Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-09-17

Katowice: Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli

Numer ogłoszenia: 322526 - 2009; data zamieszczenia: 17.09.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II , ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, faks (032) 2071546, 252 6303. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 3 pakiety:


1 Podtlenek azotu wraz z dzierżawą butli
2 Tlen medyczny wraz z dzierżawą butli
3 Pozostałe gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą butli.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24.11.50.00 - 24.11.50.00
24.11.19.00 - Tlen
24.11.00.00 - Gazy przemysłowe
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia,nie spełnia..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy tj:
  a.posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
  b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga:
  a.odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b.koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Zdrowotnej lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego, Wykonawcy, którzy będą składać ofertę dla Pakietu nr 1 Podtlenek azotu wraz z dzierżawa butli, Pakietu nr 2 Tlen medyczny wraz z dzierżawa butli.
  3. W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:
  a.oświadczenia, że dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane należycie.
  4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 ppkt a, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 ppkt a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 18 w formie papierowej cena 20 zł płatne gotówką w Kasie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2009 godzina 11:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, Kancelaria pokój nr 1..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Podtlenek azotu wraz z dzierżawą butli.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podtlenek azotu (gaz medyczny) w butlach 10 litrowych 216 butli, 1512 kg
  Dzierżawy butli 10 litrowych ( butle medyczne) (54 na dobę x 365 dni) 54 x 365= 19710.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tlen medyczny wraz z dzierżawą butli.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Tlen medyczny, sprężony w butlach 40 l PN-C-84910-M-N25 40 butli 177,7 kg
  2. Dzierżawa butli medycznych 40 litrowych (3 butle na dobę x365) 3x365= 1095
  3. Tlen medyczny sprężony w butlach 10 litrowych PN-C-84910-M-N25 300 butli 200 kg
  4. Dzierżawa butli medycznych 10 litrowych (20 butle na dobę x365) 20x365= 7300
  5. Tlen medyczny sprężony wraz z napełnianiem butli własnej Zamawiającego (butle 3 litrowe firmy Drager)PN-C-84910-M-N25 150 butli 90 kg
  6. Tlen medyczny sprężony w butlach 3 litrowych PN-C-84910-M-N25 150 butli 90 kg
  7. Dzierżawa butli medycznych 3 litrowych (10 butle na dobę x365) 10x365= 3650
  8. Tlen medyczny sprężony w butlach 2 litrowych PN-C-84910-M-N25 50 butli 43,3 kg
  9. Dzierżawa butli medycznych 2 litrowych (5 butli na dobę x365) 5x365= 1825.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.19.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pozostałe gazy medyczne, dzierżawa butli i napełnianie butli własnych Zamawiającego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Azot w butli 50 l, kl. czystości 5.0 > 99,999 4 butle 24 m3
  2.Dierżawa butli medycznej 50 litrowej (1 butla na dobę x 365 dni 1x365=365
  3. Azot ciekły 100 kg
  4. Dwutlenek węgla do celów medycznych w butlach 10 l - gaz wykorzystywany podczas zabiegów laparoskopowych PN-C-84909-N35. 2 butle 15kg
  5. Dzierżawa butli medycznej 10 litrowej (1 butla na dobę x 365) 1 x 365 = 365
  6. Argon o czystości 5,0 wraz z napełnianiem butli własnej Zamawiającego (butle 5 litrowe).2 butle/1,6 m3
  7. Sprężone powietrze w butlach 40 l wg PN-C-84913:74 20 butli 113,3 m3
  8. Dzierżawa butli 40 l (2 butle na dobęx 365) 2 butle x 365=730
  9. Sprężone powietrze w butlach 10 l wg.PN - C-84913:74 40 butli 55,5 m3
  10. Dzierżawa butli 10 l (4 butle na dobę x 365) 4x 365= 1460
  11. Sprężone powietrze w butlach 2 l wg.PN - C-84913:74 20 butli 8,2 m3
  12. Dzierżawa butli 2 l ( 2 butle na dobę x 365 ) 2x365= 730
  13. Sprężone powietrze wraz z napełnieniem butli własnej Zamawiającego (butle 3 l Firmy Drager) wg.PN-C-84913:74 50 butli 20,9 m3
  14. Acetylen (gaz techniczny) łącznie z napełnianiem butli własnej butla własna Zamawiającego (butla 40 litrowa) 3 butle 21 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KATOWIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Katowicach » więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU