eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem - etap I.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-10

Łódź: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem - etap I.
Numer ogłoszenia: 337856 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272740 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 648-41-08, faks 042 648-41-19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem - etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane polegające na modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowego odwiertu. Modernizacja obiektu ma za zadanie wykonanie nowych urządzeń technologicznych uzdatniania wody, zapewnienie odpowiednich parametrów wody dostarczanej do sieci wodociągowej z zapewnieniem zapotrzebowania cele p-poż. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację obiektu oraz montaż nowych urządzeń technologicznych uzdatniania wody, zapewniających odpowiednie parametrów wody dostarczanej do sieci wodociągowej z zapewnieniem zapotrzebowania n cele p-poż. W zakres pierwszego etapu wchodzi następujących prac: - roboty ziemne przy studni nr 1 i 2 - prace montażowe rurociągu tłocznego wody Dn 160 - roboty montażowe układu pompowego studni - zbiorniki wody surowej i uzdatnionej, - budowa 2 studni redukcyjnych - wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z wykonanego ujęcia wody..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.23.24.30 - Roboty w zakresie uzdatniania wody 45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 534063,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 843165,00

  • Oferta z najniższą ceną: 843165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 843165,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.