eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2 A i B w Gliwicach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-27

Gliwice: Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2 A i B w Gliwicach
Numer ogłoszenia: 369566 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Ratownictwa Gliwice , ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3019815, faks 032 3019814.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa miasta Gliwice.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2 A i B w Gliwicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie prac polegających na remoncie schodów wejściowych do budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2 A i B w Gliwicach. Remont obejmuje schody wejściowe główne do budynku, schody łukowe w narożu budynku oraz schody ewakuacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Przedmiar robót - pozycje: A, B, C, E (bez pozycji D, która nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Rysunek sytuacyjny miejsca wykonywania prac - stanowiące odpowiednio ZAŁĄCZNIK NR 1, 7, 8 i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na fakt, iż miejscem wykonywanych robót są schody wejściowe do budynku stanowiącego czynny zakład pracy, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie, w tym wygrodzenia terenu robót oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, wszelkich odpadów, śmieci i opakowań oraz innych pozostałości. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady, które nie mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania, do najbliżej położonych miejsc, w których zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2010, nr 185, poz. 1243 ze zm.). Ponadto, Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, a ewentualne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zastosowane materiały oraz wykonane prace na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji zostały opisane w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian 45.43.10.00 - Kładzenie płytek .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w tym polegające na remoncie schodów - o wartości roboty co najmniej 15 000 zł brutto każda (słownie: piętnaście tysięcy i 00/100 złotych brutto).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisanego do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w sposób prawidłowy, c) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego pozostających w bezpośrednim związku z przedmiotem umowy i mających na ten przedmiot wpływ, z zastrzeżeniem, że w przypadku wzrostu stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie (ofercie wykonawcy) nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z cenami brutto podanymi w ofercie, d) zmiany na rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego, e) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (zmiana przedstawicieli Zamawiającego bądź zmiana kierownika budowy pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.crg.gliwice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gliwice 44-121, ul. Bolesława Śmiałego 2 B, pom. nr 113 - Sekretariat Centrum Ratownictwa Gliwice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Gliwice 44-121, ul. Bolesława Śmiałego 2 B, pomieszczenie nr 113 - Sekretariat Centrum Ratownictwa Gliwice..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymienionych w ogłoszeniu - w części III.4) oświadczeniach i dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.