eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa wraz z instalacją ekspresu do kawy z chłodziarką do mleka, lodówki oraz klimatyzatorów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-12-14

Katowice: Dostawa wraz z instalacją ekspresu do kawy z chłodziarką do mleka, lodówki oraz klimatyzatorów
Numer ogłoszenia: 329795 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 300507 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z instalacją ekspresu do kawy z chłodziarką do mleka, lodówki oraz klimatyzatorów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa i zainstalowanie: ekspresu do kawy wraz z chłodziarką do mleka, lodówki do zabudowy, klimatyzatorów, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz oraz zakresach. Postanowienia wspólne dla wszystkich zakresów: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Reymonta 24 w Katowicach i zainstaluje go w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 1) Wszelkie koszty związane z transportem, opakowaniem, dostarczeniem, zainstalowaniem, podłączeniem i ustawieniem: ekspresu do kawy, lodówki do zabudowy, chłodziarki do mleka, klimatyzatorów oraz ich ubezpieczeniem na czas transportu ponosi Wykonawca. 2) Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej protokołem). Protokół będzie zawierał, co najmniej: nazwę przedmiotu zamówienia, ilość dostawy, datę i miejsce przekazania i zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). Podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 3) Wykonawca dołączy karty techniczne dla każdego dostarczonego urządzenia, a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające właściwości i parametry techniczne urządzenia. 4) Wszystkie instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne, karty techniczne, (a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające właściwości i parametry techniczne urządzenia), gwarancje powinny być dostarczone w języku polskim. 5) Parametry techniczne/funkcjonalne przedmiotu zamówienia muszą być takie same lub nie gorsze niż wskazane w siwz. Warunki wspólne dla wszystkich zakresów dotyczące serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone produkty na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru. 2. Gwarancja obejmuje przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi podzespołami. 3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemną gwarancję dla każdego urządzenia zgodnie ze złożoną ofertą. 4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. 5. W sytuacji, kiedy konieczne będzie przetransportowanie przedmiotu zamówienia do naprawy w warunkach warsztatowych, Wykonawca wykona transport na własny koszt oraz ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt w czasie transportu i naprawy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie awarii oraz usunięcia awarii w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. 7. W szczególnych wypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, termin naprawy może ulec przedłużeniu i wynosić maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia awarii. W takim przypadku Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze równoważne naprawianemu urządzeniu. 8. W przypadku ponownego wystąpienia awarii przedmiotu zamówienia, po wykonaniu trzech napraw, Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot zamówienia na równoważny, fabrycznie nowy o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż urządzenia opisanego w SIWZ. 9. Pod pojęciem urządzenia równoważnego rozumie się urządzenie posiadające funkcje i parametry nie gorsze niż określone w siwz oraz złożonej ofercie. 10. Przy świadczeniu usług serwisowych w okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykorzystywał wyłącznie części oryginalne, to znaczy wyprodukowane bądź certyfikowane przez producenta urządzenia objętego przedmiotem zamówienia. 11. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają awarie wynikłe z nieprawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 39.71.13.10 - Elektryczne zaparzacze do kawy 39.71.11.30 - Chłodziarki 39.71.72.00 - Urządzenia klimatyzacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ekspres do kawy wraz z chłodziarką do mleka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7503,00

  • Oferta z najniższą ceną: 7503,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7503,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Lodówka do zabudowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1230,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1230,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Klimatyzator przenośny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10332,00

  • Oferta z najniższą ceną: 10332,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10332,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.