eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Nowosolna.Ogłoszenie z dnia 2014-10-10

Łódź: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Nowosolna.
Numer ogłoszenia: 337862 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 648 44 58, faks 42 648 44 58.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Nowosolna..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco. 2. Uzupełnianie ubytków ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej przy użyciu remontera..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00 - Usługi naprawcze i konserwacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Heros-Van Józef Kurzejamski, Boginia 9A, 92-701 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49915,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49915,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49915,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi uzupełniające polegające na bieżącej konserwacji dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Nowosolna, z uwagi na fakt, iż zamówienie polega na powtórzeniu zamówienia podstawowego, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a ponadto realizacja zamówienia uzupełniającego została przewidziana w treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniającego udzielono w okresie jednego roku id udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług i stanowią one nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.