eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Bud. sieci światł. na odc. Wierzchowice-Czeszów-Kiełczów stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą gaz. DN1000 relacji Czeszów-Wierzchowice oraz DN1000 relacji Czeszów-Kiełczów (...)Ogłoszenie z dnia 2019-06-12

Nr: NP/2019/06/0404/WRO

Przedmiot zamówienia: Bud. sieci światł. na odc. Wierzchowice-Czeszów-Kiełczów stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą gaz. DN1000 relacji Czeszów-Wierzchowice oraz DN1000 relacji Czeszów-Kiełczów (...)

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Data publikacji: 2019-06-12

Data wygaśnięcia: 2019-07-05

CPV:

Osoba kontaktowa: Beata Rembikowska (ZA) beata.rembikowska@gaz-system.pl +48 713353341

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania pn.: ,,Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice - Czeszów - Kiełczów stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą gazociągom DN1000 relacji Czeszów-Wierzchowice oraz DN1000 relacji Czeszów-Kiełczów, stanowiących odcinek gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego", numer postępowania: NP/2019/06/0404/WRO. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załączniki nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy. 3. Dokumentacja projektowa jest elementem opisu przedmiotu zamówienia. 4. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz wdrożyć zasady i postanowienia zawarte w Kodeksie we własną działalność, a także działalność swoich podwykonawców. Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/. 5. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znajdującymi się na stronie internetowej Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/. 6. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom zawartym w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia: a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. 8. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych. 4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę. W przypadku złożenia oferty przez Dostawcę po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Dostawcę. 5. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania określone są w SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. 1.2. Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 5.500.000,00 złotych (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych). 1.3. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali przynajmniej: a) jedno zamówienie polegające na budowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 40 km, posiadającej odgałęzienia do obiektów na trasie linii światłowodowej, której zakończenia na obiektach zawierały elementy sieci światłowodowej i urządzenia aktywne do zabudowy i konfiguracji takie jak: - przełącznice światłowodowe, - urządzenia sieciowe oraz b) jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu linii światłowodowej o długości co najmniej 5km, oraz c) jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu przekroczenia HDD (Horizontal Directional Drilling) - wykonanie kompletnego projektu HDD, o następujących parametrach: - długość zaprojektowanego przekroczenia HDD - co najmniej 500m, - o średnicy rurociągu, co najmniej DN150 oraz d) jedno zamówienie polegające na wykonaniu przekroczenia HDD (Horizontal Directional Drilling), o następujących parametrach: - długość przekroczenia HDD - co najmniej 500m, - o średnicy zainstalowanego rurociągu, co najmniej DN150. 1.4. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym: a) Kierownikiem Projektu posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: ? zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w zarządzaniu przez okres co najmniej 6 m-cy (na stanowisku Kierownika lub Zastępcy Kierownika Projektu) zamówieniem polegającym na budowie obiektu liniowego o długości co najmniej 20 km. b) Kierownikiem Budowy posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: ? uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019.831 ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) zwane dalej ,,Uprawnieniami budowlanymi", do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, ? zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót) dla zamówienia polegającego na budowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 20 km. c) Kierownikiem Robót Telekomunikacyjnych posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: ? Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, ? zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót) dla zamówienia polegającego na budowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 10 km. d) Kierownikiem Robót Sanitarnych posiadającym następujące kwalifikacje: ? Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych). e) Specjalistą ds. BHP posiadającym następujące kwalifikacje: ? aktualny (ważny) certyfikat audytora wewnętrznego lub wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-N 18001. Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej. f) Specjalistą ds. systemu zapewnienia jakości posiadającym następujące kwalifikacje: ? aktualny (ważny) certyfikat audytora wewnętrznego lub wiodącego systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych powyżej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. personelu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej po 1 osobie do pełnienia ww. funkcji. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale VI SIWZ, Dostawca przedstawia: a) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA), b) oświadczenie Dostawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania(zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ), c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, d) wykaz wykonanych zadań wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej: o jednego zamówienia polegającego na budowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 40 km, posiadającej odgałęzienia do obiektów na trasie linii światłowodowej, której zakończenia na obiektach zawierały elementy sieci światłowodowej i urządzenia aktywne do zabudowy i konfiguracji takie jak: - przełącznice światłowodowe, - urządzenia sieciowe oraz o jednego zamówienia polegającego na zaprojektowaniu linii światłowodowej o długości co najmniej 5km, oraz o jednego zamówienia polegającego na zaprojektowaniu przekroczenia HDD (Horizontal Directional Drilling) - wykonanie kompletnego projektu HDD, o następujących parametrach: - długość zaprojektowanego przekroczenia HDD - co najmniej 500m, - o średnicy rurociągu, co najmniej DN150 oraz o jednego zamówienia polegającego na wykonaniu przekroczenia HDD (Horizontal Directional Drilling), o następujących parametrach: - długość przekroczenia HDD - co najmniej 500m, - o średnicy zainstalowanego rurociągu, co najmniej DN150. (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do formularza OFERTA), e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia Niepublicznego (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do formularza OFERTA).
Informacje dotyczące wadium : Czy zamawiający wymaga wadium?: Tak Nazwa części: Bud. sieci światł. na odc. Wierzchowice-Czeszów-Kiełczów stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą gaz. DN1000 relacji Czeszów-Wierzchowice oraz DN1000 relacji Czeszów-Kiełczów (...) Wartość wadium: 50 000,00 [PLN]
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Zgodnie z zapisami rozdz. V SIWZ
Miejsce realizacji zamówienia : Obszar działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
Termin składania ofert : 2019-07-05
Miejsce składania ofert : Miejsce składania ofert: a) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego, b) w formie elektronicznej na adres e-mail beata.rembikowska@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym. Uwaga: Składanie ofert odbywa się w formie określonej w pkt a) lub pkt b) powyżej, z tym zastrzeżeniem, że złożenie oferty w formie określonej w pkt b) będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym. Zamawiający informuje, że złożenie oferty możliwe jest jedynie po uprzednim założeniu konta w Portalu Zakupowym (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ jest możliwe bez zalogowania do systemu, z wykorzystaniem akcji ,,Zadaj pytanie"). Złożenie wniosku rejestracyjnego w celu założenia konta nie jest równoznaczne z jego założeniem. Wniosek rejestracyjny jest każdorazowo weryfikowany przez Zamawiającego pod względem kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Tym samym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego postępowania przystąpił do procesu założenia konta. Dodatkowe informacje związane z procedurą założenia konta w Portalu Zakupowym można uzyskać: 1) telefoniczne pod numerem: +48 22 220 14 57 lub 2) drogą elektroniczną pod adresem: portalzakupowy.pomoc@gaz-system.pl.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.