eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Przebudowa i budowa przepustów na drogach leśnych w leśnictwie Godowa i Kąkolówka

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-23

Strzyżów: Przebudowa i budowa przepustów na drogach leśnych w leśnictwie Godowa i Kąkolówka
Numer ogłoszenia: 385490 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Strzyżów , ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 017 2761011.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Państwowa Jednostka Organizacyjna

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i budowa przepustów na drogach leśnych w leśnictwie Godowa i Kąkolówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie przepustów na drogach leśnych w leśnictwie Godowa nr inw 242-076 i Kąkolówka nr inw 242-080 Zamówienie jest podzielone na dwie części. Część nr 1 Leśnictwo Godowa Część nr 2 Leśnictwo Kąkolówka Oferent może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia Część 1 Leśnictwo Godowa Przebudowa przepustu na drodze leśnej w leśnictwie Godowa nr inw 242-076 w km 0+370.58 W miejscu projektowanego obiektu inżynierskiego P-2.2.1 występuje przepust o konstrukcji betonowej. Współrzędne wlotu układ 2000: 5519874,67; 7556811,20 Współrzędne wylotu układ 2000: 5519863,46; 7556813,26 Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt 86. Przewidziano przebudowę istniejącego przepustu betonowego o średnicy 800 mm na przepust łukowo-kołowy o konstrukcji z blach falistych. Światło przepustu wynosi 1050mm x 1345mm, spadek podłużny 8,9%. Przepust ma długość 11,4 m. Zasypka gr. 20cm wokół płaszcza jest wykonana z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,95, natomiast zasypka w obrębie obiektu wykonana jest z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,98. Na końcach przepustu przewidziano ścięcie konstrukcji zgodnie z pochyleniem skarp, wynoszącym 1:1,5. Na wlocie oraz wylocie przepustu zaprojektowano gurty drewniane z palików średnicy 100 mm długości 1,00 m oraz umocnienie dna rowu i skarp za pomocą kamienia łamanego frakcji 16-20cm, gr. 20cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na ławie z pospółki gr. 10cm. Wokół ścięć konstrukcji z blach falistych zaprojektowano wieńce z kamienia naturalnego fr. 250-350 mm spoinowane zaprawą cementową. Budowa przepustu na drodze leśnej w leśnictwie Godowa nr inw 242-076 w km 2+763,33.W miejscu projektowanego przepustu P-2.2.3 występuje w stanie naturalnym zastoisko wodne - obiekt ma za zadanie przeprowadzać wody powierzchniowe zbierające się w tym miejscu przez korpus projektowanej drogi.Współrzędne wlotu układ 2000: 5518665,52; 7558653,76.Współrzędne wylotu układ 2000: 5518659,09; 7558643,16.Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt 8Przewidziano budowę nowego przepustu łukowo-kołowego o konstrukcji z blach falistych, przeprowadzającego wody opadowe zbierane przez układ projektowanych rowów, pod korpusem drogowym. Dotychczas w tym miejscu występowało zastoiska wodnego. Światło projektowanego przepustu wynosi 1050mm x 1345mm, spadek podłużny 3,0%. Przepust ma długość 12,40 m. Zasypka gr. 20cm wokół płaszcza jest wykonana z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,95, natomiast zasypka w obrębie obiektu wykonana jest z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,98. Na końcach przepustu przewidziano ścięcie konstrukcji zgodnie z pochyleniem skarp, wynoszącym 1:1,5 wlot oraz 1:2,2 wylot. Na wlocie oraz wylocie przepustu zaprojektowano gurty drewniane z palików średnicy 100 mm długości 1,00m oraz umocnienie dna rowu i skarp za pomocą kamienia łamanego frakcji 16-20cm, gr 20cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na ławie z pospółki gr 10cm. Wokół ścięć konstrukcji z blach falistych zaprojektowano wieńce z kamienia naturalnego fr. 250-350 mm spoinowane zaprawą cementową. Część 2 Leśnictwo Kąkolówka Przebudowa przepustu na drodze leśnej w leśnictwie Kąkolówka nr inw 242-080 Przepust P-6.1.Przewidziano przebudowę istniejącego przepustu betonowego o średnicy 400 mm na przepust o konstrukcji z blach falistych. Światło przepustu wynosi 400 mm, spadek podłużny 2,1%. Przepust ma długość 9,4m. Zasypka gr 20cm wokół płaszcza jest wykonana z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,95, natomiast zasypka w obrębie obiektu wykonana jest z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,98. Na końcach przepustu przewidziano ścięcie konstrukcji zgodnie z pochyleniem skarp, wynoszącym 1:1,5. Na wlocie do przepustu zaprojektowano gurty drewniane z palików średnicy 100 mm długości 1,00 m oraz umocnienie dna rowu i skarp na wysokości 0,3m za pomocą kamienia łamanego frakcji 16-20cm, gr 20 cm za spoinami wypełnionymi zaprawą na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na ławie z pospółki gr 10 cm. Na wylocie z przepustu zaprojektowano gurty drewniane z palików średnicy 100 mm długości 1,00 m oraz umocnienie dna rowu i skarp na wysokości 0,3m za pomocą kamienia łamanego frakcji 16-20cm, gr. 20 cm za spoinami wypełnionymi zaprawą na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm oraz na ławie z pospółki gr 10 cm. Wokół ścięć konstrukcji z blach falistych zaprojektowano wieńce z kamienia naturalnego fr. 250-350 mm spoinowane zaprawą cementową. Wlot i wylot z przepustu zostały zabezpieczone drewnianą balustradą długości 20 m po każdej stronie drogi. Miejscem realizacji zamówienia jest miejscowość: Część 1 miejscowość Godowa Część 2 miejscowość Kąkolówka.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. Będą one udzielane w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Dla części I - Leśnictwo Godowa - 2 500,00 PLN Dla części II - Leśnictwo Kąkolówka - 1 000,00 PLN 10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank PEKAO S.A. I Oddział Strzyżów na numer konta 38 1240 2672 1111 0000 3264 9127 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przelewem bankowym przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 10.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert do co najmniej ostatniego dnia związania ofertą włącznie. 10.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien oryginał gwarancji lub poręczenia złożyć wraz z ofertą w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopię dokumentu wadialnego dołączyć do oferty. 10.6. W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: Dla części I - PN - Przebudowa przepustów - cz I Dla części II - PN - Przebudowa przepustów - cz II 10.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 10.2., zostanie wykluczony z postępowania. 10.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.13. 10.9.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.11.Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.13.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 12.3. nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10.14.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1)odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę przepustów o wartości co najmniej 35 tyś. PLN netto, Ocena warunku spełnia / nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje potencjałem technicznym, tzn. że dysponuje (lub będzie dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami o następujących parametrach: 1) Koparko-ładowarka - pojemność łyżki pow. 0,25 m3 - min. 1 szt. 2) walec wibracyjny - min.13 t - min 1 szt. 3) samochody samowyładowcze min.8t - min. 1 szt. Ocena warunku spełnia / nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. że dysponuje (lub będzie dysponować) co najmniej: 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej Ocena warunku spełnia / nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sytuacji finansowej, tzn. że Wykonawcy posiadają: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: dla części 1 - 30 000,00 zł dla części 2 - 30 000,00 zł Ocena warunku spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie. 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp (Dz. U. 2013 poz. 907) 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. warunki dotyczące: 6.2.1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. że wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę przepustów o wartości co najmniej 35 tyś. PLN netto, 6.2.2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej: 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 6.2.3. dysponowania potencjałem technicznym, tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami o następujących parametrach: 1) Koparko-ładowarka - pojemność łyżki pow. 0,25 m3 - min. 1 szt. 2) walec wibracyjny - min.13 t - min 1 szt. 3) samochody samowyładowcze min.8t - min. 1 szt. 6.2.4. sytuacji finansowej, tzn. że posiadają: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: - dla części I - 30 000,00 zł - dla części II - 30 000,00 zł 6.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału ustalonych w niniejszym postępowaniu, tj. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach wymienionych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 6.2.1.÷6.2.4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 6.4. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt.: 6.2.1.÷6.2.4. Wykonawca może polegać, odpowiednio na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności może przedstawić Zamawiającemu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6.5. Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że: 6.5.1. brak jest podstaw do ich wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, 6.5.2. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 6.2.1.÷6.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców - spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów, 6.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że: 6.6.1. brak jest podstaw do ich wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, - każdy z Wykonawców oddzielnie. 6.6.2. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 6.2.1.÷6.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców - spełniają łącznie (wspólnie) samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów, 6.6.3. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określone w pkt 6.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców - spełniają łącznie (wspólnie) samodzielnie. 7. Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (formularz Oświadczenia znajduje się w Rozdziale III SIWZ). 7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. 7.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.1.5. Oświadczenie Wykonawcy (formularz Oświadczenia znajduje się w Rozdziale III SIWZ), dotyczące grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5) ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania przedstawi listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy., Zamawiający po jej analizie będzie zwracał się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienie będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowanie w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 7.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 7.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz Oświadczenia znajduje się w Rozdziale III SIWZ). 7.2.2. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 6.2.1. - Wykaz wykonanych robót budowlanych, (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 1 do Oświadczenia), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z dowodami* dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w pkt 6.2.1). Dowodem, o których mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 7.2.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 7.2.2, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 2013.231). Wykonawca może w Wykazie wykonanych robót budowlanychprzedstawić roboty wykonane przez podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie wykonawcy usług do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji robót wskazanych w Wykazie wykonanych robót budowlanych, wraz z deklaracją oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 1A do Oświadczenia). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem (osobą fizyczną lub prawną). 7.2.3. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 6.2.2. - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia(formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 2 do Oświadczenia), zawierający: informacje na temat posiadanych przez te osoby kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (sporządzonym w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca może w Wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia przedstawić osoby, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania wykonawców dysponujących osobami wskazanymi w Wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia, do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 2A do Oświadczenia). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem. 7.2.4. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 6.2.3. - Wykaz potencjału technicznego, zawierający: wykaz maszyn i pojazdów (sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) oraz informację o podstawie dysponowania tymi zasobami (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 3 do Oświadczenia). Wykonawca może w Wykazie potencjału technicznego przedstawić maszyny, pojazdy i urządzenia, którymi dysponują inne podmioty, na których potencjale technicznym polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na potencjale technicznym innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie podmiotu dysponującego potencjałem technicznym do udostępnienia swojego potencjału technicznego wskazanego w Wykazie potencjału technicznego, wraz z deklaracją oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 3A do Oświadczenia). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem. 7.2.5. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 6.2. 4 - opłaconą polisę na cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (przedstawioną w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku). 7.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 7.4. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczane w następujący sposób: 1) wartość zrealizowanych robót budowlanych - wg średniego kursu NBP z dnia podanego jako termin wykonania zamówienia 2) wartość posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu z pierwszego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. 7.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 7.5.1. dokumenty wymienione w pkt 7.1.1.÷7.1.5 powinny być przedłożone przez każdego z Wykonawców z osobna (odrębnie); 7.5.2. oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. - powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego Wykonawcę odrębnie; w tej drugiej sytuacji Zamawiający będzie uważał, że każdy z Wykonawców złożył oświadczenie dotyczące tej części warunku, za której spełnienie jest odpowiedzialny; 7.5.3. dokumenty wymienione w pkt 7.2.2.÷7.2.5. - powinny być przedłożone odpowiednio przez tego lub tych spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie odnośnych warunków lub przez te podmioty, na zasobach których polegają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie potwierdzając spełnianie odnośnych warunków; 7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 7.6.1. w pkt 7.1.2.÷7.1.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 7.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.1. ppkt 1) i ppkt 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.6.1. ppkt 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 7.7. stosuje się odpowiednio. 7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Na podstawie art. 144 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. A. W zakresie zmiany terminu realizacji. 1. Zmiany spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) wysoki stan wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi c) utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna d) rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu e) wystąpienie innych zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych w wyniku transportu materiałów 2. Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a) niewypały i niewybuchy, b) wykopaliska archeologiczne 3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 4. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 5. Inne okoliczności związane z przedłużającą się procedurą przetargową mające wpływ na termin podpisania umowy i przystąpienie do realizacji prac. B. Warunki dokonania zmiany: 1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. A1 - A5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia co może spowodować zmianę terminu realizacji zamówienia lub zmianę wynagrodzenia Wykonawcy Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. c) powyższe zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 3.Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 4.Pozostałe zmiany: zmiany wynagrodzenia a) zmiana obowiązującej stawki VAT: jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu, kosztorysu bądź STWiOR musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn. zm.): A) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną ,np.: zmiana nr rachunku bankowego), B) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Sposób inicjowania zmian a) Zamawiający: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. b) Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp. 3). Protokół konieczności wymaga potwierdzenia przez projektanta i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/web/strzyzow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_strzyzow/zamowienia_publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego, w pokoju nr 2 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa przepustu na drodze leśnej w leśnictwie Godowa nr inw 242/076w km 0+370.50 Budowa przepustu na drodze leśnej w leśnictwie Godowa nr inw 242/076 w km 2+763,33.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przebudowa przepustu na drodze leśnej w leśnictwie Godowa nr inw 242/076w km 0+370.58 W miejscu projektowanego obiektu inżynierskiego P-2.2.1 występuje przepust o konstrukcji betonowej. Współrzędne wlotu (układ 2000): 5519874,67; 7556811,20 Współrzędne wylotu (układ 2000): 5519863,46; 7556813,26 Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt86 Przewidziano przebudowę istniejącego przepustu betonowego o średnicy 800 mm na przepust łukowo-kołowy o konstrukcji z blach falistych. Światło przepustu wynosi 1050mm x 1345mm, spadek podłużny 8,9%. Przepust ma długość 11,4 m. Zasypka gr. 20cm wokół płaszcza jest wykonana z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,95, natomiast zasypka w obrębie obiektu wykonana jest z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,98. Na końcach przepustu przewidziano ścięcie konstrukcji zgodnie z pochyleniem skarp, wynoszącym 1:1,5. Na wlocie oraz wylocie przepustu zaprojektowano gurty drewniane z palików średnicy 100 mm długości 1,00 m oraz umocnienie dna rowu i skarp za pomocą kamienia łamanego frakcji 16-20cm, gr. 20cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na ławie z pospółki gr. 10cm. Wokół ścięć konstrukcji z blach falistych zaprojektowano wieńce z kamienia naturalnego fr. 250-350 mm spoinowane zaprawą cementową. 2. Budowa przepustu na drodze leśnej w leśnictwie Godowa nr inw 242/076 w km 2+763,33 W miejscu projektowanego przepustu P-2.2.3 występuje w stanie naturalnym zastoisko wodne - obiekt ma za zadanie przeprowadzać wody powierzchniowe zbierające się w tym miejscu przez korpus projektowanej drogi. Współrzędne wlotu (układ 2000): 5518665,52; 7558653,76 Współrzędne wylotu (układ 2000): 5518659,09; 7558643,16 Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt86 Przewidziano budowę nowego przepustu łukowo-kołowego o konstrukcji z blach falistych, przeprowadzającego wody opadowe zbierane przez układ projektowanych rowów, pod korpusem drogowym. Dotychczas w tym miejscu występowało zastoiska wodnego. Światło projektowanego przepustu wynosi 1050mm x 1345mm, spadek podłużny 3,0%. Przepust ma długość 12,40 m. Zasypka gr. 20cm wokół płaszcza jest wykonana z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,95, natomiast zasypka w obrębie obiektu wykonana jest z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,98. Na końcach przepustu przewidziano ścięcie konstrukcji zgodnie z pochyleniem skarp, wynoszącym 1:1,5 (wlot) oraz 1:2,2 (wylot). Na wlocie oraz wylocie przepustu zaprojektowano gurty drewniane z palików średnicy 100 mm długości 1,00 m oraz umocnienie dna rowu i skarp za pomocą kamienia łamanego frakcji 16-20cm, gr. 20cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na ławie z pospółki gr. 10cm. Wokół ścięć konstrukcji z blach falistych zaprojektowano wieńce z kamienia naturalnego fr. 250-350 mm spoinowane zaprawą cementową..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa przepustu na drodze leśnej w leśnictwie Kąkolówka nr inw 242/080.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przepust P-6.1 Przewidziano przebudowę istniejącego przepustu betonowego o średnicy 400 mm na przepust o konstrukcji z blach falistych. Światło przepustu wynosi 400 mm, spadek podłużny 2,1%. Przepust ma długość 9,4 m. Zasypka gr. 20cm wokół płaszcza jest wykonana z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,95, natomiast zasypka w obrębie obiektu wykonana jest z kruszywa zagęszczonego do wskaźnika Is=0,98. Na końcach przepustu przewidziano ścięcie konstrukcji zgodnie z pochyleniem skarp, wynoszącym 1:1,5. Na wlocie do przepustu zaprojektowano gurty drewniane z palików średnicy 100 mm długości 1,00 m oraz umocnienie dna rowu i skarp na wysokości 0,3m za pomocą kamienia łamanego frakcji 16-20cm, gr. 20 cm za spoinami wypełnionymi zaprawą na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na ławie z pospółki gr. 10 cm. Na wylocie z przepustu zaprojektowano gurty drewniane z palików średnicy 100 mm długości 1,00 m oraz umocnienie dna rowu i skarp na wysokości 0,3m za pomocą kamienia łamanego frakcji 16-20cm, gr. 20 cm za spoinami wypełnionymi zaprawą na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na ławie z pospółki gr. 10 cm. Wokół ścięć konstrukcji z blach falistych zaprojektowano wieńce z kamienia naturalnego fr. 250-350 mm spoinowane zaprawą cementową. Wlot i wylot z przepustu zostały zabezpieczone drewnianą balustradą długości 20 m po każdej stronie drogi..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.