Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-02-18

Złotów: Adaptacja budynku przy ul. Domańskiego w Złotowie na mieszkania socjalne

Numer ogłoszenia: 32442 - 2009; data zamieszczenia: 18.02.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Złotów , al. Piasta 1, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 067 2632640 w. 27, faks 067 2650025. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku przy ul. Domańskiego w Złotowie na mieszkania socjalne.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego, na budynek mieszkalny wielorodzinny, wraz z rozbudową usytuowanego na działce nr ew. 163/9 położonej w Złotowie przy ul. Ks. Dr B. Domańskiego, wraz z niezbędną infrastrukturą:
- przyłączem wodociągowym do istniejącej sieci wodociągowej przewidzianym do realizacji na działkach nr ew. 163/9, nr ew. 187,
- przyłączem kanalizacyjnym do istniejącej sieci kanalizacji ściekowej przewidzianym do realizacji na działce nr ew. 163/9,
- miejscem na odpady stałe przewidzianym do realizacji na działkach nr ew. 163/9, nr ew. 163/6..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 PLN, (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
  - warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
  - warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
  a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
  b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 3 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym, tj: 1 osobą, z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, 1 osobą, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 1 osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacje elektryczne.
  W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
  Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
  Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).
  Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
  z postępowania.
  Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  1.wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
  2.wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  3.wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  4.osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
  5.spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
  6.spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
  7.spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
  8.osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
  9.podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  10.wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części III rozdział I niniejszej specyfikacji,
  11.wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
  12.wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  13.wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
  14.wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części III rozdział IX i w formie określonej w części III rozdział VIII SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty:

  I. Na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający żąda załączenia następujących oświadczeń i dokumentów:

  1. oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 i 3a,
  2. dowód wniesienia wadium,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja
  musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
  4. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
  lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja
  musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
  5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
  6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
  7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3, 4, 5 i 7 składa dokument
  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
  lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

  Natomiast w zakresie określonym w pkt 6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  Dokumenty, o których mowa wyżej, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez wykonawcę.

  II. Na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje doświadczeniem zawodowym, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:

  1. wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ -
  Doświadczenie zawodowe.
  Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
  w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
  co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia,
  z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie
  o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

  III. Na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:

  1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie
  z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy.
  Wykonawca winien dysponować 3 osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym, tj: 1 osobą, z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, 1 osobą, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 1 osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacje elektryczne.
  W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. .
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

  IV. Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następującego dokumentu:
  1. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 29 lub może zostać przesłana za zaliczeniem pocztowym w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku do zamawiajacego, za cenę 25,00 zł..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ZŁOTOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Złotowie » więcej : Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU