eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sobótka › "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Czereśniowej w Strzegomianach 0,000 - 0,200 km."

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-11-07

Ogłoszenie nr 337171 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.

Sobótka: "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Czereśniowej w Strzegomianach 0,000 - 0,200 km."
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 319189


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1, 55050   Sobótka, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 713 162 123, e-mail przetargi@sobotka.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Czereśniowej w Strzegomianach 0,000 - 0,200 km."

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Czereśniowej w Strzegomianach (0,000 - 0,200 km)" zniszczonej przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. Parametry remontowanej drogi Długość dróg L = 0,200 km, Łączna powierzchnia nawierzchni asfaltowej P = 664,08 m2 Materiał konstrukcyjny: tłuczeń kamienny sortowany, miał i kliniec kamienny, pospółka, masa mineralno-asfaltowa. Jezdnia szerokości b = 3,00 m Pobocza z wykonanie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. po zagęszczeniu 10 cm o szerokości b = 0,50 m jednostronne, zagęszczone mechanicznie. Odwodnienie dróg poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych do korytka ściekowego jednostronnego a następnie do rowu. 3.1.Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1.zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2.opracwanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3.wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 4.zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5.dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, 6.ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 3.2. Zakres robót drogowych w ramach zadań: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni oraz krzaków, wywóz dłużyc, gałęzi i karpiny ze ścinki drzew i karczowania pni i krzaków, wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacją, roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. III wraz z transportem urobku (korytowanie dróg), wywiezienie gruntu z korytowania dróg na odległość do 15 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV, wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości 15 cm; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0/31,5mm) o gr. po zagęszczeniu 20 cm; mechaniczne skropienie emulsją bitumiczną nawierzchni drogowych w ilości 0,4 kg/m2; profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego AC11S50/70 warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm; ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowo cementowej (korytko ściekowe betonowe gr. 8-15 cm); ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowo cementowej (korytko przekryte trapezowe gr. 31 cm); ściek z kostki kamiennej gr. 5 cm przekryty blachą ryflowaną gr. 6 mm; wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem pod ściek uliczny z kostki kamiennej i pod korytka ściekowe; umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi typu MEBA na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. po zagęszczeniu 10 cm; oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp - gr. 20 cm; oczyszczenie istniejącego korytka betonowego przekrytego, ooczyszczenie istniejącego przepustu. Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót. 3.3 Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT7723698
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
JL TOBI Sp. z o.o.,  ,  Biedrzychów 7,  57-100,  Strzelin,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 95001,49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95001,49
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134065,24
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybrana oferta nr 2 przedstawia najniższą cenę spośród ofert złożonych, jak również spełniła wymagania ustanowione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) Liczba pkt. w kryterium cena i inne kryteria łącznie 90 pkt. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy oraz Kodeks Cywilny.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.