Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-11-29

Gorzyce: Bankową obsługę budżetu Gminy Gorzyce w latach 2011-2015

Numer ogłoszenia: 341139 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzyce , ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, tel. 032 4513056 w.11. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankową obsługę budżetu Gminy Gorzyce w latach 2011-2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
1) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy Gorzyce, rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych - Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy oraz Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach, gminnych instytucji kultury (WDK w Czyżowicach, Gorzycach i Olzie) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami. Wszystkie rachunki będą oprocentowane na identycznych zasadach przy zastosowaniu preferencji banku takich jak dla klientów strategicznych.

2) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy do wysokości zgodnej z treścią uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na poszczególne lata. Zmiana wysokości kredytu będzie dokonywana w formie pisemnej tj. aneksu do umowy ogólnej. Dla wyliczenia kosztu kredytu na dzień złożenia oferty przyjmuje się wielkość kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

3) możliwość wielostanowiskowego wdrożenia programu do obsługi rachunków, o których mowa w pkt 1 drogą elektroniczną (home banking). Program będzie zainstalowany w następującej konfiguracji (według stanu na dzień ogłoszenia zamówienia):
Urząd Gminy Gorzyce - 2 stanowiska;
Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 stanowisko;
Gminny Zespół Obsługi Finansowej - 1 stanowisko;
Gminny Zakład Kanalizacyjny - 1 stanowisko;
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Nautica - 1 stanowisko;
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach - 1 stanowisko;
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach - 1 stanowisko;
Wiejski Dom Kultury w Olzie - 1 stanowisko;
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach - 1 stanowisko;
Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza w Gorzyczkach - 1 stanowisko
Uwagi:
System elektronicznej obsługi rachunków musi umożliwiać komunikację z bankiem bezpośrednio z komputera, na którym jest zainstalowany. Łączność z bankiem powinna następować na zasadzie bezpośredniej komunikacji tj. komputer użytkownika - serwer bankowy. Program powinien umożliwiać pracę (np. przygotowywanie przelewów) w trybie offline. System musi być wyposażony w zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo jego funkcjonowania (m.in. szyfrowany podpis dyspozycji przelewów itp.)

4) w trakcie obowiązywania umowy możliwość rozszerzenia konfiguracji, o której mowa w pkt 3, na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 20 % ilości obsługiwanych jednostek i/lub rachunków.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, metodą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się doświadczeniem przy realizacji co najmniej 1 realizacji podobnej z wielkości i zakresu do niniejszego zamówienia, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie było zrealizowane należycie.
   Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał lub zdeklarował, że utworzy w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., placówkę/placówki na terenie gminy Gorzyce.
   Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, metodą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Dokonanie oceny spełnienia tego warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający wymaga by Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wielkość współczynnika wypłacalności, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późn. zm. ) za rok 2008, 2009 na poziomie co najmniej 8 %, a bank rozpoczynający działalność operacyjną na poziomie co najmniej 15 % przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy działalności na poziomie co najmniej 12 %.
   Dokonanie oceny spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki z art 22.
2. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale) jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku, gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa, zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach;
a) zmian w przepisach prawnych,
b) zmian organizacyjnych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego,
c) wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego.
Warunki dokonywania zmian:
a) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia lub/i wskazania postawy prawnej i umownej,
b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
d) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzyce.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, pokój nr 18 (II piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2010 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, Biuro Obsługi Interesanta (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI GORZYCE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi GORZYCE » więcej : (3) Usługi bankowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU