eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dokumentacji złoża kopaliny dla KPM DamasławekOgłoszenie z dnia 2019-07-10

Nr: NP/2019/07/0507/PU

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji złoża kopaliny dla KPM Damasławek

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-07-10

Data wygaśnięcia: 2019-07-24

CPV:

Osoba kontaktowa: Anna Taran (ZA) anna.taran@gaz-system.pl +48 222201799

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Damasławek w kat. C1+C2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : I. I.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykażą, iż posiadają wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne dla obliczania zasobów soli kamiennej przy wykorzystaniu danych pochodzących z otworów wiertniczych, w tym analiz dokumentacji otworowych, analiz rdzeni wiertniczych, interpretacji danych geofizyki otworowej i sejsmiki oraz wszelkich innych danych pomocnych w dokumentowaniu złoża soli kamiennej, 3.2) dysponują lub będą dysponować osobami (minimum 1 osoba) zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, które posiadają i udokumentują w ofercie kwalifikacje geologiczne kategorii II, w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin podstawowych i pospolitych oraz metanu z węgla kamiennego, z wyłączeniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, solanek, wód leczniczych i termalnych. 3.3) Dysponują nowoczesnym oprogramowaniem informatycznym klasy Petrel lub równorzędnym służącym do obliczania zasobów i modelowania. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. II.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1) Formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), 2) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 ppkt 3.1) lit. SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia brutto, daty wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji, podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane oraz załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w lit a). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 ppkt 3.2), doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). 4) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu oprogramowaniem, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3.3. 5) Pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów (zgodny z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ) (jeśli DOTYCZY). 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Termin realizacji zamówienia: wykonanie dodatku do dokumentacji - 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin składania ofert : 2019-07-24
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego, 2) w formie elektronicznej na adres e-mail:anna.taran@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.