eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogowo › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo w sezonie zimowym 2016/2017

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-12-28

Ogłoszenie nr 374643 - 2016 z dnia 2016-12-28 r.

Rogowo: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo w sezonie zimowym 2016/2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 350876-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235121600000, ul. ul. Kościelna  8, 88-420   Rogowo, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3024053, faks 52 3024275, e-mail gmina@rogowo.paluki.pl
Adres strony internetowej (URL): http://rogowo.paluki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo w sezonie zimowym 2016/2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OŚ.271.1.16.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo w sezonie zimowym 2016/2017, które podzielone jest na 7 (siedem ) ZADAŃ i wykonywane będzie sprzętem Wykonawcy: 1) ZADANIE I - odśnieżanie ulic na terenie m. Rogowo oraz zapobieganie i likwidacja śliskości ulic na terenie m. Rogowo i dróg na terenie gminy Rogowo; a) Odśnieżanie oraz zapobieganie i likwidacja śliskości ulic na terenie m. Rogowo, - ul. Akacjowa, - ul. Bankowa, - ul. Bohaterów Września, - ul. Brzozowa - ul. Bydgoska - do drogi krajowej Nr 5, - ul. Gnieźnieńska - do drogi krajowej Nr 5, - ul. Grzybowa, - ul. Hokejowa, - ul. Jeziorna, - ul. Kolejowa - do drogi krajowej Nr 5, - ul. Kościuszki wraz z parkingiem w sąsiedztwie Przychodni Lekarskiej, - ul. Kościelna warz z parkingiem w sąsiedztwie Gminnego Domu Kultury oraz przy cmentarzu i kościele do tablicy oznaczonej koniec m. Rogowo (w kierunku Rzymu), - ul. Krótka, - ul. Kl. Maciaszczyka wraz z targowiskiem, - ul. Leśna, - ul. Łąkowa, - ul. Ogrodowa, - ul. Pałucka, - ul. Pl. Powstańców Wielkopolskich (wokół rynku), - ul. Polna (do ostatnich zabudowań za drogą krajową nr 5 - w kierunku Gałęzewa), - ul. Poprzeczna, - ul. Przybrzeżna, - ul. Składowa wraz z parkingiem, - ul. Słoneczna, - ul. Szkolna, - ul. Sportowa, - ul. Spokojna, - ul. Spółdzielcza, - ul. Topolowa, - ul. 600 - lecia, - ul. 21 Stycznia. Sprzęt do realizacji zadania: pług śniegowy zawieszany do ciągnika o minimalnej mocy 50 KM lub koparka o pojemności łyżki minimalnej - 1,5 m3, piaskarka o ładowności 2,0-3,0 ton wraz ciągnikiem 50 KM i ładowaczem (załadunek mieszanki piasku i soli) lub samochód o ładowności pow. 3,5 tony z zamontowaną piaskarką dodatkowo ładowacz (załadunek mieszanki piasku i soli). b) Zapobieganie i likwidacja śliskości dróg na terenie gminy Rogowo; - Rogowo - Łaziska - Rogowo - Gostomka - Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo - Czewujewo - Kaczkówko - Wiewiórczyn - Kaczkówko - Grochowiska Księże - wieś - Gościeszyn - Długi Bród - Gościeszyn - Ochodza - Gościeszyn - Gościeszynek - Budzisław - Ryszewo - Cegielnia - Gołąbki - Cegielnia - Jeziora - Kolonia Gałęzewska - Lubczynek - Złotniki - wieś Sprzęt do realizacji zadania: piaskarka o ładowności 2,0-3,0 ton wraz ciągnikiem 80 KM lub samochód o ładowności 3,5 tony z zamontowaną piaskarką dodatkowo ładowacz (załadunek mieszanki piasku i soli). 2) ZADANIE II - Odśnieżanie dróg w sołectwach; a) Rogowo - Rogowo - Gostomka, - Gostomka - Gałęzewko, w tym droga wewnętrzna do Ustronia, - Rogowo - Łaziska, b) Grochowiska Szlacheckie - Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo, c) Złotniki - Złotniki - wieś. d) Grochowiska Księże - Grochowiska Księże - wieś. Sprzęt do realizacji zadania: pług śniegowy zawieszany do samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 ton lub ciągnika o minimalnej mocy 80 KM lub koparka o pojemności łyżki minimalnej - 1,5 m3. 3) ZADANIE III - Odśnieżanie dróg w sołectwach; a) Niedźwiady, b) Skórki-Szkółki, c) Rzym. Sprzęt do realizacji zadania: pług śniegowy zawieszany do samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 ton lub ciągnika o minimalnej mocy 80 KM lub koparka o pojemności łyżki minimalnej - 1,5 m3. 4) ZADANIE IV - Odśnieżanie dróg w sołectwach: a) Czewujewo, b) Izdebno-Wola, c) Wiewiórczyn. Sprzęt do realizacji zadania: pług śniegowy zawieszany do samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 ton lub ciągnika o minimalnej mocy 80 KM lub koparka o pojemności łyżki minimalnej - 1,5 m3. 5) ZADANIE V - Odśnieżanie dróg w sołectwach: a) Budzisław, b) Cegielnia, c) Gościeszyn-Gościeszynek, d) Ryszewo. Sprzęt do realizacji zadania: pług śniegowy zawieszany do samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 ton lub ciągnika o minimalnej mocy 80 KM lub koparka o pojemności łyżki minimalnej - 1,5 m3. 6) ZADANIE VI - Odśnieżanie dróg w sołectwach: a) Cotoń-Bożacin, b) Mięcierzyn. Sprzęt do realizacji zadania: pług śniegowy zawieszany do samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 ton lub ciągnika o minimalnej mocy 80 KM lub koparka o pojemności łyżki minimalnej - 1,5 m3. 7) ZADANIE VII - Odśnieżanie dróg w sołectwach: a) Gałęzewo-Gałęzewko, b) Lubcz, c) Zalesie. Sprzęt do realizacji zadania: pług śniegowy zawieszany do samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 ton lub ciągnika o minimalnej mocy 80 KM lub koparka o pojemności łyżki minimalnej - 1,5 m3. 2. Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia: 1) Odśnieżanie dróg i ulic: Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, parkingi. Drogi i ww. obiekty winny być odśnieżone w sposób zapewniający przejezdność. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg w należytym stanie, tak aby były zachowane warunki bezpiecznego poruszania się ludzi i pojazdów. Sprzęt wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności winien być wyposażony w żółty sygnał błyskowy. Ww. sprzęt winien być gotowy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu, w razie takiej potrzeby również w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela, święta. W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy. Każdy kierowca sprzętu musi być wyposażony w telefon komórkowy w celu szybkiej łączności z koordynatorem "akcji zima". 2) Zapobieganie i likwidacja śliskości: Śliskość zimowa - zjawisko występujące na wskutek utworzenia się na nawierzchni drogowej warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie: a) gołoledź jest to warstwa lodu o grubości 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze, b) lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku cm powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu oraz opadu deszczu, c) zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci: - przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającej ją całkowicie lub częściowo warstwa o grubości kilku mm, - przymarzniętej nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku cm, - zalegającą nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią warstwy, d) śliskość pośniegowa jest to ujemny nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje. W przypadku wystąpienia, któregoś z ww. zjawisk lub więcej z nich albo wszystkich Wykonawca zobowiązany jest rozsypać materiał - mieszankę piaski i soli za pomocą piaskarki. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg tj. celem zapobiegania śliskości, w tym do załadunku mieszanki oraz do odśnieżania dróg winien zapewnić Wykonawca do realizacji całości przedmiotu zamówienia lub poszczególnych ZADAŃ. 3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podjęcie działań związanych z przedmiotem zamówienia maksymalnie 3 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego (kryterium pozacenowe). 4) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do powiadomienia Zamawiającego maksymalnie na 30 minut przed rozpoczęciem jak i również o zakończeniu usługi związanej z usuwaniem śliskości lub odśnieżania dróg sms na telefon 667 700 638. 5) Zamawiający zapewnia materiał tj. mieszankę piasku i soli do zwalczania śliskości, która zgromadzona jest na pryzmie przy Oczyszczalni ścieków ul. Jeziornej w Rogowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: odśnieżanie ulic na terenie m. Rogowo oraz zapobieganie i likwidacja śliskości ulic na terenie m. Rogowo i dróg na terenie gminy Rogowo
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT35050.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sółka z o.o.,  marika.mariuszyc@drogbet.pl,  ul. Dworcowa 12 ,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24526.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24526.80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24526.80
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Odśnieżanie dróg w sołectwach;Rogowo, Grochowiska Szl., Złotniki, Grochowiska Księże
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT10400.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sółka z o.o.,  marika.mariuszyc@drogbet.pl,  ul. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8985.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8985.60
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10558,08
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Odśnieżanie dróg w sołectwach;Niedźwiady, Skórki-Szkółki, Rzym
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT10910.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sółka z o.o.,  marika.mariuszyc@drogbet.pl,  ul. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10281.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10281.60
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10281.60
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Odśnieżanie dróg w sołectwach:Czewujewo, Izdebno-Wola, Wiewiórczyn
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT9590.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GRAJÓZ" Grażyna Pietryszyn,  pietryszyn@orange.pl,  Wenecja 25,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9186.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9186.48
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9331.20
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Odśnieżanie dróg w sołectwach:Bdzisław, Cegielnia, Gościeszyn-Gościeszynek, Ryszewo
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT7400.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GRAJÓZ" Grażyna Pietryszyn,  pietryszyn@orange.pl,  Wenecja 25,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8544.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8544.96
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9849.60
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: Odśnieżanie dróg w sołectwach:Cotoń-Bożacin, Mięcierzyn
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT11000.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KOWALSKI BUDOWNICTWO Sółka z o.o.,  marika.mariuszyc@drogbet.pl,  ul. Dworcowa 12,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10454.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10454.40
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12414.60
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   NAZWA: Odśnieżanie dróg w sołectwach:Gałęzewo-Gałęzewko, Lubcz, Zaesie
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT7400.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GRAJÓZ" Grażyna Pietryszyn,  pietryszyn@orange.pl,  Wenecja 25,  88-400,  Żnin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8544.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8544.96
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9538.56
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.