eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Dostawa butów strażackich specjalnych skórzanych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-10-11

Mielec: Dostawa butów strażackich specjalnych skórzanych
Numer ogłoszenia: 327440 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu , ul. Henryka Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 017 7800970, faks 017 7800973.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.mielec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa butów strażackich specjalnych skórzanych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy nowych, nieużywanych: 106 par butów strażackich specjalnych skórzanych (z membraną) wykonanych jako sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniających dopasowanie obuwia do nóg użytkownika ( wg rozmiarów podanych w tabeli SIWZ) dla: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów butów strażackich specjalnych skórzanych do 20% z ilości zamówienia w okresie do 1 roku od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 1. Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania dla butów skórzanych sznurowanych wskazane w pkt. 1.9. załącznika nr 2 Buty strażackie do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.) oraz wymaganiami techniczno - użytkowymi pkt. 1.9. Buty strażackie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85. poz. 553 z późn. zm.) 2. Buty strażackie specjalne skórzane muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) 3. Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla butów strażackich, Numer Karty Wymagań Technicznych KT - 46, określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2 poz.17) 4. Buty strażackie specjalne skórzane: a. muszą być wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Dopuszcza się zastosowanie wstawek w kolorze żółtym. Grubość zastosowanej skóry musi się mieścić w przedziale od 2,4 mm do 2,7 mm b. mogą być oznakowane taśmą odblaskową w kolorze srebrnym i fluorescencyjną żółtą w dowolny sposób (łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150 cm2) c. muszą być wykonane jako sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika. Zamek błyskawiczny uzupełniający sznurowanie obuwia nie może znajdować się po stronie wewnętrznej cholewki buta d. muszą posiadać w części przedniej podnosek chroniący palce przed zgnieceniem. Podnosek ma być zamontowany w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez uszkodzenia struktury obuwia e. muszą posiadać podeszwę wyposażoną we wkładkę odporną na przebicie, chroniącą stopę przed przebiciem, zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej usunięcie f. muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiający ruch stopy lub rozwiązanie alternatywne - nie gorsze g. muszą posiadać podeszwę wykonaną z gumy mającą samoczyszczący profil, odporną na działanie oleju napędowego i benzyny. Urzeźbienie podeszwy powinno być takie, aby nie było ciągłych prostoliniowych rowków przecinających poprzecznie podeszwę h. muszą posiadać podeszwę zbudowaną konstrukcyjnie tak, aby zapewnić izolację od ciepła i od zimna, zapewniającą antystatyczność oraz amortyzację przy skokach i. muszą posiadać w podeszwie wkładkę amortyzującą wypełnioną w całej długości i szerokości pianką poliuretanową zapewniającą izolację cieplną jak również zapewniającą amortyzację podczas doskoku, lub rozwiązanie równoważne pod warunkiem ze Wykonawca wykaże szczegółowo w treści oferty równoważność zastosowania proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego z warunkami i wymaganiami SIWZ oraz dołączy do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych rozwiązań w wymaganiami SIWZ. j. muszą posiadać we wnętrzu podpodeszwę (wyjmowaną wkładkę) dostosowaną do kształtów anatomicznych stopy, absorbującą wilgoć k. muszą posiadać sznurowadła wykonane z materiałów zapewniających niepalność np. z włókien aramidowych l. mają być tak skonstruowane, aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy m. muszą posiadać we wnętrzu podszewkę wielowarstwową z membraną wodoodporną i paraprzepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia tj. zwiększającą wodoszczelność, zapewniającą paraprzepuszczalność, zwiększającą odporność chemiczną n. muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą i membraną o. muszą posiadać zamek osłonięty od zewnątrz listwą ze skóry, biegnącą wzdłuż zamka, lub rozwiązanie równoważne pod warunkiem ze Wykonawca wykaże szczegółowo w treści oferty równoważność zastosowania proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego z warunkami i wymaganiami SIWZ oraz dołączy do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych rozwiązań w wymaganiami SIWZ. p. muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej wkładki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.20.00 - Obuwie specjalne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
 • inne dokumenty

  Do oferty należy załączyć buty specjalne skórzane - 1 parę stanowiące wzór, przy czym buty muszą być przygotowane w taki sposób aby 1 sztuka z dostarczonej pary była przecięta umożliwiając wgląd w konstrukcję buta (przekrój wzdłużny patrząc na but z góry od pięty do noska - cięcie po środku buta) z kompletem elementów konstrukcyjnych buta. Wzór obuwia zostanie zwrócony Wykonawcom po zakończeniu postępowania, Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa po odbiorze przedmiotu zamówienia. Do oferty należy dołączyć ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) oraz deklarację zgodności WE dla oferowanego produktu sporządzoną zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173). Do oferty należy załączyć opis parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu z wymaganiami SIWZ oraz raport z badań buta specjalnego skórzanego wystawiony przez jednostkę notyfikowaną lub jednostkę akredytowaną (ma zawierać co najmniej wyniki badań określone w tabeli w załączniku nr 3 do formularza oferty SIWZ).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków określonych w niniejszej SIWZ; fakultatywnie wykonawca może dołączyć treść zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy; Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Parametry techniczne - 60

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kppsp.mielec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, ul. Sienkiewicza 54 39-300 Mielec, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, ul.Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec, Pokój nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.