eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przegląd techniczny, serwis i konserwacja systemów zabezpieczeń Muzeum Sztuki w Łodzi

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2011-10-17

Numer ogłoszenia: 339030 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 320314 - 2011 data 05.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 633-97-90 w 33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd techniczny, serwis i konserwacja systemów zabezpieczeń Muzeum Sztuki w Łodzi 1. systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej (dot. gmachu głównego Muzeum Sztuki w Łodzi) 2. systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu kontroli dostępu, dźwiękowego systemu ostrzegawczego - DSO, systemu BMS, systemu sterowania i nadzoru klap przeciwpożarowych, systemu sygnalizacji pożaru, systemu sterowania oddymianiem, systemu sterowania instalacjami gaśniczymi, instalacji gaśniczych LPG ARGOGEN IG 100 (dot. Filii Muzeum Sztuki w Łodzi - ms2) 3. systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu BMS (dot. Oddziału Muzeum Sztuki w Łodzi - Pałac Herbsta)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I - serwis, konserwacji i przeglądów zabezpieczeń technicznych nw. instalacji zabezpieczających zlokalizowanych w Filii Muzeum Sztuki w Łodzi - ms2: systemu sygnalizacji pożaru, systemu sterowania i nadzoru klap przeciwpożarowych. systemu sterowania oddymianiem. systemu sterowania instalacjami gaśniczymi. instalacji gaśniczych LPG ARGOGEN IG 100 CZĘŚĆ II - 1. serwis, konserwacja i przeglądy techniczne nw. instalacji zabezpieczających zlokalizowanych w gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36: a) systemu sygnalizacji pożaru, b) systemu sygnalizacji włamania i napadu, c) systemu telewizji dozorowej. 2. serwis, konserwacja i przeglądy techniczne nw. instalacji zabezpieczających zlokalizowanych w Oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi - Pałacu Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72: a) systemu sygnalizacji pożaru b) systemu sygnalizacji włamania i napadu, c) systemu telewizji dozorowej, d) systemu BMS. 3. serwis, konserwacja i przeglądy techniczne nw. instalacji zabezpieczających zlokalizowanych w Filii Muzeum Sztuki Łodzi - ms2 a) systemu sygnalizacji włamania i napadu, b) dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), c) systemu kontroli dostępu, d) systemu telewizji dozorowej, e) systemu BMS..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
 • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.
 • W ogłoszeniu jest: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW * III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez Wykonawce zgodnie z treścią załącznika do SIWZ) * III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub jeśli działalność prowadzona jest krócej - w tym okresie, wykonywał serwis i konserwację elektronicznych systemów zabezpieczeń o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum jednego roku (pełne 12 miesięcy) każda, w co najmniej 10 obiektach zabytkowych, w tym minimum w 1 obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonywane należycie (referencje, potwierdzenie prawidłowo wykonanej usługi) * III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; przy czym wymaga się od wykonawcy, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (serwis i konserwację urządzeń) - posiadały następujące kwalifikacje do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia: a) minimum 2 osoby wskazane do wykonywania usługi winny posiadać aktualne licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia (dołączyć), b) zaświadczenie minimum 1 osoby wskazanej do wykonywania usługi, o przeszkoleniu przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dawniej: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie) wraz z podaniem nr zaświadczenia OOZP i datą ważności zaświadczenia (dołączyć) * III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika do SIWZ) oraz dołączonego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 1.500.000,00 zł bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk dot. przedmiotu zamówienia (dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zamawiający uzna, że usługi świadczone przez Wykonawcę odpowiadają określonym wymaganiom, jeżeli Wykonawcy przedłoży następujące dokumenty: a) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające posiadania systemu zarządzania jakością usług konserwacji i serwisu systemów zabezpieczeń elektronicznych (np. typu certyfikat zgodności z normą ISO 9001-2008 lub inny równoważny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości świadczonych usług b) certyfikaty potwierdzające jakość świadczonych usług w zakresie: - projektowania, montażu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i automatyki pożarniczej, - projektowania, montażu i konserwacji wentylacji pożarowej - oceny zagrożeń pożarowych, projektowania, montażu, uruchomienia, odbioru i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych na gazy obojętne oraz stałych urządzeń gaśniczych c) aktualne autoryzacje producenta urządzeń LPG ARGOGEN IG 100 oraz Schrack Seconet wystawionych na firmę III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW CZĘŚĆ I * III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez Wykonawce zgodnie z treścią załącznika do SIWZ) * III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez Wykonawce zgodnie z treścią załącznika do SIWZ) III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; przy czym wymaga się od wykonawcy, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (serwis i konserwację urządzeń) - posiadały następujące kwalifikacje do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia: a) minimum 2 osoby wskazane do wykonywania usługi winny posiadać aktualne licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia (dołączyć), b) zaświadczenie minimum 1 osoby wskazanej do wykonywania usługi, o przeszkoleniu przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dawniej: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie) wraz z podaniem nr zaświadczenia OOZP i datą ważności zaświadczenia (dołączyć) * III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika do SIWZ) oraz dołączonego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 1.500.000,00 zł bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk dot. przedmiotu zamówienia (dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zamawiający uzna, że usługi świadczone przez Wykonawcę odpowiadają określonym wymaganiom, jeżeli Wykonawcy przedłoży następujące dokumenty: a) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające posiadania systemu zarządzania jakością usług konserwacji i serwisu systemów zabezpieczeń elektronicznych (np. typu certyfikat zgodności z normą ISO 9001-2008 lub inny równoważny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości świadczonych usług b) certyfikaty potwierdzające jakość świadczonych usług w zakresie: - projektowania, montażu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i automatyki pożarniczej, - projektowania, montażu i konserwacji wentylacji pożarowej - oceny zagrożeń pożarowych, projektowania, montażu, uruchomienia, odbioru i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych na gazy obojętne oraz stałych urządzeń gaśniczych c) aktualne autoryzacje producenta urządzeń LPG ARGOGEN IG 100 oraz Schrack Seconet wystawionych na firmę III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie CZĘŚĆ II III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez Wykonawce zgodnie z treścią załącznika do SIWZ) * III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub jeśli działalność prowadzona jest krócej - w tym okresie, wykonywał serwis i konserwację elektronicznych systemów zabezpieczeń o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum jednego roku (pełne 12 miesięcy) każda, w co najmniej 10 obiektach zabytkowych, w tym minimum w 1 obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonywane należycie (referencje, potwierdzenie prawidłowo wykonanej usługi) * III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; przy czym wymaga się od wykonawcy, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (serwis i konserwację urządzeń) - posiadały następujące kwalifikacje do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia: a) minimum 2 osoby wskazane do wykonywania usługi winny posiadać aktualne licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia (dołączyć), b) zaświadczenie dla minimum 2 osób wskazanych do wykonywania usługi, o przeszkoleniu przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dawniej: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie) wraz z podaniem nr zaświadczenia OOZP i datą ważności zaświadczenia (dołączyć) * III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika do SIWZ) oraz dołączonego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 1.500.000,00 zł bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk dot. przedmiotu zamówienia (dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY * III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia * III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy * III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zamawiający uzna, że usługi świadczone przez Wykonawcę odpowiadają określonym wymaganiom, jeżeli Wykonawcy przedłoży następujące dokumenty: a) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające posiadania systemu zarządzania jakością usług konserwacji i serwisu systemów zabezpieczeń elektronicznych (np. typu certyfikat zgodności z normą ISO 9001-2008 lub inny równoważny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości świadczonych usług III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2011 godzina 08:45, miejsce: Kancelaria, ul. Więckowskiego 36, 90 - 734 Łódź..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2011 godzina 08:45, miejsce: Kancelaria, ul. Więckowskiego 36, 90 - 734 Łódź..

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.