eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Wiśnicz › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego, 5 Zadań Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Tr

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-10-20

Nowy Wiśnicz: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego, 5 Zadań Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów
Numer ogłoszenia: 366008 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu , ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, tel. 014 6128206, faks 014 6108481.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego, 5 Zadań Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 5 zadań tj.: 3.1.1 likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, 3.1.2 prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury, 3.1.3 utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, 3.1.4 posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli, 3.1.5 pełnienie dyżurów. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na: - odśnieżaniu dróg - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%). - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby 3.3 Utrzymanie zimowe dróg. Zasady realizacji zamówienia:. 3.3.1 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego obejmuje wykonywanie prac porządkowych i usuwanie skutków zimy, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym: - odśnieżanie całej szerokości drogi, zatok autobusowych i utrzymanie stałej przejezdności - usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i środków powodujących szorstkość nawierzchni, - odśnieżanie jezdni w technologii mechaniczno-ręcznej, tj. uzupełnienie odśnieżania mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów, - posypanie piaskiem lub innym właściwym środkiem powodującym szorstkość, nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu (na wniosek Zamawiającego drogi mogą być posypywane żużlem), - posypanie i likwidowanie śliskości na odcinkach dróg ze zbyt dużym spadkiem podłużnym drogi - ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, przez ręczne posypywanie środkami chemicznymi i środkami powodującymi szorstkość (w przypadku utrudnionego podjazdu posypywarek). 3.3.2 Inne obowiązki Wykonawcy w ramach zimowego utrzymania dróg: - dysponowanie dostateczną do bieżącego wykonywania zabiegów liczbą sprzętu specjalistycznego (pługopiaskarki itp.) w tym, w przypadku wystąpienia wzmożonych warunków zimowych lub warunków uznanych za klęskę żywiołowa uzupełnienie dodatkowego sprzętu o: pługi odśnieżne, ładowarki, sprzęt holowniczy, itp., - zakup żużla i soli drogowej w ilościach niezbędnych do prowadzenia akcji zimowej oraz przygotowanie pojazdów i sprzętu (konserwacja, remonty) przed jej rozpoczęciem, - zapewnienie całodobowej stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym dla przyjmowania zgłoszeń od wytypowanego pracownika Zamawiającego i przekazywania informacji o sytuacji na drogach, - prowadzenie rejestru dobowego przebiegu usługi w raportach dziennych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 SIWZ oraz przekazywanie raportu do Zamawiającego faksem na nr 014 610 84 81 do godz. 9.00. Raport będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, - przyjmowanie zgłoszeń od: Zamawiającego, pogotowia ratunkowego, Policji i innych uprawnionych służb publicznych, - organizowanie wewnętrznej gotowości pracy w taki sposób, aby w ciągu jednej godziny po otrzymaniu zgłoszenia od wytypowanego przedstawiciela PZD lub w czasie zgodnym z wytycznymi Standardu zimowego utrzymania, przystąpić do wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, - przy intensywnych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach powodujących powstawanie zawiei i zamieci śnieżnych, należy koncentrować działalność na zapewnieniu przejezdności dróg o największym znaczeniu komunikacyjnym i na głównych skrzyżowaniach Miasta, - odśnieżanie jezdni ulic należy prowadzić na całej szerokości z zachowaniem odległości nie większej niż 30 cm od strefy przykrawężnikowej. Należy zwracać szczególną uwagę na dokładne odśnieżanie skrzyżowania ulic i dróg w odległości 10 m od przejścia dla pieszych oraz spadków podłużnych i poprzecznych, - przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań, - podejmowanie następujących działań w sytuacji wynikających np. z intensywnych opadów śniegu lub zalegającego błota pośniegowego:.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania 90.63.00.00 - Usługi usuwania oblodzeń .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że 5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 5.2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawili pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a zwłaszcza aby wykazali, że: 5.2.1 w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwa zadania o charakterze porównywalnym jak w niniejszym postępowaniu tj. z zakresu zimowego utrzymania dróg - w formie załączonego do oferty oświadczenia z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia, każda o cenie nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto, 5.2.2 dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zadania. Wykonawca musi mieć do dyspozycji niezbędne środki transportu, sprzęt i urządzenia do realizacji poszczególnych zadań: - zadanie nr 1 - rozsypywacz rolniczy - szt. 1, - pług z nośnikiem - szt. 1, - zadanie nr 2 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt. 2, - zadanie nr 3 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt. 2, - pług z nośnikiem - szt. 1, - zadanie nr 4 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt.1, - zadanie nr 5 - piaskarka szt. 1, pług lemieszowy z nośnikiem - szt.1. 5.2.3 dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, a zwłaszcza osoby tj.: - dyżurny - osoba (osoby) wyznaczona do porozumiewania się z Zamawiającym, znająca tematykę zimowego utrzymania dróg, mogąca podejmować decyzje związane z zimowym utrzymaniem dróg do której należałoby dysponowanie sprzętem i transportem, przekazywanie telefonicznie informacji o stanie dróg do Zamawiającego i przyjmowanie zgłoszeń od: pogotowia ratunkowego, Policji i Zamawiającego, - kierowcy nośnika (operator) pod piaskarkę, który winien znać tematykę zimowego utrzymania dróg. 5.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co oznacza, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż cena brutto złożonej oferty ( suma cen brutto wszystkich zadań, na które wykonawca składa ofertę) 5.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 5. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów uznany zostanie jako nie spełnienie warunków, co skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp. 6.2 Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ustawy Pzp i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu: 7.1 Potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda: 7.1.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia dokumenty te zobowiązany jest załączyć każdy z wykonawców, 7.1.2 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej z treścią formularza załączonego do specyfikacji stanowiącego zał. nr 2, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy albo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez każdego z tych wykonawców lub przez ustanowionego pełnomocnika, 7.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 7.2.1 wykazu zrealizowanych (zakończonych) w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwa zadania o charakterze porównywalnym jak w niniejszym postępowaniu tj. z zakresu zimowego utrzymania dróg - w formie załączonego do oferty oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji Doświadczenie zawodowe z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia, każda o cenie nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto, 7.2.2 wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - według formularza załączonego do specyfikacji Potencjał kadrowy stanowiącego załącznik nr 3A do specyfikacji. 7.2.3 wykazu narzędzi i urządzeń, którymi wykonawca będzie posługiwał lub posłuży się do wykonania zamówienia - według formularza załączonego do specyfikacji Potencjał techniczny stanowiącego załącznik nr 3 B do specyfikacji a zwłaszcza wykazać, że dysponuje takimi urządzeniami jak: - zadanie nr 1 - rozsypywacz rolniczy - szt. 1, - pług z nośnikiem - szt. 1, - zadanie nr 2 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt. 2, - zadanie nr 3 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt. 2, - pług z nośnikiem - szt. 1, - zadanie nr 4 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt.1, - zadanie nr 5 - piaskarka szt. 1, pług lemieszowy z nośnikiem - szt.1. 7.3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: 7.3.1 polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena brutto złożonej oferty ( suma cen brutto wszystkich zadań, na które wykonawca składa ofertę) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje załączenie odpowiednich dokumentów zgodnych z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz.604) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku składania ofert wspólnych dokumenty wymienione w pkt. 7.1 składa każdy z wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 7.2 i 7.3 mogą złożyć wszyscy wykonawcy łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie z art. 33 ustawy 8. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 7 do oferty należy dołączyć: 8.1 Wypełniony Formularz oferta - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji 8.2 Wypełniony Formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 1 A do niniejszej specyfikacji 8.3 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub innych dokumentów składających się na ofertę, o ile prawo do ich podpisywania nie wynika z innych dokumentów wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/bochenski.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I - Gmina Drwinia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na: - odśnieżaniu dróg - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%). - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na: - odśnieżaniu dróg - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%). - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na: - odśnieżaniu dróg - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%). - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 92.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na: - odśnieżaniu dróg - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%). - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rejon V - Gmina Łapanów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na: - odśnieżaniu dróg - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%). - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.