eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie - 2016 rok

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2015-12-29

Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie - 2016 rok
Numer ogłoszenia: 356264 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Powstania Listopadowego , ul. Zbaraska 3, 04-014 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 810 28 82, faks 22 810 28 82.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp60warszawa.szkolnastrona.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna- szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie - 2016 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie - 2016 rok. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od dn. 01 stycznia 2016 r. (w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej - od daty zawarcia umowy) do 31 grudnia 2016 r., zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 2.1- 2.5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części: Część 1:Wyroby garmażeryjne (Szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.1 do SIWZ stanowiącym jednocześnie wzór formularza asortymentowo-cenowego); Część 2:Ryby i mrożonki (Szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.2 do SIWZ stanowiącym jednocześnie wzór formularza asortymentowo-cenowego);Część 3: Mięso i wędliny (Szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.3 do SIWZ stanowiącym jednocześnie wzór formularza asortymentowo-cenowego);Część 4: Warzywa, owoce, kiszonki, jaja (Szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.4 do SIWZ stanowiącym jednocześnie wzór formularza asortymentowo-cenowego); Część 5: Produkty ogólnospożywcze (Szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.5 do SIWZ stanowiącym jednocześnie wzór formularza asortymentowo-cenowego)..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.89.42.00-3, 15.22.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 03.14.25.00-3, 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy wykazać, iż w terminie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie zrealizował co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych o wartości nie mniejszej niż wartość części zamówienia, na którą składa ofertę. Przez dostawę rozumie się: sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w asortymencie należącym do grupy produktów odpowiadającej części zamówienia, na którą składana jest oferta, przez okres jednego roku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem spełniającym i wymagania do przewozu żywności oraz wymogi sanitarno - epidemiologiczne. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg Załącznika Nr 3 do SIWZ załącza kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W celu wykazania spełniania warunków zawartych w pkt 6.1.2. SIWZ dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składa wykaz wykonanych usług - minimum trzech - (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ) na dostawę artykułów żywnościowych w terminie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż wartość części zamówienia, na którą składa ofertę. Wykonawcy składający ofertę na kilka części zamówienia są obowiązani przedstawić wykaz usług w odniesieniu do każdej z części z osobna. Wykonawca składa wraz z Załącznikiem nr 6 dowody potwierdzające należyte wykonanie ww.dostaw. W celu wykazania spełniania warunków zawartych w pkt 6.1.3. SIWZ dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa wykaz dysponowania pojazdami (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ) oraz kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) decyzji wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi - dopuszczającą środek transportu wskazany w wykazie pojazdów do przewozu artykułów spożywczych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - warunki reklamacji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp60warszawa.szkolnastrona.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa 60 im. Powstania Listopadowego , ul. Zbaraska 3, 04-014 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2016 godzina 08:30, miejsce: Szkoła Podstawowa 60 im. Powstania Listopadowego , ul. Zbaraska 3, 04-014 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyrobów garmażeryjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział 3 oraz w Załączniku nr 2.1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.89.42.99-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. warunki reklamacji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa ryb i mrożonek..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział 3 oraz w Załączniku nr 2.2 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.22.00.00-6, 15.33.11.70-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. warunki reklamacji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa mięsa i wędlin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział 3 oraz w Załączniku nr 2.3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. warunki reklamacji - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa warzyw, owoców, kiszonek, jaj.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział 3 oraz w Załączniku nr 2.4 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1, 03.14.25.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. warunki reklamacji - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa produktów ogólnospożywczych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział 3 oraz w Załączniku nr 2.5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. warunki reklamacji - 10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.