eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milicz › Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-09-05

Milicz: Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu
Numer ogłoszenia: 331106 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269086 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, tel. 71 3840704, faks 71 3840704.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej, składającej się z jednoprzestrzennej hali w technologii łukowej ABM z dwuwarstwowej profilowanej blachy, z zapleczem socjalnym i technicznym w technologii tradycyjnej żelbetowej. Teren inwestycji znajduje się na działce I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu na terenach sportowo - rekreacyjnych szkoły. Działka od wschodu przylega do ul. Grota Roweckiego wzdłuż której znajduje się budynek szkoły, od południa do ul. 11-go Listopada z głównym wejściem do szkoły, od zachodu i północny do sąsiednich działek zabudowanych. Obecnie na terenie inwestycji znajdują się żwirowa bieżnia oraz otwarta zieleń. Zieleń wysoka nie występuje w tej części działki, natomiast urządzona zieleń występuje po stronie zachodniej między terenem inwestycji a budynkiem szkoły. Przez teren inwestycji przebiegają następujące sieci uzbrojenia: - w zachodniej części działkę przecinają 2 nieczynne wodociągi 0 50, - w północnej części działki jest kabel elektryczny NN przewidziany do przełożenia, - po stronie zachodniej znajdują się końcówki kanalizacji. Projektowaną salę sportową usytuowano w północno - zachodnim narożniku działki szkolnej, pomiędzy istniejącymi bieżniami. Zaplecze socjalne przybudowano do zachodniego szczytu hali. Wejście do obiektu od tej strony z chodnika - bieżni, oddzielonego od zieleni urządzonej istniejącym żywopłotem. Połączenie sali ze szkołą podziemnym przejściem z 2 świetlikami, w miejscu istniejącego korytarza w piwnicy szkoły, które nie będzie wymagało przebudowy pomieszczeń szkoły poza wykuciem otworu w ścianie zewnętrznej. Takie połączenie nie kłóci się też z zabytkowym charakterem budynku oraz harmonizuje z innymi istniejącymi elementami małej architektury. Wokół sali bieżnia o szerokości 5,0 m połączona z ulicą 11-go Listopada, stanowiąca jednocześnie drogę pożarową. Pomiędzy projektowaną salą i ulicą 11-go Listopada istniejący odrębnie kompleks Moje boisko Orlik 2012 Poziom posadowienia posadzki sali ?0,00 przyjęto na poziomie 107,60 m npm, tj. 40 cm powyżej poziomu istniejącej bieżni. Takie posadowienie nie wymaga zmian w istniejącym zagospodarowaniu wokół projektowanego obiektu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji techniczno - projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 3. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 4. W szczególności przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm technicznych, przepisów techniczno - budowlanych, zasad wiedzy technicznej, przepisów BHP, ppoż. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas realizacji zadania. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). 6. Z treści ww. harmonogramu rzeczowo - finansowego winno wynikać, iż wartość prac zrealizowanych do dnia 30.11.2012 roku, będzie większa lub równa kwocie 650 000 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 45.21.22.25 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6485080,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3780980,17

  • Oferta z najniższą ceną: 3780980,17 / Oferta z najwyższą ceną: 5391122,68

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.