eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choroszcz › 1) Przedmiotem zamówienia jest a) Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w miejscowościach - Choroszcz ul. Piaskowa, ul. Sportowa i ul. Dominikańska b) Wykonawstwo oświetlenia ulicznego (bez projektu) w miejscowościach - Ko

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-09-21

Choroszcz: 1) Przedmiotem zamówienia jest a) Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w miejscowościach : - Choroszcz ul. Piaskowa, ul. Sportowa i ul. Dominikańska b) Wykonawstwo oświetlenia ulicznego (bez projektu) w miejscowościach : - Kolonia Dzikie, Łyski, Kolonia Mińce, Choroszcz ul. Zaczerlańska, ul. Piaskowa w stronę do Ruszczan, Klepacze ul. Wąska i ul. Mokra, Zaczerlany (Monar), Oliszki, Kolonia Porosły. c) Wykonanie tylko projektów : - Krupniki - Białystok (oświetlenie szosy Kruszewskiej), Złotoria Podlesie.
Numer ogłoszenia: 324842 - 2009; data zamieszczenia: 21.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257638 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7132200, faks 085 7191839.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1) Przedmiotem zamówienia jest a) Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w miejscowościach : - Choroszcz ul. Piaskowa, ul. Sportowa i ul. Dominikańska b) Wykonawstwo oświetlenia ulicznego (bez projektu) w miejscowościach : - Kolonia Dzikie, Łyski, Kolonia Mińce, Choroszcz ul. Zaczerlańska, ul. Piaskowa w stronę do Ruszczan, Klepacze ul. Wąska i ul. Mokra, Zaczerlany (Monar), Oliszki, Kolonia Porosły. c) Wykonanie tylko projektów : - Krupniki - Białystok (oświetlenie szosy Kruszewskiej), Złotoria Podlesie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest a) Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w miejscowościach : - Choroszcz ul. Piaskowa, ul. Sportowa i ul. Dominikańska b) Wykonawstwo oświetlenia ulicznego (bez projektu) w miejscowościach : - Kolonia Dzikie, Łyski, Kolonia Mińce, Choroszcz ul. Zaczerlańska, ul. Piaskowa w stronę do Ruszczan, Klepacze ul. Wąska i ul. Mokra, Zaczerlany (Monar), Oliszki, Kolonia Porosły. c) Wykonanie tylko projektów : - Krupniki - Białystok (oświetlenie szosy Kruszewskiej), Złotoria Podlesie. 2) Zamówienie obejmuje zakres robót wyszczególniony w wykazie robót stanowiącym Załącznik Nr 3 do w/w specyfikacji; 3) Oferenci zobowiązani są do dokonania na własny koszt oględzin miejsca robót oraz jego okolicy i zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do skalkulowania ceny, przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. 4) Koszty oględzin miejsca robót ponosi Oferent..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45.23.22.10 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 74.23.20.00 - 74.23.20.00 .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 163934 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 138524.59
  • Oferta z najniższą ceną: 138524.59 oferta z najwyższą ceną: 138700.00
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.