianego obiektu osób postronnych po godzinach urzędowania Sądu, poza przypadkami opisanymi w pkt 7. 9. Prowadzenie ewidencji wydawania i zdawania kluczy od pomieszczeń osobom uprawnionym, zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego. 10. Sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu po godzinach urzędowania i po zakończeniu czynności wykonywanych w tych pomieszczeniach przez inne osoby (np. pracowników firmy świadczącej usługi sprzątania), celem m.in. zamknięcia otwartych okien, drzwi oraz wyłączenia elektrycznych urządzeń. 11. Zabezpieczanie śladów i dowodów przestępstw dokonanych na terenie budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu oraz przynależnego do budynku placu. 12. Prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie na bieżąco wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony osób i mienia Zamawiającego, a także godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdego pracownika ochrony. 13. Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionych obiektów sprzętu i materiałów będących własnością Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. III. Wykonawca będzie świadczyć usługi w oparciu o osoby: 1. Nie karane, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o ile są wymagane w obowiązujących w tym zakresie przepisach, jednolicie umundurowane, z imiennymi identyfikatorami, 2. Posiadające poświadczenia bezpieczeństwa wymagane przy dostępie do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone w stosunku do pracowników, którzy mają wykonywać obowiązki u Zamawiającego, a nie mają poświadczeń bezpieczeństwa (na wniosek Wykonawcy postępowanie sprawdzające może przeprowadzić i wydać poświadczenie bezpieczeństwa Pełnomocnik Ochrony Zamawiającego). 3. Dyżur każdego pracownika ochrony w obiektach przewidzianych do ochrony nie może być dłuższy niż to stanowią obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wiadomości imiennych list osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia oraz informowania o każdorazowych zmianach osób na tej liście. Zamawiający wymaga, aby lista osób została przedłożona do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 5. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 pzp..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień tj. aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie wiedzy i doświadczenia; wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług w zakresie ochrony osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej, w sposób ciągły, przez okres co najmniej jednego roku. Przez określenie budynki użyteczności publicznej Zamawiający rozumie obiekty wg definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • osoby, które będą wykonywać bezpośrednią ochronę fizyczną, posiadają licencje co najmniej pierwszego stopnia oraz poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone; co najmniej jedna osobą posiada licencję pracownika zabezpieczenia technicznego oraz poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 80.000 zł..

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: - oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, - stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty, - oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt III.4.2, oraz w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia; dla każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.miedzyrzecz.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 1 pok. 38 66- 300 Międzyrzecz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 1 pok. 38 66 - 300 Międzyrzecz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Przed złożeniem oferty od wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie budynku, którego obejmuje przedmiot zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym w szczególności wymaganych dla należytego oszacowania rozmiarów i kosztów usługi, niezależnie od informacji otrzymanych od Zamawiającego. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.