eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzele › Modernizacja i dowieszenie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chorzele

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-12-12

Chorzele: Modernizacja i dowieszenie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chorzele
Numer ogłoszenia: 327565 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271955 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chorzele, ul. Ogrodowa 7, 06-330 Chorzele, woj. mazowieckie, tel. 29 7515161, faks 29 7515686.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i dowieszenie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie opraw na istniejących słupach zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na terenie Gminy Chorzele z finansowaniem inwestycji na zasadzie kredytowania robót przez wykonawcę od roku 2012 do zakończenia spłat; płatność będzie realizowana w ratach kwartalnych, a suma spłat w roku nie może przekroczyć kwoty 180 000,00 zł w roku 2012 i kwoty 180 000,00 zł w kolejnych latach. 1.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.1.1 wymianę 860 szt. istniejących opraw oświetleniowych - Oprawy o mocy 70W - 611 szt. - Oprawy o mocy 100W - 159 szt. - Oprawy o mocy 150W - 30 szt. - Oprawy o mocy 123 W - 60 szt. - ze źródłami typu LED - Wyniesienie układów pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego poza szafy stacyjne 61 szt. 1.1.2 Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej - Oprawy o mocy 70W - 18 szt. - Oprawy o mocy 100W - 4 szt. - Oprawy o mocy 150W - 3 szt. 1.1.3 Wykonanie projektu budowlanego zgodnego z Programem funkcjonalno- użytkowym dla dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego poza zakresem istniejącej sieci oświetleniowej - Oprawy o mocy 70W- 40 szt. - Oprawy o mocy 100W - 4 szt. - Oprawy o mocy 150W - 4 szt. 1.1.4 Wykonanie projektu budowlanego zgodnego z Programem funkcjonalno- użytkowym dla budowy opraw oświetleniowych poza zakresem istniejącej sieci oświetleniowej, w miejscowości Zdziwój Nowy, Krukowo, Bugzy Płoskie, Wierzchowizna, Zaręby Borek. 1.2 Dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetycznym (koszty wyłączeń ponosi Wykonawca). 1.3 Zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). 1.4 Wykonanie robót demontażowych: 1.4.1 Zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 1.4.2 Zdemontowane pozostałe materiały nie podlegające utylizacji wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 1.5 Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 1.6 Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe). 1.7 Odbiór wykonanych robót modernizacyjnych pod względem technicznym przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny. 1.8 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 1.9 Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 1.10 sfinansowanie całości inwestycji i umożliwienie Zamawiającemu spłaty zobowiązania w okresie 74 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego lub częściowego. 1.11 Konserwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia w czasie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności: 1.11.1 wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami, 1.11.2 wymianę uszkodzonych opraw z materiałami, 1.11.3 wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami, 1.11.4 pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego. 1.12 Czas przystąpienia do usunięcia usterki systemu oświetlenia ulicznego wykonanego w ramach modernizacji oświetlenia, zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego: 1.12.1 awarie całych ciągów - 2 dni 1.12.2 pojedyncze awarie - 5 dni 1.13 Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chorzele: 1.13.1 Parametry użytkowe: -korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno- lub dwuko-morowej, -klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia - współczynnik IK - 10 lub wyższy, -odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy. -oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego przez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 3 oznaczonych pozycjach, lub przez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni, - oprawka źródła światła wykonana z porcelany - nie dopuszcza się stosowania oprawek z tworzyw sztucznych, - klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, - układ zapłonowy oprawy musi być demontowany z oprawy bez użycia narzędzi, - oprawy oświetlenia drogowego muszą być wyposażone w system mikrowentylacji zapewniający oddychanie oprawy. - średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych, potwierdzona w karcie katalogowej produktu, powinna być na poziomie minimum 20.000 godzin świecenia dla uszkodzeń nie większych niż 20%, - zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym: - źródło 70 W - co najmniej 6.600 Lm, - źródło 100 W - co najmniej 10.700 Lm, - źródło 150 W - co najmniej 17.000 Lm, - źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta. 4.13.2 Parametry techniczne: - stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy oświetlenia ulicznego, - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz. 1.13.3 parametry techniczne opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami typu LED - Korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium - Oprawa musi posiadać radiator umożliwiający odprowadzanie ciepła - Klosz chroniący źródła światła wykonany ze szkła hartowanego - Mocowanie pionowe lub na wysięgniku poziomym - Oprawa musi posiadać uchwyt umożliwiający regulację położenia oprawy i musi być przystosowana do mocowania pionowego lub na wysięgniku poziomym - Stopień szczelności dla oprawy nie mniejszy niż IP 66 1.13.4 Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawców w swojej ofercie gwarancji co najmniej na niżej wymieniony okres: - gwarancja na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy - gwarancja na zastosowane materiały, a w szczególności oprawy oświetleniowe i źródła światła - min. 36 miesięcy 1.14 Zamawiający wykonał obliczenia fotometryczne dla określonego typu opraw. Ze względu na to, że w załączniku nr 8 i 8A wskazany został typ oprawy, dla której zostały wykonane obliczenia fotometryczne, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca składający ofertę z wykorzystaniem opraw innych niż wskazane w załączniku nr 8 i 8A w swojej ofercie musi wykazać spełnienie niżej wymienionych warunków. 1.15 Aby potwierdzić, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, w ofercie należy przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła; Zamawiający żąda również, aby Wykonawca do swojej oferty dołączył próbki proponowanych przez siebie do realizacji zadania, opraw oświetleniowych (po jednej oprawie dla każdej proponowanej mocy tj. 70W, 100W, 150W, 123W) 1.16 Aby potwierdzić, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zawarte w załączonych obliczeniach fotometrycznych i będą zgodne z normą PN-EN 13201, do oferty należy załączyć obliczenia fotometryczne dla proponowanych opraw. Obliczenia należy wykonać dla wszystkich charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z załączonymi w załączniku nr 8 i 8A do SIWZ, przykładowymi obliczeniami. Obliczenia muszą potwierdzać, że proponowane oprawy zapewniają nie gorsze parametry oświetleniowe niż te zaproponowane w obliczeniach przykładowych z załącznika nr 8. Obliczenia muszą być wykonane zgodnie z obliczeniami przykładowymi, tzn. mają zawierać wszystkie parametry, które zawierają obliczenia przykładowe, mają być wykonane na podstawie tych samych danych, tj. szerokość drogi, wysokość zawieszenia oprawy, wysunięcie oprawy nad jezdnię, odstęp między oprawami, strumień źródła światła itd. 1.17 Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych - całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików LDT) umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń (np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wyłącznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej. Udostępnienie winno mieć miejsce równocześnie z chwilą składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub - jeżeli wskazują na to techniczne względy - przed złożeniem ofert. 1.18 Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie realizacji inwestycji, przekazania wybranych opraw oświetleniowych do badania w jednostce badawczej posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - w celu potwierdzenia parametrów technicznych zawartych w ofercie wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.23.11 - Montaż instalacji piorunochronnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 944987,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1010255,79

  • Oferta z najniższą ceną: 1010255,79 / Oferta z najwyższą ceną: 1205587,33

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.