Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-01-13

Rybnik: Rozbudowa szkółki leśnej Rybnik - Paruszowiec urządzanie kwater produkcyjnych

Numer ogłoszenia: 3814 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik , ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4223748, faks 032 4221972. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa Lasy Państwowe.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa szkółki leśnej Rybnik - Paruszowiec urządzanie kwater produkcyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- wykonanie drogi dojazdowej na powierzchni szkółki utwardzonej tłuczniem kamiennym
- wykonanie ogrodzenia szkółki z siatki leśnej na słupkach stalowych
- osadzenie schodów terenowych na skarpie
- wykonanie dróg technologicznych utwardzonych tłuczniem kamiennym
- zagospodarowanie skarp
- wykonanie kwater produkcyjnych wyłożonych matą polipropylenową
- wykonanie ścieżek technologicznych z płytek betonowych
- utwardzenie placu pod składowanie substratu
Rozbudowywana szkółka ma powierzchnię ok. 0,8 ha..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium została ustalona na 5000 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy, tj.:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  Warunki określone w podpunkcie 1 zostały ujęte w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie budownictwa drogowego, tj. wykażą, że jako główny wykonawca zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie obejmujące wykonanie drogi o łącznej wartości co najmniej 150 000 zł (załącznik nr 2) (wraz z udokumentowaniem ich należytego wykonania - referencje)
  3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia - tzn. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: - osobą mającą ważne uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo drogowe
  4) dysponują środkami technicznymi, niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej niżej wymienionym sprzętem:
  -walec wibracyjny o masie 10t, -równiarkę samojezdną, -ładowarkę kołową (załącznik nr 3)
  5) złożą zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że nie zalegają z opłatami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  6) złożą zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, że nie zalegają z opłatami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  7) złożą informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą/spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik nr 1)
  - wykaz, że jako główny wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie obejmujące wykonanie drogi o łącznej wartości co najmniej 150 000 zł (załącznik nr 2) (wraz z udokumentowaniem ich należytego wykonania - referencje)
  - wykaz osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia - wraz z załączonymi kserokopiami wymaganych uprawnień i zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego
  - wykaz niezbędnych środków technicznych (załącznik nr 3)
  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające nadanie numeru NIP oraz numeru REGON,
  - aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: • 1 - Cena - 90

 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2009 godzina 10:00, miejsce: w biurze podawczym pok. nr 3 w siedzibie Nadleśnictwa Rybnik przy ul. Kościuszki 36 w Rybniku.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z RYBNIKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Rybniku » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU