eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilamowice › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniuBudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-05

Wilamowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach
Numer ogłoszenia: 332590 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Henryka Sienkiewicza 2A, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. 33 845 71 71, faks 33 845 71 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach, w ramach którego wykonane zostaną - Kanał sanitarny główny Dz250 mm PVC o długości 151,00 m, - Kanał sanitarny Dz200 mm PVC o długości 2904,50 m, - Sieć rozdzielcza sięgacze Dz160 mm PVC o długości 596,70 m, - Rurociąg z rur PE100 o średnicy Dz90x 5,4mm o długości 970,50 m, - Pompownia ścieków sanitarnych - 1 sztuka -wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu: ogrodzenie terenu, utwardzenie placu i zjazdu Określenie obowiązków Inspektora nadzoru ( przedmiotu zamówienia ): a) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami (inspektor nadzoru ), b) przekazywanie wykonawcy robót budowlanych dokumentów niezbędnych do prowadzenia realizacji zadania inwestycyjnego, c) prowadzenie pełnej dokumentacji i rozliczeń finansowych zadania dla Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, d) bieżąca kontrola realizacji umów, w tym m.in.: - bieżące rozliczenie finansowe zadania, - wykonywanie wszelkich sprawozdań dla inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach i Gminy Wilamowice, związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji, - przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do podpisania ewentualnych umów i aneksów pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, oraz pomiędzy Inwestorem i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach, - Przygotowywanie wszelkiej materiałów niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania ( rozliczenia, wnioski o płatność, sprawozdania itp. ) - zapewnienie ścisłej współpracy i przepływu informacji pomiędzy Inwestorem - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach a Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach. e) Dokonywanie czynności odbiorów inwestycji, lub odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do: - stwierdzenia gotowości do odbioru, - dokonanie odbiorów częściowych i końcowego, oraz przekazanie przedmiotu inwestycji Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego użytkownikowi, - przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej. f) Prowadzenie rozliczenia robót i sprawdzanie faktur Wykonawców. g) Egzekwowanie od Wykonawców wszystkich postanowień zawartych w umowach. h) Przechowywanie dokumentów źródłowych dotyczących inwestycji do czasu jej zakończenia i przekazanie jej Zamawiającemu. i) Zebranie od Wykonawcy po zakończeniu robót wszystkich dokumentów i protokołów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz innych niezbędnych pozwoleń. j) Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie wybudowanej kanalizacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00 - Usługi architektoniczne i podobne 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi 71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71.24.50.00 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2. ( Złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem 1a ). W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a) Wykaz robót (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 zadań polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości co najmniej 10 kilometrów - zgodnie z załącznikiem nr 2. b) Dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 2 zostały należycie wykonane. Dokumenty muszą zawierać co najmniej następujące informacje: a) informację o należytym wykonaniu zamówienia W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a) Wykaz osób wg załącznika nr 3., które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia tj.: Osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, praktyka min. 5 lat posiadający aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a) Wykaz osób wg załącznika nr 3., które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia tj.: Osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, praktyka min. 5 lat posiadający aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagane dokumenty były złożone przez jednego członka konsorcjum.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: a) Złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem 1a

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na podstawie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ oraz w niniejszym rozdziale. Po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: (1) wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, (2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, (3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. (4) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp. (5) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, (6) wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie, 2. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, -jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja. 5. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, 2) gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wilamowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, 43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2012 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, 43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2a - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ( Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich ) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 321 (Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.