eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choroszcz › Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-10-07

Choroszcz: Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego
Numer ogłoszenia: 323356 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275262 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7132200, faks 085 7191839.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz zgodnie z załącznikiem nr. 3 2) Zamówienie obejmuje zakres robót wyszczególniony w wykazie robót stanowiącym Załącznik Nr 3 do w/w specyfikacji; 3) Oferenci zobowiązani są do dokonania na własny koszt oględzin miejsca robót oraz jego okolicy i zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do skalkulowania ceny, przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. 4) Koszty oględzin miejsca robót ponosi Oferent..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.22.10 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 79.42.12.00 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163934,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 156770,00

  • Oferta z najniższą ceną: 156770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 165480,80

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.