eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dialog techniczny dot. Podestów roboczych do obsługi kolumn wydmuchowych oraz zabezpieczenia wykopów wąsko i szerokoprzestrzennychOgłoszenie z dnia 2019-04-15

Nr: BR/2019/04/0006/GS

Przedmiot zamówienia: Dialog techniczny dot. Podestów roboczych do obsługi kolumn wydmuchowych oraz zabezpieczenia wykopów wąsko i szerokoprzestrzennych

Typ: Badanie Rynku

Tryb: Z ogłoszeniem

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-04-15

Data wygaśnięcia: 2019-04-26

CPV:

Osoba kontaktowa: Mateusz Gorta-Busz (ZA) mateusz.gorta@gaz-system.pl +48 222201696

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO w sprawie przygotowania postępowania na dostawy podestów roboczych do obsługi kolumn wydmuchowych oraz zabezpieczenia wykopów wąsko i szerokoprzestrzennych. I. Organizator dialogu technicznego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zwany dalej ,,Zamawiającym" lub ,,GAZ-SYSTEM". ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa Osoba wyznaczona do kontaktu: Pan Mateusz Gorta-Busz Nr telefonu: +48 22 220 16 96 Adres e-mail: mateusz.gorta@gaz-system.pl II. Podstawa prawna Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). III. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu planowanego dialogu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej informacji. IV. Cel dialogu technicznego Celem dialogu technicznego będzie: określenie najlepszego i innowacyjnego rozwiązania technicznego umożliwiającego bezpieczną i komfortową obsługę kolumn wydmuchowych znajdujących się na infrastrukturze przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. oraz pracę w wykopach szeroko i wąskoprzestrzennych. V. Uczestnicy dialogu Uczestnikami zapytania o informację mogą być wszyscy wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia, posiadający potencjał, doświadczenie oraz możliwości w zakresie zaprojektowania lub dostarczenia wymaganego rozwiązania. Przystąpienie Uczestnika do zapytania o informację jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Zamawiającego w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień. Zamawiający nie ujawni w toku zapytania o informację ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli uczestnik zapytania o informację, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane innym podmiotom. VI. Zaproszenie do dialogu technicznego Aby wziąć udział w dialogu technicznym należy wypełnić i odesłać do organizatora dialogu Kartę zgłoszenia będącą załącznikiem nr 6 do niniejszego dokumentu poprzez Portal zakupowy. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. Wypełniony wniosek wraz z podpisanymi załącznikami nr 7 i 8 należy przesłać do Organizatora dialogu w terminie do 26.04.2019 roku, godzina 15:00 na adres e-mail: mateusz.gorta@gaz-system.pl Organizator na podstawie zgłoszeń zakwalifikuje do udziału w Dialogu dostawców, którzy przedstawią doświadczenie polegające na projektowaniu/dostarczaniu rozwiązań, co do których zgłasza uczestnictwo w dialogu, posiadają niezbędną wiedzę techniczną i technologiczną umożliwiającą wykonanie przedmiotu niniejszego dialogu technicznego. Organizator dialogu zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do wybranych uczestników dialogu z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w zgłoszeniu. Na etapie zgłaszania podmiotów do dialogu technicznego, Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na ewentualnie zadane pytania, chyba, że dotyczyłyby kwestii ściśle formalnych. Udzielenie odpowiedzi na pytania będzie możliwe w drugiej części polegającej na przesłaniu rozwiązania będącego przedmiotem dialogu. Po wybraniu uczestników dialogu Zamawiający ustali termin przesłania rozwiązań. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. VII. Informacje ogólne a) Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim. b) Organizator dialogu nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym. c) Dialog prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. d) Zapytanie o informację prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. e) Udział w zapytaniu o informację nie spowoduje wykluczenia podmiotów biorących udział w spotkaniach, z udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego. f) O zakończeniu zapytania o informację Zamawiający poinformuje uczestniczące w nim podmioty i osoby. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania o informację na każdym jego etapie bez podania przyczyny. h) Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Termin składania ofert : 2019-04-26
Miejsce składania ofert : Oferty: 1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Kancelaria Ogólna), lub 2) w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: mateusz.gorta@gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : Brak
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.