Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-10-05

Kielce: Usługi wzorcowania, serwisowania
i napraw urządzeń kontrolno - pomiarowych; postępowanie nr 72/pn/2011


Numer ogłoszenia: 320666 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach , ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3492930, faks 041 3492935. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi wzorcowania, serwisowania
i napraw urządzeń kontrolno - pomiarowych; postępowanie nr 72/pn/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi wzorcowania, serwisowania
i napraw urządzeń kontrolno - pomiarowych, w tym:obsługa serwisowa i legalizacja videorejestratorów typu MULTAGRAPH VT , JAIPROVIDA 2000, POL_CAM PC2006, VIDEORAPID 2 oraz obsługa serwisowa, wzorcowanie i legalizacja urządzeń kontrolno-pomiarowych typu: analizator spalin AI-9500 i ATAL AT 502, Dymomierz AT 601L i Oliwer D60.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku bedzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku bedzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunku oraz Wykazu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usługi będących przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla:1). zadanie nr 1 - 2 usługi o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000,00- złotych każda;2). zadanie nr 2 - 2 usługi o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000,00- złotych;- z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku bedzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku bedzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełniania warunku bedzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunkuIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub są korzystne dla Zamawiającego i Zamawiający wyrazi na nie zgodę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetarg.swietokrzyska.policja.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Sekcja Zamówień Publicznych 25-045 Kielce, ul. J. Kusocińskiego 51, pok. 125.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Sekcja Zamówień Publicznych 25-045 Kielce, ul. J. Kusocińskiego 51, pok. 125.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Obsługa serwisowa i legalizacja videorejestratorów typu MULTAGRAPH VT , JAIPROVIDA 2000, POL_CAM PC2006, VIDEORAPID 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa serwisowa i legalizacja videorejestratorów typu MULTAGRAPH VT , JAIPROVIDA 2000, POL_CAM PC2006, VIDEORAPID 2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obsługa serwisowa, wzorcowanie i legalizacja urządzeń kontrolno-pomiarowych typu: analizator spalin AI-9500 i ATAL AT 502, Dymomierz AT 601L i Oliwer D60.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa serwisowa, wzorcowanie i legalizacja urządzeń kontrolno-pomiarowych typu: analizator spalin AI-9500 i ATAL AT 502, Dymomierz AT 601L i Oliwer D60.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KIELC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Kielcach » więcej : Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.