Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-12-14

Katowice: Dostawa wraz z instalacją ekspresu do kawy z chłodziarką do mleka, lodówki oraz klimatyzatorów

Numer ogłoszenia: 329795 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 300507 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z instalacją ekspresu do kawy z chłodziarką do mleka, lodówki oraz klimatyzatorów.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa i zainstalowanie: ekspresu do kawy wraz z chłodziarką do mleka, lodówki do zabudowy, klimatyzatorów, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz oraz zakresach. Postanowienia wspólne dla wszystkich zakresów: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Reymonta 24 w Katowicach i zainstaluje go w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 1) Wszelkie koszty związane z transportem, opakowaniem, dostarczeniem, zainstalowaniem, podłączeniem i ustawieniem: ekspresu do kawy, lodówki do zabudowy, chłodziarki do mleka, klimatyzatorów oraz ich ubezpieczeniem na czas transportu ponosi Wykonawca. 2) Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej protokołem). Protokół będzie zawierał, co najmniej: nazwę przedmiotu zamówienia, ilość dostawy, datę i miejsce przekazania i zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). Podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 3) Wykonawca dołączy karty techniczne dla każdego dostarczonego urządzenia, a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające właściwości i parametry techniczne urządzenia. 4) Wszystkie instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne, karty techniczne, (a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające właściwości i parametry techniczne urządzenia), gwarancje powinny być dostarczone w języku polskim. 5) Parametry techniczne/funkcjonalne przedmiotu zamówienia muszą być takie same lub nie gorsze niż wskazane w siwz. Warunki wspólne dla wszystkich zakresów dotyczące serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone produkty na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru. 2. Gwarancja obejmuje przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi podzespołami. 3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemną gwarancję dla każdego urządzenia zgodnie ze złożoną ofertą. 4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. 5. W sytuacji, kiedy konieczne będzie przetransportowanie przedmiotu zamówienia do naprawy w warunkach warsztatowych, Wykonawca wykona transport na własny koszt oraz ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt w czasie transportu i naprawy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie awarii oraz usunięcia awarii w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. 7. W szczególnych wypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, termin naprawy może ulec przedłużeniu i wynosić maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia awarii. W takim przypadku Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze równoważne naprawianemu urządzeniu. 8. W przypadku ponownego wystąpienia awarii przedmiotu zamówienia, po wykonaniu trzech napraw, Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot zamówienia na równoważny, fabrycznie nowy o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż urządzenia opisanego w SIWZ. 9. Pod pojęciem urządzenia równoważnego rozumie się urządzenie posiadające funkcje i parametry nie gorsze niż określone w siwz oraz złożonej ofercie. 10. Przy świadczeniu usług serwisowych w okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykorzystywał wyłącznie części oryginalne, to znaczy wyprodukowane bądź certyfikowane przez producenta urządzenia objętego przedmiotem zamówienia. 11. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają awarie wynikłe z nieprawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.71.00.00 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39.71.13.10 - Elektryczne zaparzacze do kawy
39.71.11.30 - Chłodziarki
39.71.72.00 - Urządzenia klimatyzacyjne
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Ekspres do kawy wraz z chłodziarką do mleka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 7503,00


 • Oferta z najniższą ceną: 7503,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7503,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Lodówka do zabudowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1230,00


 • Oferta z najniższą ceną: 1230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1230,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Klimatyzator przenośny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 10332,00


 • Oferta z najniższą ceną: 10332,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10332,00


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KATOWIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Katowicach » więcej : Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU