eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Rozbudowa szkółki leśnej Rybnik - Paruszowiec urządzanie kwater produkcyjnych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-01-13

Rybnik: Rozbudowa szkółki leśnej Rybnik - Paruszowiec urządzanie kwater produkcyjnych
Numer ogłoszenia: 3814 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik , ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4223748, faks 032 4221972.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.lasy.gov.pl/rybnik/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa szkółki leśnej Rybnik - Paruszowiec urządzanie kwater produkcyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: - wykonanie drogi dojazdowej na powierzchni szkółki utwardzonej tłuczniem kamiennym - wykonanie ogrodzenia szkółki z siatki leśnej na słupkach stalowych - osadzenie schodów terenowych na skarpie - wykonanie dróg technologicznych utwardzonych tłuczniem kamiennym - zagospodarowanie skarp - wykonanie kwater produkcyjnych wyłożonych matą polipropylenową - wykonanie ścieżek technologicznych z płytek betonowych - utwardzenie placu pod składowanie substratu Rozbudowywana szkółka ma powierzchnię ok. 0,8 ha..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium została ustalona na 5000 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki określone w podpunkcie 1 zostały ujęte w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie budownictwa drogowego, tj. wykażą, że jako główny wykonawca zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie obejmujące wykonanie drogi o łącznej wartości co najmniej 150 000 zł (załącznik nr 2) (wraz z udokumentowaniem ich należytego wykonania - referencje) 3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia - tzn. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: - osobą mającą ważne uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo drogowe 4) dysponują środkami technicznymi, niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej niżej wymienionym sprzętem: -walec wibracyjny o masie 10t, -równiarkę samojezdną, -ładowarkę kołową (załącznik nr 3) 5) złożą zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że nie zalegają z opłatami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) złożą zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, że nie zalegają z opłatami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7) złożą informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą/spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik nr 1) - wykaz, że jako główny wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie obejmujące wykonanie drogi o łącznej wartości co najmniej 150 000 zł (załącznik nr 2) (wraz z udokumentowaniem ich należytego wykonania - referencje) - wykaz osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia - wraz z załączonymi kserokopiami wymaganych uprawnień i zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego - wykaz niezbędnych środków technicznych (załącznik nr 3) - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające nadanie numeru NIP oraz numeru REGON, - aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2009 godzina 10:00, miejsce: w biurze podawczym pok. nr 3 w siedzibie Nadleśnictwa Rybnik przy ul. Kościuszki 36 w Rybniku.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.