eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nałęczów › Dostawa oraz montaż nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI - cyfryzacja kina Cisy w Nałęczowie.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-10

Nałęczów: Dostawa oraz montaż nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI - cyfryzacja kina Cisy w Nałęczowie.
Numer ogłoszenia: 337866 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nałęczowski Ośrodek Kultury , ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów, woj. lubelskie, tel. 81 5014069, faks 81 5014069.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noknaleczow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI - cyfryzacja kina Cisy w Nałęczowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kinowego sprzętu do projekcji kinowej 3D w ramach cyfryzacji kina CISY w Nałęczowie przy ul. Lipowej 6. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego do projekcji kinowej 3D, zgodnego ze standardami DCI oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia , tj. kinowy sprzęt cyfrowy do projekcji kinowej 3D w rozdzielczości 2K dla kina CISY w Nałęczowie, był zgodny ze standardami DCI i wymaganiami stawianymi dla zawodowego kina cyfrowego. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej kina Cisy. Poniżej przedstawiamy parametry: a) liczba miejsc siedzących sali kinowej - 198 szt. b) szerokość ekranu - 7,70m c) wysokość ekranu - 3,40m d) odległość projekcyjna od okienka projekcyjnego - 21 m, e) Wymiary okienka projekcyjnego mierzone od kabiny projekcyjnej - szerokość 20 cm, wysokość 16 cm. Wymiary okienka projekcyjnego mierzone od sali kinowej - szerokość 36 cm, wysokość 25,5 cm. Grubość muru - 46 cm. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z kinowym systemem dźwiękowym Dolby SR dla kina CISY w Nałęczowie, tj. procesorem dźwięku DOLBY CP 650 D. Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy oryginalnego sprzętu, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, i oryginalnie zapakowanego, nie noszącego śladów uszkodzeń, użytkowania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00 - Projektory filmowe 48.90.00.00 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 38.60.00.00 - Przyrządy optyczne 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe 48.82.00.00 - Serwery 51.00.00.00 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 80.51.10.00 - Usługi szkolenia personelu .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z montażem sprzętu do projekcji cyfrowych o wartości co najmniej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: - w przypadku powodującym poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy bez wpływu na wynagrodzenie brutto, - gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują stawkę wskazaną w umowie do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio zmniejszą lub zwiększą kwotę umowną brutto (stałą kwotą jest kwota netto) - gdy z przyczyn dotyczących konstrukcji kina lub innych przyczyn technicznych, konieczna okaże się zmiana terminu wykonania umowy - co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie brutto, - gdy z przyczyn dotyczących finansowania zamówienia konieczna będzie zmiana terminu wykonania umowy - co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie brutto, - inne zmiany korzystne dla zamawiającego w szczególności zmierzające do skrócenia okresu realizacji z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 Pzp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noknaleczow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie, ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów, sekretariat (na parterze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.