Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-25

Zarszyn: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012-2013.

Numer ogłoszenia: 365248 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zarszyn , ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie, tel. 13/ 4671038. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012-2013..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zarszyn o łącznej długości 42,1 km w sezonie zimowym 2012-2013.
Poszczególne rejony - części obejmują:
Rejon - część nr 1 w Pielni- drogi o długości 7,3 km;
Rejon - część nr 2 w Odrzechowej - drogi o długości 8,5 km
Rejon - część nr 3 w Jaćmierzu, Posadzie Jaćmierskiej, Jaćmierzu Przedmieściu i Bażanówce - drogi o długości 11,9 km;
Rejon - część nr 4 w Długiem i w Nowosielcach - drogi o długości 8,5 km;
Rejon - część nr 5 w Zarszynie i w Posadzie Zarszyńskiej - drogi o długości 4,8 km;
Rejon - część nr 6 w Pastwiskach - drogi o długości 1,1 km;
Zamawiający ustala trzy stopnie trudności wykonania przedmiotu zamówienia:
I stopień trudności - odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej do 0,5 m.
II stopień trudności - odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej od 0,5 m do 1 m.
III stopień trudności - odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej powyżej 1m..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


A.1) formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru- załącznik Nr 1 do SIWZ,A.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - wg załącznika Nr 2 do SIWZ,A.3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - wg załącznika Nr 3 do SIWZ,A.4) parafowany projekt umowy - wg załącznika Nr 4 do SIWZ,A.5) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 5 do SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Dopuszcza się możliwość dokonania zmian terminów umownych, które mogą ulec zmianie w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:
1)na skutek okoliczności których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy,
2)zmiany dokumentacji projektowej lub jej uzupełnienia, zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,
3)wstrzymania przez Zamawiającego robót w wyniku wystąpienia warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót, na wniosek Wykonawcy,
4)wystąpienia innych okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację robót, za które nie odpowiada żadna ze stron,
5)z powodu siły wyższej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zarszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Zarszyn
ul. Bieszczadzka 74
38-530 Zarszyn.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Zarszyn
ul. Bieszczadzka 74
38-530 Zarszyn
pok. nr 19.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon - część nr 1 w Pielni- drogi o długości 7,3 km;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon - część nr 2 w Odrzechowej - drogi o długości 8,5 km.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon - część nr 3 w Jaćmierzu, Posadzie Jaćmierskiej, Jaćmierzu Przedmieściu i Bażanówce - drogi o długości 11,9 km;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odsnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon - część nr 4 w Długiem i w Nowosielcach - drogi o długości 8,5 km;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odsnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rejon - część nr 5 w Zarszynie i w Posadzie Zarszyńskiej - drogi o długości 4,8 km.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odsnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rejon - część nr 6 w Pastwiskach - drogi o długości 1,1 km;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI ZARSZYN PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi ZARSZYN »
więcej : Usługi odśnieżania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU