eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Remont Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich i Polskich na Cmentarzu w Jarocinie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-24

Ogłoszenie nr 329514 - 2016 z dnia 2016-10-24 r.

Jarocin: Remont Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich i Polskich na Cmentarzu w Jarocinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 307222 - 2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 15B 63-200 Jarocin

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 25085470200000, ul. Al. Niepodległości  10, 63200   Jarocin, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 627 499 500, faks 627 472 225, e-mail zamowienia.publiczne@jarocin.pl
Adres strony internetowej (URL): www.jarocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich i Polskich na Cmentarzu w Jarocinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WR-RGK.271.43.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

5.1.Przedmiotem zamówienia jest remont Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich i Polskich na Cmentarzu w Jarocinie w zakresie: - remontu elewacji całego mauzoleum, - zagospodarowania na nowo terenów zielonych, - wykonania utwardzeń. Zestawienie powierzchni: a) powierzchnia zabudowy - 56,30 m2 b) kubatura - 633,00 m3 Zestawienie wymiarów gabarytowych rozbudowywanego budynku: a) długości 7,50 m; b) szerokość 7,50 m; c) wysokość maksymalna 11,25 m. Program prac remontowych obejmuje: 1) STOPNIE BETONOWE: a) skucie luźnych i skorodowanych części stopni betonowych, oczyszczenie powierzchni; b) uzupełnienie elementów betonem C16/20, większe ubytki konstrukcji schodów należy zazbroić prętami średnicy 8mm wklejając je w istniejącą konstrukcję a następnie uzupełnić betonem jak wyżej. 2) KOLUMNY, GZYMSY, FRYZÓW I ZNICZY: a) oczyszczenie chemiczne powierzchni wszystkich elementów, b) zmycie całości konstrukcji ciśnieniowo z użyciem detergentów, c) skucie wszelki luźnych i odparzonych tynków, oczyszczenie ubytków z luźnych części, d) wykonanie tynku renowacyjnego np.: Kerakoll Sanabuild lub równoważnym, e) wykonanie cokolików granitowych wysokości 10 cm, f) rekonstrukcja wszystkich gzymsów oraz fryzów, g) wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej, h) zagruntowanie powierzchni preparatem np.: Sto Plex w lub równoważnym, i) wykonanie szpachlówki preparatem np.: Sto armierungsputz lub równoważnym, j) wykonanie warstwy wykończeniowej z warstwy podkładowej na bazie żywic syntetycznych oraz warstwy licowej z tynku np.: Sto niell lub równoważnego, k) malowanie całości elewacji farbą np.: StoLastic Reno lub równoważną, l) demontaż i oczyszczenie zniczy oraz płyty nagrobkowej, m) wykonanie nowego postumentu płyt nagrobkowej z piaskowca odwzorowującej postument istniejący. 3) OKŁADZINY STOPNI: a) wymiana rur odprowadzających wodę deszczową, b) gruntowanie powierzchni schodów i wykonanie okładzin z płyt granitowych gr. 4,0 cm promieniowanych, c) wykonanie stopni pośrednich jako blokowych granitowych, d) wykonanie nowego złącza kablowego. 4) TERENY ZIELONE WOKÓŁ MAUZOLEUM: a) usunięcie istniejącej zieleni, b) przekopanie istniejącego gruntu wraz z nawożeniem mineralnym, c) nawiezienie mieszanki ziemi urodzajnej i torfu, d) wykonanie nasadzeń zgodnie z rysunkiem poglądowym. 5) TERENY UTWARDZONE: a) demontaż istniejących utwardzeń wraz z krawężnikami, b) wykonanie nowej podsypki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4, grubości warstwy min 5,0cm, c) wykonanie nowych utwardzeń i obrzeży zgodnie z rysunkiem poglądowym, d) demontaż istniejących masztów flagowych i wykonanie nowych masztów aluminiowych wysokości 5,0 m z linką ukrytą wewnątrz korpusu. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Główny przedmiot: 45 21 54 00-1 Roboty na cmentarzach. 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne. Tam, gdzie w OPZ, STWiOR / SST oraz w Kosztorysie ofertowym / przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie ze Dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 5.2. Zamawiający przy robotach związanych z remontem mauzoleum określa wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Wykonawca zobowiązuje się, że w/w pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zostały określone w Tomie II SIWZ - IPU. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5.3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 5.4. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określony został w Tomie II - III SIWZ. 5.5. PODWYKONAWSTWO: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10. IDW. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ - IPU.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45215400-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT113821.34
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DORJA Przemysław Andrzejewski,  ,  ul. Zapłocie 4a,  63-230 ,  Wtaszyce,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 140000.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140000.25
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140000.25
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.