eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzyce › Bankową obsługę budżetu Gminy Gorzyce w latach 2011-2015

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-11-29

Gorzyce: Bankową obsługę budżetu Gminy Gorzyce w latach 2011-2015
Numer ogłoszenia: 341139 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzyce , ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, tel. 032 4513056 w.11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankową obsługę budżetu Gminy Gorzyce w latach 2011-2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy Gorzyce, rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych - Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy oraz Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach, gminnych instytucji kultury (WDK w Czyżowicach, Gorzycach i Olzie) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami. Wszystkie rachunki będą oprocentowane na identycznych zasadach przy zastosowaniu preferencji banku takich jak dla klientów strategicznych. 2) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy do wysokości zgodnej z treścią uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na poszczególne lata. Zmiana wysokości kredytu będzie dokonywana w formie pisemnej tj. aneksu do umowy ogólnej. Dla wyliczenia kosztu kredytu na dzień złożenia oferty przyjmuje się wielkość kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł. 3) możliwość wielostanowiskowego wdrożenia programu do obsługi rachunków, o których mowa w pkt 1 drogą elektroniczną (home banking). Program będzie zainstalowany w następującej konfiguracji (według stanu na dzień ogłoszenia zamówienia): Urząd Gminy Gorzyce - 2 stanowiska; Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 stanowisko; Gminny Zespół Obsługi Finansowej - 1 stanowisko; Gminny Zakład Kanalizacyjny - 1 stanowisko; Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Nautica - 1 stanowisko; Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach - 1 stanowisko; Wiejski Dom Kultury w Gorzycach - 1 stanowisko; Wiejski Dom Kultury w Olzie - 1 stanowisko; Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach - 1 stanowisko; Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza w Gorzyczkach - 1 stanowisko Uwagi: System elektronicznej obsługi rachunków musi umożliwiać komunikację z bankiem bezpośrednio z komputera, na którym jest zainstalowany. Łączność z bankiem powinna następować na zasadzie bezpośredniej komunikacji tj. komputer użytkownika - serwer bankowy. Program powinien umożliwiać pracę (np. przygotowywanie przelewów) w trybie offline. System musi być wyposażony w zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo jego funkcjonowania (m.in. szyfrowany podpis dyspozycji przelewów itp.) 4) w trakcie obowiązywania umowy możliwość rozszerzenia konfiguracji, o której mowa w pkt 3, na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 20 % ilości obsługiwanych jednostek i/lub rachunków.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00 - (3) Usługi bankowe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, metodą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się doświadczeniem przy realizacji co najmniej 1 realizacji podobnej z wielkości i zakresu do niniejszego zamówienia, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie było zrealizowane należycie. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał lub zdeklarował, że utworzy w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., placówkę/placówki na terenie gminy Gorzyce. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, metodą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokonanie oceny spełnienia tego warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga by Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wielkość współczynnika wypłacalności, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późn. zm. ) za rok 2008, 2009 na poziomie co najmniej 8 %, a bank rozpoczynający działalność operacyjną na poziomie co najmniej 15 % przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy działalności na poziomie co najmniej 12 %. Dokonanie oceny spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki z art 22. 2. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale) jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 3. W przypadku, gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa, zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach; a) zmian w przepisach prawnych, b) zmian organizacyjnych zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, c) wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego. Warunki dokonywania zmian: a) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia lub/i wskazania postawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych, d) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzyce.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, pokój nr 18 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2010 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, Biuro Obsługi Interesanta (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.