Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-07-24


POZYCJA 38085


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wisznia Mała: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała i Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała I etap
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Wisznia Mała, do kontaktów: Sławomira Hermann, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, woj. dolnośląskie, tel. 071 312 70 25 wew. 46, fax 071 312 70 68, e-mail: s.hermann@wiszniamala.pl; j.kubacka@wiszniamala.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.wiszniamala.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisznia Mała i Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała I etap.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Wisznia Mała ulice- Szkolna ,Leśna; Ligota Piękna ulice- Leśna, Modrzewiowa, Akacjowa, Letniskowa, Sportowa, Jaśminowa, Główna, Cicha, Na Kolonii.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami zakończonymi na posesjach studzienkami z kręgów betonowych oraz odtworzenie nawierzchni drogowej
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Dodatkowe oświadczenia i dokumenty nie są wymagane
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Oryginalny kod CPV: 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Oryginalny kod CPV: 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Oryginalny kod CPV: 45.23.11.10 - Kładzenie rurociągów

Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.11.10 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
Oryginalny kod CPV: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej śr. 200 mm z PCV o dł. całk. 3753,0 m,
budowę przyłączy kanalizacyjnych śr. 160 mm z PCV w ilości 119 szt. o dł. łącznej 1887,5 m zakończonych studzienkami
z kręgów betonowych fi 1000 mm , odbudowę nawierzchni (nawierzchnia asfaltowa ,nawierzchnia tłuczniowa , kostka
brukowa) 2 687 m2.
Z tego do wykonania :
a) w 2006 r. :
1) Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej śr. 200 mm z PCV o dł. 1526,0 m,
2) Przyłączy kanalizacyjnych śr. 160 mm z PCV w ilości 60 szt. o dł. 875,5 m
b) w 2007 r. :
1) Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej śr. 200 mm z PCV o dł. 2227,0m,
2) Przyłączy kanalizacyjnych śr. 160 mm z PCV w ilości 59 szt. o dł. 1012,00 m
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia:rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy,
zakończenie robót do wykonania w 2006r. do 30.11.2006r.
zakończenie robót do wykonania w 2007r. do 30.08.2007r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 20 000,00 PLN
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i ponadto:
a) dysponują osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w branży:
- inżynierii sanitarnej z zakresu budowy sieci zewnętrznych;
- drogowej z zakresu budowy dróg;
b) posiadają doświadczenie w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj.:
- min. 1 zamówienie związane z budową sieci kanalizacyjnej o średnicy min. 200 mm .
1.5. dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości ,co najmniej 100 000 zł potwierdzone
stosowną opinią banku.
1.6. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie swojej działalności.
2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej wg zasady "spełnia nie spełnia"
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zestaw dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
Lp Nazwa (rodzaj) dokumentu Uwaga
1. Formularz oferty - podpisany na każdej stronie ( wzór nr 2.1 )
2. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór nr 2.1a )
3. Oświadczenie podwykonawcy w sprawie o ubieganie się o zamówienie publiczne (wzór nr 2.1b ) w zależności od ilości podwykonawców
4. Oświadczenie Wykonawcy o informacjach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (brak oświadczenia będzie
skutkować jawnością całej oferty) (wzór nr 2.2 )
5. Dowód wniesienia wadium
6. Aktualny Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dla każdego członka zarządu
9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dla firmy
10. Stan zatrudnienia oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, branżowych kierowników (wzór nr 2.3)
11. Stan zatrudnienia oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, branżowych kierowników (wzór nr 2.3a) dla podwykonawców w zależności od ilości podwykonawców
12. Uprawnienia budowlane osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz branżowych kierowników
robót zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia, to jest w zakresie sieci sanitarnych, dróg
13. Aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do Izby osób pełniących samodzielne
funkcje w budownictwie. ( j.w.)
14. Informacja banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy w której potwierdza się wielkość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy ( wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku)
15. Wykaz zrealizowanych w okresie od VI 2001 r. do VI 2006r lub z okresu prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy niż 5 lat z wyszczególnieniem przedsięwzięć o charakterze, złożoności i wielkości porównywalnej z zakresem zamówienia z podaniem ich wartości, okresu wykonania i inwestorów (wzór nr 2.5 )
16. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w załączniku - wzór nr 2.5 zostały wykonane z należytą
starannością - ( wzór nr 2.6 )
17. Zaakceptowany wzór umowy, wyłącznie na przedstawionym wzorze przez Zamawiającego (wzór nr 2.8) nie
wypełniać wzoru umowy !
18. Zobowiązanie podwykonawcy do współpracy (wzór nr 2.9) W zależności od ilości podwykonawców
19. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
20. Oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji robót (wzór nr 2.10 )

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiszniamala.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności: W przypadku odbioru dokumentacji przetargowej osobiście płatne gotówką w wysokości 50,00 zł. Natomiast w przypadku wysyłania dokumentacji przetagowej pocztą opłata za zaliczeniem pocztowym w wysokości 50,00 zł + 8,00 zł.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2006 godzina 10:45.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 16.08.2006, godzina 11:00, Urząd Gminy Wisznia Mała, 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, parter sala narad.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12.07.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI WISZNIA MAŁA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi WISZNIA MAŁA » więcej : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU