eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdów › Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni Rzeki Raby

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-02

Gdów: Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni Rzeki Raby
Numer ogłoszenia: 327578 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242100 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów, woj. małopolskie, tel. 12 251 05 50, faks 12 251 40 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni Rzeki Raby.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. :Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni Rzeki Raby, obejmujące montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych, termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej należących do pięciu gmin Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby (Biskupice, Drwinia, Łapanów, Szczurowa, Trzciana), w tym: - montaż paneli fotowoltaicznych i zestawów solarnych na obiektach użyteczności publicznej, - wymiana kotłów grzewczych na kotły gazowe w budynkach użyteczności publicznej, - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, - instalacja oświetlenia hybrydowego na wskazanych odcinkach dróg. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części, obejmujące wskazane zakresy przedmiotowe robót: Cześć zamówienia nr 1 - Gmina Biskupice a) Biskupice - instalacja solarna i przebudowa instalacji c.w.u. w Szkole Podstawowej, Przedszkolu i Bibliotece oraz wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu; b) Bodzanów - Instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. oraz wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej; c) Łazany - Instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. oraz wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej; d) Przebieczany - Instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. oraz wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej; e) Sławkowice - Instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. w Gimnazjum; f) Tomaszkowice - instalacja solarna i przebudowa instalacji c.w.u. w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz wymiana kotłów gazowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach (Obręb Tomaszkowice); g) Trąbki - instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. oraz wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu. Cześć zamówienia nr 2 - Gmina Drwinia a) Drwinia - instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. oraz termomodernizacja Domu Ludowego; b) Dziewin - instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. oraz termomodernizacja Domu Ludowego; c) Mikluszowice - instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u., instalacja c.o. i gazowa oraz termomodernizacja Domu Ludowego; d) Wola Drwińska - instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u., oraz termomodernizacja Domu Ludowego; e) Ispinia - instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u., wymiana kotła oraz termomodernizacja Przedszkola; f) Świniary - instalacja solarna, wymiana kotła oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej. Cześć zamówienia nr 3 - Gmina Łapanów a) Łapanów - instalacja paneli fotowoltaicznych w Remizie OSP oraz oświetlenie hybrydowe na odcinku drogi gminnej; b) Sobolów - instalacja paneli fotowoltaicznych w Domu Kultury; c) Wola Wieruszycka - oświetlenie hybrydowe na odcinku drogi gminnej; d) Kobylec - oświetlenie hybrydowe na odcinku drogi gminnej i drogi powiatowej; Cześć zamówienia nr 4 - Gmina Szczurowa a) Szczurowa - instalacja paneli fotowoltaicznych w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu; b) Niedzieliska - instalacja paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej; c) Zaborów - instalacja paneli fotowoltaicznych i termomodernizacja Domu Ludowego. Cześć zamówienia nr 5 - Gmina Trzciana a) Trzciana - Instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. w Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz wymiana kotłów gazowych w Przedszkolu i Szkole Podstawowej; b) Rdzawa - Instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. w Środowiskowym Domu Samopomocy; c) Kamionna - Instalacja solarna wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u. oraz z wymianą kotłów gazowych w Szkole Podstawowej; 3. Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia zawiera Tom III SIWZ - Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary robót. 4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie obiektów, w których zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, w ramach przyjętych do realizacji przez Wykonawcę Części zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.33.11.10 - Instalowanie kotłów 45.32.10.00 - Izolacja cieplna 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.44.30.00 - Roboty elewacyjne 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45.45.31.00 - Roboty renowacyjne 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.31.61.00 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45.33.10.00 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji 45.34.32.00 - Instalowanie sprzętu gaśniczego 45.44.21.00 - Roboty malarskie 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby/Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Gmina Drwinia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1121590,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1100927,33

 • Oferta z najniższą ceną: 1100927,33 / Oferta z najwyższą ceną: 1100927,33

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Gmina Łapanów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 713826,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 784951,96

 • Oferta z najniższą ceną: 784951,96 / Oferta z najwyższą ceną: 1156474,43

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Gmina Szczurowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 735923,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 694840,76

 • Oferta z najniższą ceną: 694840,76 / Oferta z najwyższą ceną: 694840,76

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Gmina Trzciana

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Instalator Janusz Rogowski, Bochnia, ul. Pagórek 14a, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 329069,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 225844,53

 • Oferta z najniższą ceną: 225844,53 / Oferta z najwyższą ceną: 225844,53

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.