eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaktorów › Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jaktorów.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-10-19

Jaktorów: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jaktorów.
Numer ogłoszenia: 337360 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331080 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie, tel. 046 8564026, 8564069, faks (046) 855 21 88.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jaktorów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot umowy obejmuje następujące zadania: 1. Zadanie nr 1: Budowa linii napowietrznej nn i oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w m. Sade Budy 2. Zadanie nr 2: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w m. Międzyborów 3. Zadanie nr 3: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej oraz budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej 4. Zadanie nr 4: Budowa i rozbudowa linii napowietrznej nn oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiełły i Wyspiańskiego w m. Sade Budy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183840,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 180000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 180000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie uzupełniające udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w przetargu nieograniczonym, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówieniu dla podstawowego.Faktycznym powodem jest to, że została w pełni zrealizowana umowa podstawowa i istnieje potrzeba wykonania oświetlenia ulicznego z uwagi na jego brak a co zostało przewidziane w wykonanych wcześniej projektach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.