eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Remont pomieszczeń w budynku C w Szpitalu przy ul. Arkońskiej na potrzeby poradni specjalistycznych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-09-16

Szczecin: Remont pomieszczeń w budynku C w Szpitalu przy ul. Arkońskiej na potrzeby poradni specjalistycznych
Numer ogłoszenia: 320296 - 2009; data zamieszczenia: 16.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony , ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 813 9079, faks 091 813 9079.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynku C w Szpitalu przy ul. Arkońskiej na potrzeby poradni specjalistycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: remont pomieszczeń w budynku C w Szpitalu przy ul. Arkońskiej na potrzeby poradni specjalistycznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45.21.51.40 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 5000.00PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22, ust.1, pkt. 1-4 i spełniają warunki, o których mowa w art. 24, ust.1, pkt 1-10, ust.2, pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wszystkie warunki podane w SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymaganych w rozdziale V SIWZ, wg zasady spełnia - nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale V SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin - Sekcja zamówień publicznych pokój nr 28 bud. Z.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2009 godzina 08:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin - kancelaria pokój nr 6..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.