eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-09-17

Katowice: Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli
Numer ogłoszenia: 322526 - 2009; data zamieszczenia: 17.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II , ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, faks (032) 2071546, 252 6303.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gczd.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 3 pakiety: 1 Podtlenek azotu wraz z dzierżawą butli 2 Tlen medyczny wraz z dzierżawą butli 3 Pozostałe gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą butli.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.50.00 - 24.11.50.00 24.11.19.00 - Tlen 24.11.00.00 - Gazy przemysłowe .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia,nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy tj: a.posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga: a.odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b.koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Zdrowotnej lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego, Wykonawcy, którzy będą składać ofertę dla Pakietu nr 1 Podtlenek azotu wraz z dzierżawa butli, Pakietu nr 2 Tlen medyczny wraz z dzierżawa butli. 3. W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga: a.oświadczenia, że dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane należycie. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 ppkt a, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 ppkt a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gczd.katowice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 18 w formie papierowej cena 20 zł płatne gotówką w Kasie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2009 godzina 11:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, Kancelaria pokój nr 1..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Podtlenek azotu wraz z dzierżawą butli.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podtlenek azotu (gaz medyczny) w butlach 10 litrowych 216 butli, 1512 kg Dzierżawy butli 10 litrowych ( butle medyczne) (54 na dobę x 365 dni) 54 x 365= 19710.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tlen medyczny wraz z dzierżawą butli.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Tlen medyczny, sprężony w butlach 40 l PN-C-84910-M-N25 40 butli 177,7 kg 2. Dzierżawa butli medycznych 40 litrowych (3 butle na dobę x365) 3x365= 1095 3. Tlen medyczny sprężony w butlach 10 litrowych PN-C-84910-M-N25 300 butli 200 kg 4. Dzierżawa butli medycznych 10 litrowych (20 butle na dobę x365) 20x365= 7300 5. Tlen medyczny sprężony wraz z napełnianiem butli własnej Zamawiającego (butle 3 litrowe firmy Drager)PN-C-84910-M-N25 150 butli 90 kg 6. Tlen medyczny sprężony w butlach 3 litrowych PN-C-84910-M-N25 150 butli 90 kg 7. Dzierżawa butli medycznych 3 litrowych (10 butle na dobę x365) 10x365= 3650 8. Tlen medyczny sprężony w butlach 2 litrowych PN-C-84910-M-N25 50 butli 43,3 kg 9. Dzierżawa butli medycznych 2 litrowych (5 butli na dobę x365) 5x365= 1825.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.19.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pozostałe gazy medyczne, dzierżawa butli i napełnianie butli własnych Zamawiającego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Azot w butli 50 l, kl. czystości 5.0 > 99,999 4 butle 24 m3 2.Dierżawa butli medycznej 50 litrowej (1 butla na dobę x 365 dni 1x365=365 3. Azot ciekły 100 kg 4. Dwutlenek węgla do celów medycznych w butlach 10 l - gaz wykorzystywany podczas zabiegów laparoskopowych PN-C-84909-N35. 2 butle 15kg 5. Dzierżawa butli medycznej 10 litrowej (1 butla na dobę x 365) 1 x 365 = 365 6. Argon o czystości 5,0 wraz z napełnianiem butli własnej Zamawiającego (butle 5 litrowe).2 butle/1,6 m3 7. Sprężone powietrze w butlach 40 l wg PN-C-84913:74 20 butli 113,3 m3 8. Dzierżawa butli 40 l (2 butle na dobęx 365) 2 butle x 365=730 9. Sprężone powietrze w butlach 10 l wg.PN - C-84913:74 40 butli 55,5 m3 10. Dzierżawa butli 10 l (4 butle na dobę x 365) 4x 365= 1460 11. Sprężone powietrze w butlach 2 l wg.PN - C-84913:74 20 butli 8,2 m3 12. Dzierżawa butli 2 l ( 2 butle na dobę x 365 ) 2x365= 730 13. Sprężone powietrze wraz z napełnieniem butli własnej Zamawiającego (butle 3 l Firmy Drager) wg.PN-C-84913:74 50 butli 20,9 m3 14. Acetylen (gaz techniczny) łącznie z napełnianiem butli własnej butla własna Zamawiającego (butla 40 litrowa) 3 butle 21 kg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.