Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-10-20

Nowy Wiśnicz: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego,
5 Zadań
Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia
Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa
Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana
Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina
Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów


Numer ogłoszenia: 366008 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu , ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, tel. 014 6128206, faks 014 6108481.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego,
5 Zadań
Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia
Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa
Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana
Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina
Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 5 zadań tj.:
3.1.1 likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi,
3.1.2 prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury,
3.1.3 utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy,
3.1.4 posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli,
3.1.5 pełnienie dyżurów.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8.
Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na:
- odśnieżaniu dróg
- posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%). - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby

3.3 Utrzymanie zimowe dróg. Zasady realizacji zamówienia:.
3.3.1 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego obejmuje wykonywanie prac porządkowych i usuwanie skutków zimy, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym:
- odśnieżanie całej szerokości drogi, zatok autobusowych i utrzymanie stałej przejezdności
- usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i środków powodujących szorstkość nawierzchni,
- odśnieżanie jezdni w technologii mechaniczno-ręcznej, tj. uzupełnienie odśnieżania mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów,
- posypanie piaskiem lub innym właściwym środkiem powodującym szorstkość, nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu (na wniosek Zamawiającego drogi mogą być posypywane żużlem),
- posypanie i likwidowanie śliskości na odcinkach dróg ze zbyt dużym spadkiem podłużnym drogi - ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, przez ręczne posypywanie środkami chemicznymi i środkami powodującymi szorstkość (w przypadku utrudnionego podjazdu posypywarek).

3.3.2 Inne obowiązki Wykonawcy w ramach zimowego utrzymania dróg:
- dysponowanie dostateczną do bieżącego wykonywania zabiegów liczbą sprzętu specjalistycznego (pługopiaskarki itp.) w tym, w przypadku wystąpienia wzmożonych warunków zimowych lub warunków uznanych za klęskę żywiołowa uzupełnienie dodatkowego sprzętu o: pługi odśnieżne, ładowarki, sprzęt holowniczy, itp.,
- zakup żużla i soli drogowej w ilościach niezbędnych do prowadzenia akcji zimowej oraz przygotowanie pojazdów i sprzętu (konserwacja, remonty) przed jej rozpoczęciem,
- zapewnienie całodobowej stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym dla przyjmowania zgłoszeń od wytypowanego pracownika Zamawiającego i przekazywania informacji o sytuacji na drogach,
- prowadzenie rejestru dobowego przebiegu usługi w raportach dziennych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 SIWZ oraz przekazywanie raportu do Zamawiającego faksem na nr 014 610 84 81 do godz. 9.00. Raport będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
- przyjmowanie zgłoszeń od: Zamawiającego, pogotowia ratunkowego, Policji i innych uprawnionych służb publicznych,
- organizowanie wewnętrznej gotowości pracy w taki sposób, aby w ciągu jednej godziny po otrzymaniu zgłoszenia od wytypowanego przedstawiciela PZD lub w czasie zgodnym z wytycznymi Standardu zimowego utrzymania, przystąpić do wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
- przy intensywnych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach powodujących powstawanie zawiei i zamieci śnieżnych, należy koncentrować działalność na zapewnieniu przejezdności dróg o największym znaczeniu komunikacyjnym i na głównych skrzyżowaniach Miasta,
- odśnieżanie jezdni ulic należy prowadzić na całej szerokości z zachowaniem odległości nie większej niż 30 cm od strefy przykrawężnikowej. Należy zwracać szczególną uwagę na dokładne odśnieżanie skrzyżowania ulic i dróg w odległości 10 m od przejścia dla pieszych oraz spadków podłużnych i poprzecznych,
- przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań,
- podejmowanie następujących działań w sytuacji wynikających np. z intensywnych opadów śniegu lub zalegającego błota pośniegowego:.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.62.00.00 - Usługi odśnieżania
90.63.00.00 - Usługi usuwania oblodzeń
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że
  5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  5.2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawili pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a zwłaszcza aby wykazali, że:
  5.2.1 w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwa zadania o charakterze porównywalnym jak w niniejszym postępowaniu tj. z zakresu zimowego utrzymania dróg - w formie załączonego do oferty oświadczenia z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia, każda o cenie nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto,
  5.2.2 dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zadania. Wykonawca musi mieć do dyspozycji niezbędne środki transportu, sprzęt i urządzenia do realizacji poszczególnych zadań:
  - zadanie nr 1 - rozsypywacz rolniczy - szt. 1,
  - pług z nośnikiem - szt. 1,
  - zadanie nr 2 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt. 2,
  - zadanie nr 3 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt. 2,
  - pług z nośnikiem - szt. 1,
  - zadanie nr 4 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt.1,
  - zadanie nr 5 - piaskarka szt. 1, pług lemieszowy z nośnikiem - szt.1.
  5.2.3 dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, a zwłaszcza osoby tj.:
  - dyżurny - osoba (osoby) wyznaczona do porozumiewania się z Zamawiającym, znająca tematykę zimowego utrzymania dróg, mogąca podejmować decyzje związane z zimowym utrzymaniem dróg do której należałoby dysponowanie sprzętem i transportem, przekazywanie telefonicznie informacji o stanie dróg do Zamawiającego i przyjmowanie zgłoszeń od: pogotowia ratunkowego, Policji i Zamawiającego,
  - kierowcy nośnika (operator) pod piaskarkę, który winien znać tematykę zimowego utrzymania dróg.
  5.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co oznacza, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż cena brutto złożonej oferty ( suma cen brutto wszystkich zadań, na które wykonawca składa ofertę)
  5.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  6.1 Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 5. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów uznany zostanie jako nie spełnienie warunków, co skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
  6.2 Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  Zgodnie z art. 24 ustawy Pzp i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu:
  7.1 Potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda:
  7.1.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia dokumenty te zobowiązany jest załączyć każdy z wykonawców,
  7.1.2 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej z treścią formularza załączonego do specyfikacji stanowiącego zał. nr 2, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy albo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez każdego z tych wykonawców lub przez ustanowionego pełnomocnika,
  7.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda:
  7.2.1 wykazu zrealizowanych (zakończonych) w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwa zadania o charakterze porównywalnym jak w niniejszym postępowaniu tj. z zakresu zimowego utrzymania dróg - w formie załączonego do oferty oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji Doświadczenie zawodowe z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia, każda o cenie nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto,
  7.2.2 wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - według formularza załączonego do specyfikacji Potencjał kadrowy stanowiącego załącznik nr 3A do specyfikacji.
  7.2.3 wykazu narzędzi i urządzeń, którymi wykonawca będzie posługiwał lub posłuży się do wykonania zamówienia - według formularza załączonego do specyfikacji Potencjał techniczny stanowiącego załącznik nr 3 B do specyfikacji a zwłaszcza wykazać, że dysponuje takimi urządzeniami jak:
  - zadanie nr 1 - rozsypywacz rolniczy - szt. 1,
  - pług z nośnikiem - szt. 1,
  - zadanie nr 2 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt. 2,
  - zadanie nr 3 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt. 2,
  - pług z nośnikiem - szt. 1,
  - zadanie nr 4 - piaskarka z pługiem lemieszowym z nośnikiem - szt.1,
  - zadanie nr 5 - piaskarka szt. 1, pług lemieszowy z nośnikiem - szt.1.
  7.3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda:
  7.3.1 polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena brutto złożonej oferty ( suma cen brutto wszystkich zadań, na które wykonawca składa ofertę)

  W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje załączenie odpowiednich dokumentów zgodnych z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz.604) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

  W przypadku składania ofert wspólnych dokumenty wymienione w pkt. 7.1 składa każdy z wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 7.2 i 7.3 mogą złożyć wszyscy wykonawcy łącznie.

  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie z art. 33 ustawy

  8. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 7 do oferty należy dołączyć:

  8.1 Wypełniony Formularz oferta - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
  8.2 Wypełniony Formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 1 A do niniejszej specyfikacji
  8.3 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub innych dokumentów składających się na ofertę, o ile prawo do ich podpisywania nie wynika z innych dokumentów wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  8.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez wykonawcę..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni
ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni
ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I - Gmina Drwinia.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ.
  Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na:
  - odśnieżaniu dróg
  - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%).
  - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ.
  Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na:
  - odśnieżaniu dróg
  - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%).
  - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ.
  Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na:
  - odśnieżaniu dróg
  - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%).
  - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 92.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ.
  Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na:
  - odśnieżaniu dróg
  - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%).
  - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rejon V - Gmina Łapanów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 roku i od 01 października do 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8 załączonym do SIWZ.
  Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na:
  - odśnieżaniu dróg
  - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%).
  - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI NOWY WIŚNICZ PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi NOWY WIŚNICZ » więcej : Usługi odśnieżania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU