Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-07-04


POZYCJA 35204


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: dostawa maszyny do wypieku opłatków
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Archidiecezja Lubelska Centrum Inicjatyw Ekonomicznych FIDES, do kontaktów: Andrzej Grzeszuk, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321058 wew. 381, fax 081 7437188, e-mail: a.grzeszuk@kuria.lublin.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.kuria.lublin.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Sekretariat Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Andrzej Grzeszuk, ul. St. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321058 wew. 381, fax 081 7437188, e-mail: a.grzeszuk@kuria.lublin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kuria Matropolitalna Sekr. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Andrzej Grzeszuk, ul. St. Wyszyńskiego 2, pokój nr 19, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321058 wew. 381, fax 081 7437188, e-mail: a.grzeszuk@kuria.lublin.pl.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Kuria Matropolitalna Sekr. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Andrzej Grzeszuk, ul. St. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321058 wew. 381, fax 081 7437188, e-mail: a.grzeszuk@kuria.lublin.pl.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Kościoły i Związki Wyznaniowe; Rekreacja, kultura i religia.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa maszyny do wypieku opłatków.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy : Lublin, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Zautomatyzowana maszyna do wypieku opłatków wraz z zestawem 18 matryc o wymiarach 230x290 mm
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Wraz z ofertą należy przedłożyć opis maszyny objętej niniejszym zamówieniem
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 29.53.15.00 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Kod CPV wg słownika 2008: 42.21.50.00 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 60 000 euro
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data rozpoczęcia: 01.08.2006; lub data zakończenia: 31.08.2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 2 000,00 PLN
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych; Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków zostanie przeprowadzona wg reguły "spełnia - nie spełnia" na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena (%) 90
2. Okres gwarancji (%) 10
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kuria.lublin.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2006 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.07.2006, godzina 12:00, Kuria Metropolitalna - Lublin, ul. Wyszyńskiego 2, p. nr 16.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; Zamówienie dotyczy projektu nr Z/2.06/III/3.4/0499/05 pod nazwą: Wzrost konkurencyjności firmy Fides poprzez inwestycje w aktywa materialne
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 26.06.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z LUBLINA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Lublinie »
więcej : Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU