Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-11-10

Poznań: System ochrony obiektu Jaz i Śluza Gawrony: - opracowanie projektu systemu ochrony techniczno-fizycznej obiektu Jaz i Śluza Gawrony, - instalacja i uruchomienie zaprojektowanego i uzgodnionego z Zamawiającym systemu ochrony technicznej, - udział w wykonaniu planu ochrony obiektu i w uzgodnieniach z KW Policji w Poznaniu w późniejszym terminie

Numer ogłoszenia: 375208 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej , ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8567706, faks 061 8525731. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja Rządowa Niezespolona - Gospodarka Wodna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: System ochrony obiektu Jaz i Śluza Gawrony: - opracowanie projektu systemu ochrony techniczno-fizycznej obiektu Jaz i Śluza Gawrony, - instalacja i uruchomienie zaprojektowanego i uzgodnionego z Zamawiającym systemu ochrony technicznej, - udział w wykonaniu planu ochrony obiektu i w uzgodnieniach z KW Policji w Poznaniu w późniejszym terminie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu ochrony obiektu Jaz i Śluza Gawrony. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących zagadnień: - zaprojektowanie systemu ochrony i wykonanie planu technicznego z opisem, uwzględniającego: 1) stan terenu, 2) istniejący system zabezpieczenia wewnętrznego (system sygnalizacji włamania i napadu), 3) wymagania systemu ochrony technicznej obiektu, zawarte w metodyce KG Policji dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie (wyd. KG Policji, Warszawa, luty 2011 r.), 4) oraz współdziałanie systemu z systemem monitoringu i grupą interwencyjną. System ma zastąpić obecnie funkcjonujący system stałej ochrony fizycznej obiektu i zabezpieczać obiekt zarówno od strony wody jak i od strony lądu w dzień i w nocy; - zakup i instalację części składowych zaprojektowanego systemu, zgranie z zespołem monitoringu i uruchomienie gotowego systemu; - zakup i instalację zabezpieczeń mechanicznych, ograniczających dostęp do urządzeń sterujących obiektów.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
51.22.00.00 - Usługi instalowania urządzeń kontrolnych
79.41.52.00 - Usługi doradcze w zakresie projektowania
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca winien udokumentować posiadanie koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia nadanej z mocy art. 46 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z poźn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740, tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca winien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na zaprojektowaniu systemu ochrony technicznej i/lub instalacji zaprojektowanego systemu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca winien wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - 1 osobę posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia, - 1 osobę posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, upoważniające do wykonywania czynności opisanych w art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1 i wydane na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740, tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję


  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4. Wycena oferty.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy: - z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, - z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy np. wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi pracami, - z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy np. w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych, - z powodu zmiany obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowała zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją działania bądź zaniechania którejkolwiek ze stron, - z powodu zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, - z powodu zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w § 4 umowy, - w przypadku wystąpienia innych okoliczności nie ingerujących w treść przedmiotu zamówienia, których nie można przewidzieć w momencie jej zawarcia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.rzgw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, pok. 310.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; ul. Szewska 1, pokój nr 103.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z POZNANIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Poznaniu » więcej : Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU