Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2010-11-05

Bolesław: Dostawa kamienia dolomitowego.

Numer ogłoszenia: 359078 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o. , ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, woj. małopolskie, tel. 032 6461148, faks 032 6461148. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kamienia dolomitowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamienia dolomitowego w max ilości 1700 Mg wg asortymentu:

Lp. Nazwa (asortyment w mm) jednostka miary Ilość
1 2 3 4
1 Miał 0,0 - 4,0 Mg 50
2 Grys 4 - 8 Mg 50
3 Grys 5 - 11 Mg 300
4 Grys 8 - 16 Mg 300
5 Kliniec 12,5 - 31,5 Mg 300
6 Tłuczeń 31,5 - 63 Mg 500
7 Mieszanka dolomitowa 0 - 31,5 Mg 200Wykonanie zamówienia polegać będzie na sukcesywnym dostarczaniu kamienia do siedziby Zamawiającego, we wskazane miejsce, poszczególnych asortymentów kamienia w zadeklarowanej wcześniej ilości.

2. Ilość kamienia może ulec zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający ze względów technicznych dopuszcza możliwość dostarczenia każdej ostatniej partii asortymentu w ilości pełnego tonażu danego środka transportu.

3. Kamień dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt ( załadunek, transport, rozładunek). Dostawy kamienia dokonywane będą w dni robocze w godzinach 7.00-18.00, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania (telefonicznie lub faksem), w ilości podanej w zapotrzebowaniu.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokument WZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

14.21.23.00 - Kamień pokruszony lub rozłupany
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia- zał. nr 5 do SIWZ,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia- zał. nr 5 do SIWZ,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia- zał. nr 5 do SIWZ,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia- zał. nr 5 do SIWZ,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia- zał. nr 5 do SIWZ,III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - formularz cenowy
Załącznik Nr 3 - projekt umowy
Załącznik Nr 5 - wykaz osób do kontaktów
Załącznik Nr 6 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art.22 PZP
Załącznik Nr 7 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 8 - oświadczenie wykonawcy - podwykonawcy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkboleslaw.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2010 godzina 07:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
pokój nr 5 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI BOLESŁAW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi BOLESŁAW » więcej : Kamień pokruszony lub rozłupany »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU