eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raczki › Budowa odcinków sieci wodociągowejKoniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-10-09

Raczki: Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki
Numer ogłoszenia: 388694 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 294076 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raczki, pl. Kościuszki 14, 16-420 Raczki, woj. podlaskie, tel. 0-87 5685925, faks 0-87 5686410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki 2) Zakres robót objętych zamówieniem: A. Budowa odcinka sieci wodociągowej Chodźki - Żubrynek, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 780 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 4 kpl Rury osłonowe PE 180 mm - 14 m (2 kpl) Miejsce włączenia się do sieci - w Chodźkach na działce nr 245/2 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 2szt, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Żubrynek na działce nr 80 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 2szt, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. B. Budowa odcinka sieci wodociągowej Korytki Kolonia - Wysokie, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 1060 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 4 kpl Rury osłonowe PE 180 mm - 18 m (3 kpl) w tym przejście - 2szt, przez rzekę Zalewiankę - rozkop długości 2x6m Miejsce włączenia się do sieci - w Korytkach na działce nr 21/3 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Wysokich na działce nr 124 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwę Z100 - 1kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. C. Budowa odcinka sieci wodociągowej Małe Raczki - Chodźki, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 697 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 6 kpl Rury osłonowe PE 180 mm - 215 m (2 kpl) w tym przejście przez rzekę Rospudę - przewiert sterowany długości 204m Miejsce włączenia się do sieci - w Małych Raczkach na działce nr 224 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Chodźkach na działce nr 162 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. D. Budowa odcinka sieci wodociągowej Koniecbór - Józefowo, gm. Raczki DZO160mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 2000 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 150 mm - 2 kpl, Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 4 kpl, Rury osłonowe PE 225 mm - 20 m (2 kpl) Miejsce włączenia się do sieci - w Koniecborze na działce nr 143/2 za pomocą trójnika T110/150/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 2szt, i Z150 - 1szt, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Józefowie na działce nr 208 za pomocą trójnika T110/150/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 2szt, i Z150 - 1szt, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. E. Budowa odcinka sieci wodociągowej Wronowo - Słoboda, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 906 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 2 kpl, Rury osłonowe PE 180 mm - 92 m (1 kpl) Miejsce włączenia się do sieci - we Wronowie na działce nr 67/2 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwę Z100 o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Słobodzie na działce nr 9/2 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwę Z100 o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. F. Budowa odcinka sieci wodociągowej Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 2684 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 8 kpl, Hydrant nadziemny DN80mm - 2 kpl, Rury osłonowe PE 180 mm - 91 m (10 kpl.) w tym przejście przez rzekę Rospudę - przewiert sterowany długości 25m i przez rzekę Głęboką - przewiert długości 8m, Miejsce włączenia się do sieci - w Suchej Wsi na działce nr 245 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 -3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Kuriankach Pierwszych na działce nr 451/2 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 -3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. G. Montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DZO80mm - kpl. 2 Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DZO100mm - kpl. 31 Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DZO150mm - kpl. 3 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Ponadto Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania niniejszego zamówienia. 2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia, w tym na: a. wykonane roboty budowlane - 36 miesięcy Okres gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 5) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest w: a. dokumentacji projektowej- Załącznik Nr 9 do SIWZ b. STWiOR zawierająca zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów i urządzeń oraz wymagania w zakresie prawidłowości wykonania poszczególnych robót - Załącznik Nr 9 Do SIWZ c. przedmiarach robót - Załącznik Nr 9. do SIWZ 8) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Wszelkie materiały i urządzenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ. 9) Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeżeli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ jako załącznik nr 9 przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 4.1. SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej w terenie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 996687,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 725896,03

  • Oferta z najniższą ceną: 725896,03 / Oferta z najwyższą ceną: 931405,68

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.