eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-10-19

Radom: Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego
Numer ogłoszenia: 343064 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rewitalizacja sp. z o.o. , ul. Mała 3, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3830855, faks 048 3830855.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewitalizacja-radom.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na leasing samochodu osobowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest leasing (z opcją wykupu) fabrycznie nowego samochodu osobowego, wyprodukowanego w 2011 roku, oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie AC, OC, NNW i Assistance. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Wymagane warunki techniczne samochodu 1) Rok produkcji 2011, 2) Długość całkowita w przedziale od 4350 mm do 4580 mm, 3) Szerokość całkowita w przedziale od 1780 mm do 1860 mm, 4) Wysokość całkowita w przedziale od 1615 mm do 1710 mm,, 5) Silnik zasilany olejem napędowym (diesel) lub benzyną o pojemności w przedziale od 1800 cm3 do 1999 cm3, moc silnika min. 120 KM, 6) Nadwozie typu sedan (4-drzwiowe) lub liftback hatchback (5-drzwiowe), 7) Liczba miejsc siedzących - 5, 8) Maksymalna masa całkowita pojazdu- 2,4 tony, 9) Kolor nadwozia - typ lakieru: odcienie srebra, złota, grafitu- metalizowany, 10) Kolor tapicerki - kolor w tonacji szarości lub czarny. Uwaga: Zamawiający wymaga ponadto, by autoryzowany punkt serwisowy producenta oferowanego samochodu, znajdował się w odległości nie większej niż 115 km od siedziby Zamawiającego. 2.2. Wymagane minimalne wyposażenie samochodu: 1) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, 2) Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, 3) ABS, 4) Automatyczna skrzynia biegów, 5) Reflektory przeciwmgielne, 6) Alarm, 7) Immobiliser, 8) Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 9) Komputer pokładowy, 10) Klimatyzacja, 11) Fabryczny radioodtwarzacz, 12) Wspomaganie układu kierowniczego oraz regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy, 13) Elektryczne otwierane szyby drzwi przednich i tylnych, 14) Elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne, 15) Pełnowymiarowe koło zapasowe, 16) Komplet opon (4 szt.) na sezon letni oraz zimowy (przeznaczonych dla danego samochodu). 2.3. Wymagana gwarancja producenta: 1) Mechaniczna min. 3 lata, 2) Na powłokę lakierniczą min. 3 lata, 3) Na perforację nadwozia min. 5 lat. 2.4. Wymagania dotyczące ubezpieczenia samochodu: 2.4.1. Wymagane warunki AC: 1) Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 2) Ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające na: a) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek: - nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, - działania osób trzecich, w tym również włamania. b) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: - powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu. c) uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, d) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, e) uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. 3) Przedmiot ubezpieczenia: pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem dodatkowym bez zastosowania udziału własnego w szkodach AC - w ruchu i postoju oraz AC - kradzież, wysokość odszkodowania zostanie ustalona od pełnej wartości samochodu wraz z podatkiem VAT. 4) W szkodach polegających na uszkodzeniu ubezpieczonych pojazdu przy ustaleniu wartości szkody nie będzie potrącane zużycie eksploatacyjne części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany - zniesienie amortyzacji. 5) Na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez Ubezpieczonego przepisów Prawa o ruchu drogowym. 6) Likwidacja szkód nastąpi poprzez bezgotówkową naprawę w autoryzowanym serwisie naprawczym. 7) W przypadku braku naprawy nastąpi rozliczenie kosztorysowe. 8) Stała suma odszkodowania - suma ubezpieczenia pojazdu nie podlega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania oraz utratę wartości pojazdu (brak konieczności doubezpieczania pojazdu po szkodzie). 2.4.2. Wymagane warunki OC: W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 2.4.3. Wymagane warunki NNW: 1) Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażerów. 2) Suma ubezpieczeń wynosi 10 000 zł na jedno miejsce (system miejsc). 3) Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych: a) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, b) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, c) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, d) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. 4) W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien gwarantować następujące świadczenia: a) świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w stosunku procentowym do sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, b) świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, c) zwrot kosztów nabycia (w złotych) środków pomocniczych i protez proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, d) zwrot kosztów leczenia (w złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, e) zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochowania. 2.4.4. Wymagane warunki Assistance: 1) Ubezpieczenie Assistance, powinno gwarantować kierowcom i pasażerom pojazdu: a) pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera, b) pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski, c) bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy wypadku lub kolizji, d) pełen zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej, e) pojazd zastępczy. 2) Świadczeniami realizowanymi pod warunkiem zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w odległości powyżej 50 km od siedziby Zamawiającego powinny być: a) w przypadku awarii pojazdu: - pomoc techniczna dotycząca pojazdu (naprawa na miejscu zdarzenia albo holowanie do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego), - pomoc kierowcy i pasażerom (zakwaterowanie lub przejazd do miejsca zamieszkania lub pobytu, odbiór naprawionego pojazdu). b) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii, Ubezpieczyciel powinien organizować i pokrywać koszty naprawy na miejscu zdarzenia albo organizować i pokrywać koszty holowania do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego (ewentualnie najpierw na wybrany przez Ubezpieczyciela parking, jeżeli zdarzenie zaszło poza godzinami pracy warsztatu naprawczego) albo do miejsca zamieszkania lub pobytu (lub warsztatu naprawczego w pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu) posiadacza pojazdu wg następujących limitów: - limit kwotowy naprawy na miejscu zdarzenia powinien wynosić co najmniej 400 PLN, - limit kwotowy holowania pojazdu do najbliższego autoryzowanego warsztatu powinien wynosić co najmniej 400 PLN albo do miejsca zamieszkania lub pobytu (lub warsztatu w pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu) 600 PLN. c) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania tego pojazdu w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw, d) jeżeli w następstwie wypadku lub awarii pojazd jest unieruchomiony i gdy jego naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie (np. dzień świąteczny, weekend) albo gdy pojazd został skradziony i nie odzyskano go w dniu kradzieży, Ubezpieczyciel: - organizuje i pokrywa koszty przejazdu do najbliższego hotelu oraz zakwaterowania (noclegów) kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu - do momentu naprawienia lub odzyskania tego pojazdu i nie dłużej niż przez 3 doby; limit kwotowy zakwaterowania jednej osoby powinien wynosić co najmniej 120 PLN za dobę, bądź: - organizuje i opłaca koszty przejazdu kierowcy i pasażerów pojazdu środkiem transportu wybranym przez Ubezpieczyciela do ich miejsc zamieszkania lub pobytu, albo do miejsca przeznaczenia, gdy koszt kontynuacji podróży nie jest wyższy od kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania lub pobytu, - organizuje i pokrywa koszty jednorazowego przejazdu właściciela po odbiór naprawionego albo odzyskanego po kradzieży pojazdu środkiem transportu wybranym przez Ubezpieczyciela. e) jeżeli wskutek urazu ciała konieczny jest transport medyczny kierowcy lub pasażerów w celu hospitalizacji, Ubezpieczyciel powinien organizować i pokrywać co najmniej koszty następujących usług: - transportu sanitarnego poszkodowanych do jednego z najbliższych szpitali lub: - przewiezienia poszkodowanych do szpitala wyposażonego w urządzenia specjalistyczne (medyczne) odpowiednim środkiem transportu z niezbędną opieką, jeżeli z medycznego punktu widzenia taki transport jest konieczny albo, - bezpośredniego transportu poszkodowanych lotem rejsowym do odpowiedniego szpitala albo innego ośrodka leczniczego w pobliżu miejsca zamieszkania poszkodowanego w RP, albo bezpośrednio do jego miejsca zamieszkania lub pobytu, z niezbędną opieką medyczną, włącznie z przewożeniem ambulansem drogowym na i z lotniska, jeżeli jego stan zdrowia zezwala na taki transport. O możliwości oraz sposobie transportu decyduje lekarz prowadzący ubezpieczonego w szpitalu lub lekarz upoważniony przez Ubezpieczyciela, f) w przypadku, gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował, a żaden z pasażerów nie posiada prawa jazdy lub nie może kierować pojazdem, Ubezpieczyciel zapewnia zmiennika kierowcy w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub pobytu posiadacza pojazdu. Koszty paliwa ponosi posiadacz lub pasażerowie pojazdu; g) w przypadku zgonu, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok do miejsca pochowania w Polsce, h) w razie awarii, wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu: - udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej na terenie RP, na żądanie i koszt kierowcy, zorganizowanie przyjazdu pomocy drogowej w celu naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania go do warsztatu, - udzielenie informacji o lokalnej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i lokalnych możliwościach naprawy pojazdu, - przekazanie pilnej wiadomości - w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową - osobie wskazanej przez kierowcę lub pasażera pojazdu, - udzielenie informacji w zakresie otrzymania pojazdu zastępczego. 2.4.5. Zamawiający powinien mieć możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia. Dopuszcza się zgłoszenie szkody w terminie 30 dni, gdy zaistnieje sytuacja, której nie dało się przewidzieć. 2.4.6. Najpóźniej w chwili wydania samochodu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej warunki, na jakich samochód zostanie objęty ubezpieczeniem oraz wskaże towarzystwo ubezpieczeń, w którym samochód został ubezpieczony. 2.5. Wymagania dotyczące leasingu: 1) Leasing w walucie: złoty, 2) Rodzaj rat leasingowych: równe miesięczne, z zastrzeżeniem, iż wartość pierwszej raty to 20% wartości samochodu, 3) Okres leasingu: 36 miesięcy, 4) Kwota wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie leasingu: 1% wartości samochodu, 5) Wydanie samochodu: w ciągu maksymalnie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy. 2.6.Dodatkowe informacje: Maksymalny przebieg roczny samochodu w okresie leasingu: 25 tysięcy km..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00 - (3) Usługi leasingu finansowego 34.11.00.00 - Samochody osobowe 66.51.41.10 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 3. Pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu wykonania zamówienia stanowi zmianę umowy i może nastąpić jedynie w sytuacjach wyjątkowych, na skutek nadzwyczajnych zdarzeń, niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania o udzielenia zamówienia (np. urzędowa zmiana stawki podatku VAT).. Zmiany terminu nie uzasadnia zła organizacja pracy Wykonawcy, jego problemy kadrowe, lub finansowe itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rewitalizacja-radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Formularz SIWZ można dodatkowo zakupić za 12,30 zł (w tym VAT); w siedzibie Zamawiającego; 26-600 Radom ul. Mała 3, sekretariat, tel. 048 3830855 w g. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Mała 3 - sekretariat; 26-600 Radom.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający: - nie ubiega się o dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, - nie zamierza zawrzeć umowy ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.