Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-09-05

Milicz: Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu

Numer ogłoszenia: 331106 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269086 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, tel. 71 3840704, faks 71 3840704.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej, składającej się z jednoprzestrzennej hali w technologii łukowej ABM z dwuwarstwowej profilowanej blachy, z zapleczem socjalnym i technicznym w technologii tradycyjnej żelbetowej. Teren inwestycji znajduje się na działce I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu na terenach sportowo - rekreacyjnych szkoły. Działka od wschodu przylega do ul. Grota Roweckiego wzdłuż której znajduje się budynek szkoły, od południa do ul. 11-go Listopada z głównym wejściem do szkoły, od zachodu i północny do sąsiednich działek zabudowanych.
Obecnie na terenie inwestycji znajdują się żwirowa bieżnia oraz otwarta zieleń. Zieleń wysoka nie występuje w tej części działki, natomiast urządzona zieleń występuje po stronie zachodniej między terenem inwestycji a budynkiem szkoły.
Przez teren inwestycji przebiegają następujące sieci uzbrojenia:
- w zachodniej części działkę przecinają 2 nieczynne wodociągi 0 50,
- w północnej części działki jest kabel elektryczny NN przewidziany do przełożenia,
- po stronie zachodniej znajdują się końcówki kanalizacji.
Projektowaną salę sportową usytuowano w północno - zachodnim narożniku działki szkolnej, pomiędzy istniejącymi bieżniami. Zaplecze socjalne przybudowano do zachodniego szczytu hali. Wejście do obiektu od tej strony z chodnika - bieżni, oddzielonego od zieleni urządzonej istniejącym żywopłotem. Połączenie sali ze szkołą podziemnym przejściem z 2 świetlikami, w miejscu istniejącego korytarza w piwnicy szkoły, które nie będzie wymagało przebudowy pomieszczeń szkoły poza wykuciem otworu w ścianie zewnętrznej. Takie połączenie nie kłóci się też z zabytkowym charakterem budynku oraz harmonizuje z innymi istniejącymi elementami małej architektury. Wokół sali bieżnia o szerokości 5,0 m połączona z ulicą 11-go Listopada, stanowiąca jednocześnie drogę pożarową. Pomiędzy projektowaną salą i ulicą 11-go Listopada istniejący odrębnie kompleks Moje boisko Orlik 2012
Poziom posadowienia posadzki sali ?0,00 przyjęto na poziomie 107,60 m npm, tj. 40 cm powyżej poziomu istniejącej bieżni. Takie posadowienie nie wymaga zmian w istniejącym zagospodarowaniu wokół projektowanego obiektu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji techniczno - projektowej
stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
3. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
4. W szczególności przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm technicznych, przepisów techniczno - budowlanych, zasad wiedzy technicznej, przepisów BHP, ppoż. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas realizacji zadania.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
6. Z treści ww. harmonogramu rzeczowo - finansowego winno wynikać, iż wartość prac zrealizowanych do dnia 30.11.2012 roku, będzie większa lub równa kwocie 650 000 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.20.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45.21.22.25 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6485080,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 3780980,17


  • Oferta z najniższą ceną: 3780980,17 / Oferta z najwyższą ceną: 5391122,68


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z MILICZA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Miliczu » więcej : Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU