Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-23

Tychy: Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Suble

Numer ogłoszenia: 384642 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy , Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. (032) 7763333, faks (032) 7763344. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Suble.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Suble jest:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej
2. Dostawa i montaż urządzeń
3. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
4. Obsługa geodezyjna, w tym dokumentacja powykonawcza.
Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy także:
- uzyskanie zaplecza placu budowy, zabezpieczenie dojść i dojazdów
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
UWAGI DODATKOWE:
- Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu będą odbierane przez inspektora (koordynatora) z ramienia Urzędu Miasta.
- Przed zabudowaniem wyrobu budowlanego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do niego: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską Normą lub z aprobatą techniczną.
- Koszty odbiorów technicznych obciążają Wykonawcę. Sprzęt, narzędzia pomiarowe wymagane do dokonania odbiorów technicznych robót Wykonawca udostępni nieodpłatnie na każde życzenie Inwestora. Również badanie nośności podbudowy należeć będzie do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia. Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie zabezpieczeń i oznakowań terenu budowy.
- W czasie realizacji zadania należy zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisów bhp oraz zapewnić niezbędne zabezpieczenia placu budowy celem ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45.11.27.00 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45.11.27.20 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 PLN)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu:
przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank PKO Bank Polski S.A. 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): BPKOPLPW
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Gminę Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Niniejszy dokument należy dołączyć do oferty.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wymagane jest wykonanie (na podstawie jednej umowy) minimum jednej roboty ogólnobudowlanej lub roboty w zakresie budowy placów zabaw lub siłowni na wolnym powietrzu o wartości min. 70 000,00 zł brutto - wg załącznika nr 5 do SIWZ.
   Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • a) Wymagane jest dysponowanie 1 osobą - kierownik budowy - z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wymagane jest wypełnienie oświadczenia - wg załącznika nr 4 do SIWZ.

   b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - według załącznika nr 4a do SIWZ.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty:
a) załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony formularz oferty,
b) pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów,
c) Dowód wpłaty wadium.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki zmiany są następujące:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 wzoru umowy jedynie w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej,
b) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
2. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w pkt 1). będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1), strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości podatku od towarów i usług - w takim przypadku, na pisemny wniosek wykonawcy bądź zamawiającego zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości umowy wynikające z tego tytułu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne/jednostki-organizacyjne-urzedu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Tychy
Wydział Zamówień Publicznych - pok. nr 808
Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
cena SIWZ 25 zł.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miasta Tychy
Wydział Zamówień Publicznych - pok. nr 808
Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TYCHÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Tychach » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU