eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krośnice › Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w roku 2014

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-11-26

Krośnice: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w roku 2014
Numer ogłoszenia: 388742 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217554 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4/20, 56-320 Krośnice, woj. dolnośląskie, tel. 071 3846019, faks 071 3846015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w roku 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w roku 2014. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części: - Część nr 1 - Dostawa mięsa i produktów mięsnych - Część nr 2 - Dostawa owoców i warzyw - Część nr 3 - Dostawa owoców cytrusowych i pieczarek - Część nr 4 - Dostawa mrożonek - Część nr 5 - Dostawa różnych artykułów spożywczych - Część nr 6 - Dostawa nabiału - Cześć nr 7 - Dostawa pieczywa - Część nr 8 - Dostawa ryb - Część nr 9 - Dostawa drobiu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 7.1 - 7.9 do SIWZ. Uwaga! Jeśli w jakimkolwiek punkcie załącznika 7.1 - 7.9 do SIWZ użyto nazwy towarowej - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkty spożywcze są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne zobowiązany jest do wykazania w tabeli formularza cenowego nazwy produktu równoważnego, gramatury i nazwy producenta. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja, skład surowcowy produktu itp.) odpowiadające wyszczególnionym w załącznikach nr 7.1 - 7.9 do SIWZ, a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego. 3. Ilość artykułów żywnościowych wskazana w załącznikach nr 7.1 - 7.9 do SIWZ jest wielkością orientacyjną, przewidywaną maksymalnie do nabycia przez Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia. Podane ilości artykułów żywnościowych nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia i mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania na przedmiot zamówienia lub ilości osób żywionych, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 4. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający wskazuje, że gwarantowana (minimalna) ilość artykułów, które zostaną zamówione przez Zamawiającego to 75 % ilości w zakresie każdego z wyspecyfikowanych w załączniku nr 7.1 - 7.9 artykułów żywnościowych. W pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. 5. Dostawa artykułów żywnościowych stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. 6. Miejscem dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych są pomieszczenia stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w budynku Zespołu Szkół w Krośnicach - wymagane jest wniesienie artykułów żywnościowych do pomieszczeń stołówki. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego dokona wyznaczona przez Zamawiającego osoba. Odbiór powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru, przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. 7. Jako termin dostawy rozumie się datę i godzinę złożenia podpisu przez osoby upoważnione do odbioru ze strony Zamawiającego na dokumencie odbioru towaru. 8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i opinią Sanepidu na własny koszt w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 9. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. 10. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca. 11. Szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie podawać Wykonawcy telefonicznie, faksem, bądź drogą elektroniczną. 12. Dostawy mają być realizowane: Mięso, Pieczywo, Nabiał: od godz. 6:00 do 8:00 codziennie od poniedziałku do soboty. Pozostałe artykuły żywnościowe: od godz. 7:00 do 13:00 codziennie od poniedziałku do soboty. 13. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych i jakościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał warunków dostawy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż dnia następnego, dostarczyć na własny koszt i ryzyko brakujący asortyment i/lub wymienić wadliwy asortyment na nowy wolny od wad. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w całości również w przypadku braku okazania przez Wykonawcę dokumentów sanitarnych i jakościowych. 14. W przypadku niedostarczenia zamówionego towaru w terminie, stwierdzenia niezgodności w zakresie dostawy ze złożonym zamówieniem lub zakwestionowania jakości poszczególnych produktów, ich oznakowania lub niezgodności ze złożoną ofertą, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy, albo rezygnacji z części lub całości dostawy w danym dniu. 15. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy danej partii towaru. 16. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejszeniu ulegnie odpowiednio wielkość przedmiotu i wartość zamówienia o wielkość tego zakupu. 17. Dostarczone produkty powinny spełniać najwyższe normy jakościowe, wagowe wymagane dla danej grupy asortymentu, terminy przydatności do spożycia oraz wymogi sanitarno - epidemiologiczne koniczne do zapewnienia higieny przy dostawach artykułów spożywczych wymagających chłodzenia, nie wymagających chłodzenia. Dostarczone produkty powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie wyprodukowania, warunków przechowywania, terminie przydatności do spożycia. Produkty powinny być bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18. Dostarczane produkty muszą mieć termin spożycia, nie krótszy niż 2 tygodnie licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego, chyba że przepisy ogólne stanowią inaczej. 19. Każdą ewentualną zmianę w stosunku do zamawianego towaru lub jego ilości należy wcześniej skonsultować z Zamawiającym, tzn. w terminie umożliwiającym dokonanie takiej zmiany. Główny przedmiot CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty 15221000-3 - Ryby mrożone 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne 15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne 15851100- 9 - Makaron niegotowany 15500000-3 - Produkty mleczarskie 15811100-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 03142500-3 - Jaja 03311000-2 - Ryby 15112000-6 - Drób..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.22.10.00-3, 15.80.00.00-6, 15.33.00.00-0, 15.60.00.00-4, 15.41.10.00-2, 15.87.00.00-7, 15.83.00.00-5, 15.85.11.00-9, 15.50.00.00-3, 15.81.11.00-9, 03.31.10.00-2, 15.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część nr 1 - Dostawa mięsa i produktów mięsnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19353,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20518,55

 • Oferta z najniższą ceną: 20518,55 / Oferta z najwyższą ceną: 24592,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część nr 2 - Dostawa owoców i warzyw

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gospodarstwo Rolne Łaniak Arkadiusz, Łazy Wielkie 12A, 56-320 Krośnice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23270,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22583,43

 • Oferta z najniższą ceną: 22583,43 / Oferta z najwyższą ceną: 25975,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część nr 3 - Dostawa owoców cytrusowych i pieczarek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2456,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2600,50

 • Oferta z najniższą ceną: 2600,50 / Oferta z najwyższą ceną: 2745,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część nr 4 - Dostawa mrożonek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10208,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6660,50

 • Oferta z najniższą ceną: 6660,50 / Oferta z najwyższą ceną: 14780,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Część nr 5 - Dostawa różnych artykułów spożywczych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52038,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43812,00

 • Oferta z najniższą ceną: 43812,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58482,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Część nr 6 - Dostawa nabiału

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU MILMLECZ, ul. Magazynowa 1, 56-300 Milicz, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33985,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32408,80

 • Oferta z najniższą ceną: 32408,80 / Oferta z najwyższą ceną: 37208,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Część nr 8 - Dostawa ryb

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3065,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4862,50

 • Oferta z najniższą ceną: 4862,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6310,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.