Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-09

Prusice: Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach.

Numer ogłoszenia: 364314 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295496 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Pawła II nr 7, 55-110 Prusice, woj. dolnośląskie, tel. 71 312 50 35, faks 71 312 50 35.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach..


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest realizacja zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ i umową, zadania obejmującego roboty budowlane i aranżację wnętrz w ramach inwestycji pn. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach. 2. Przedmiot umowy obejmuje budowę wraz z wyposażeniem wnętrz budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach zlokalizowanego na działce nr ewid. 225, AM-1 obręb Prusice. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa w tym przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3. W przypadku rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji projektowej pierwszeństwo będą miały zapisy projektu budowlanego i wykonawczego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.11.25.00 - Usuwanie gleby
45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.22.00 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45.26.13.20 - Kładzenie rynien
45.26.21.00 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45.26.23.00 - Betonowanie
45.26.23.10 - Zbrojenie
45.26.23.11 - Betonowanie konstrukcji
45.26.25.10 - Roboty kamieniarskie
45.32.00.00 - Roboty izolacyjne
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.10.00 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.12.00 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.41.00.00 - Tynkowanie
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2824272,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 2152484,91


  • Oferta z najniższą ceną: 2152484,91 / Oferta z najwyższą ceną: 2397270,00


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI PRUSICE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi PRUSICE » więcej : Roboty instalacyjne elektryczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU