eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › dostawa maszyny do wypieku opłatków

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-07-04

POZYCJA 35204

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: dostawa maszyny do wypieku opłatków Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Archidiecezja Lubelska Centrum Inicjatyw Ekonomicznych FIDES, do kontaktów: Andrzej Grzeszuk, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321058 wew. 381, fax 081 7437188, e-mail: a.grzeszuk@kuria.lublin.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.kuria.lublin.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Sekretariat Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Andrzej Grzeszuk, ul. St. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321058 wew. 381, fax 081 7437188, e-mail: a.grzeszuk@kuria.lublin.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kuria Matropolitalna Sekr. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Andrzej Grzeszuk, ul. St. Wyszyńskiego 2, pokój nr 19, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321058 wew. 381, fax 081 7437188, e-mail: a.grzeszuk@kuria.lublin.pl. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Kuria Matropolitalna Sekr. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Andrzej Grzeszuk, ul. St. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321058 wew. 381, fax 081 7437188, e-mail: a.grzeszuk@kuria.lublin.pl. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Kościoły i Związki Wyznaniowe; Rekreacja, kultura i religia. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa maszyny do wypieku opłatków. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno. Główne miejsce realizacji dostawy : Lublin, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Zautomatyzowana maszyna do wypieku opłatków wraz z zestawem 18 matryc o wymiarach 230x290 mm 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Wraz z ofertą należy przedłożyć opis maszyny objętej niniejszym zamówieniem 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 29.53.15.00 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów Kod CPV wg słownika 2008: 42.21.50.00 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 60 000 euro 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data rozpoczęcia: 01.08.2006; lub data zakończenia: 31.08.2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 2 000,00 PLN 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych; Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków zostanie przeprowadzona wg reguły "spełnia - nie spełnia" na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena (%) 90 2. Okres gwarancji (%) 10 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kuria.lublin.pl. Opłata: Warunki i sposób płatności: 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2006 godzina 10:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.07.2006, godzina 12:00, Kuria Metropolitalna - Lublin, ul. Wyszyńskiego 2, p. nr 16.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; Zamówienie dotyczy projektu nr Z/2.06/III/3.4/0499/05 pod nazwą: Wzrost konkurencyjności firmy Fides poprzez inwestycje w aktywa materialne 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 26.06.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.