eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › System ochrony obiektu Jaz i Śluza Gawrony- opracowanie projektu systemu ochrony techniczno-fizycznej obiektu Jaz i Śluza Gawrony, - instalacja i uruchomienie zaprojektowanego i uzgodnionego z Zamawiającym systemu ochrony technicznej, - udział w wykonaniu planu ochrony obiektu i w uzgodnieniach z KW Policji w Poznaniu w późniejszym terminie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-11-10

Poznań: System ochrony obiektu Jaz i Śluza Gawrony: - opracowanie projektu systemu ochrony techniczno-fizycznej obiektu Jaz i Śluza Gawrony, - instalacja i uruchomienie zaprojektowanego i uzgodnionego z Zamawiającym systemu ochrony technicznej, - udział w wykonaniu planu ochrony obiektu i w uzgodnieniach z KW Policji w Poznaniu w późniejszym terminie
Numer ogłoszenia: 375208 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej , ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8567706, faks 061 8525731.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja Rządowa Niezespolona - Gospodarka Wodna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: System ochrony obiektu Jaz i Śluza Gawrony: - opracowanie projektu systemu ochrony techniczno-fizycznej obiektu Jaz i Śluza Gawrony, - instalacja i uruchomienie zaprojektowanego i uzgodnionego z Zamawiającym systemu ochrony technicznej, - udział w wykonaniu planu ochrony obiektu i w uzgodnieniach z KW Policji w Poznaniu w późniejszym terminie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu ochrony obiektu Jaz i Śluza Gawrony. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących zagadnień: - zaprojektowanie systemu ochrony i wykonanie planu technicznego z opisem, uwzględniającego: 1) stan terenu, 2) istniejący system zabezpieczenia wewnętrznego (system sygnalizacji włamania i napadu), 3) wymagania systemu ochrony technicznej obiektu, zawarte w metodyce KG Policji dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie (wyd. KG Policji, Warszawa, luty 2011 r.), 4) oraz współdziałanie systemu z systemem monitoringu i grupą interwencyjną. System ma zastąpić obecnie funkcjonujący system stałej ochrony fizycznej obiektu i zabezpieczać obiekt zarówno od strony wody jak i od strony lądu w dzień i w nocy; - zakup i instalację części składowych zaprojektowanego systemu, zgranie z zespołem monitoringu i uruchomienie gotowego systemu; - zakup i instalację zabezpieczeń mechanicznych, ograniczających dostęp do urządzeń sterujących obiektów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 51.22.00.00 - Usługi instalowania urządzeń kontrolnych 79.41.52.00 - Usługi doradcze w zakresie projektowania .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować posiadanie koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia nadanej z mocy art. 46 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z poźn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740, tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na zaprojektowaniu systemu ochrony technicznej i/lub instalacji zaprojektowanego systemu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - 1 osobę posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia, - 1 osobę posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, upoważniające do wykonywania czynności opisanych w art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1 i wydane na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740, tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4. Wycena oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy: - z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, - z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy np. wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi pracami, - z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy np. w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych, - z powodu zmiany obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowała zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją działania bądź zaniechania którejkolwiek ze stron, - z powodu zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, - z powodu zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w § 4 umowy, - w przypadku wystąpienia innych okoliczności nie ingerujących w treść przedmiotu zamówienia, których nie można przewidzieć w momencie jej zawarcia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, pok. 310.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; ul. Szewska 1, pokój nr 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.