eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa ochrony fizycznej osób i mienia TJE w GoleniowieOgłoszenie z dnia 2019-02-12

Nr: NP/2019/02/0074/POZ

Przedmiot zamówienia: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia TJE w Goleniowie

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Data publikacji: 2019-02-12

Data wygaśnięcia: 2019-03-05

CPV:

Osoba kontaktowa: Paweł Woźniak (ZA) pawel.wozniak@gaz-system.pl +48 618544350

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem Zamówienia jest: świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddziału w Poznaniu - Terenowa Jednostka Eksploatacji w Goleniowie.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : I. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.1) Prowadzą działalność gospodarczą w ramach posiadanej aktualnej koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm., dalej jako ,,ustawa o ochronie osób i mienia") na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, 2.2) Posiadają aktualną decyzję właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji przyznającą prawo do posiadania broni (tzw. ,,zezwolenia na okaziciela"), wydaną na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1839. ze zm. , dalej jako ,,ustawa o broni i amunicji"), 2.3) Dysponują świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia, wydanego przez SKW lub ABW, co najmniej o klauzuli POUFNE, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.). 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) Dysponują lub będą dysponować wdrożonym systemem łączności bezprzewodowej oraz częstotliwością radiową w lokalizacji objętej świadczeniem usług. 3.2) Dysponują lub będą dysponować elektronicznym systemem kontroli służby ochrony, umożliwiającym nadzór w systemie ciągłym z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej oraz zdolność do regularnego przekazywania Zamawiającemu raportów dobowych z pracy służby ochrony za pomocą poczty elektronicznej. 3.3) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługi (umowy), polegające na ochronie osób i mienia o wartości każdej usługi co najmniej 200 000 zł brutto, W przypadku, jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na usługę (umowę) wykonywaną, to wartość wykonanej części usługi (umowy) na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 200 000 zł. Dodatkowo Zamawiający doprecyzowuje, że w przypadku gdy w ramach usługi (umowy) były (są) wykonywane inne usługi np. konwojowanie wartości pieniężnych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać jaką część wykazanej usługi (umowy) stanowi usługa polegająca na ochronie osób i mienia. 3.4) Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą skierowane do realizacji Zamówienia tj.: a) minimum 4 (czteroma) kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, w tym również pracownikami stanowiącymi Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną, z których każdy: ? jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia
? posiada aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia
? posiada aktualną legitymację do posiadania broni w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy o broni i amunicji
? posiada aktualne dopuszczenie do pracy z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,Zastrzeżone" lub wyżej, w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych
? posiada nieposzlakowany i udokumentowany przebieg pracy zawodowej w okresie ostatniego roku (1 rok) przed upływem terminu składania ofert jako pracownik ochrony fizycznej. b) inspektorem nadzoru, który co najmniej: - jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia
? posiada aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia
? posiada aktualną legitymację do posiadania broni w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy o broni i amunicji
? posiada aktualne dopuszczenie do pracy z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,Zastrzeżone" lub wyżej, w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych
? posiada nieposzlakowany i udokumentowany przebieg pracy zawodowej w okresie ostatniego 1 roku (1 rok) przed upływem terminu składania ofert jako pracownik ochrony fizycznej. Osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób wymienionych w literze a) i b). 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) i pkt 2) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyżej nie może polegać na zasobach innych podmiotów. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać: wypełniony formularz ,,Oferta" zgodny z treścią Załącznika nr 2. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego: 1) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) Aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz usług zabezpieczenia technicznego. 3) Aktualną decyzję właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji przyznającą prawo do posiadania broni (tzw. ,,zezwolenie na okaziciela"), wydaną na podstawie ustawy o broni i amunicji, 4) Aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia wydanym przez SKW lub ABW, co najmniej o klauzuli POUFNE, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych, 5) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponować wdrożonym systemem łączności bezprzewodowej oraz częstotliwością radiową w lokalizacji objętej świadczeniem usług (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ). 6) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponować elektronicznym systemem kontroli służby ochrony, umożliwiającym nadzór w systemie ciągłym z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej oraz zdolność do regularnego przekazywania Zamawiającemu raportów dobowych z pracy służby ochrony za pomocą poczty elektronicznej (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ). 7) Wykaz zamówień odpowiednio wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 3 pkt ppkt 3.3) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Uwaga: Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać: opis przedmiotu zamówienia, w przypadku usług ciągłych należy określić okres świadczenia usługi, charakter chronionego obiektu.tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr), nazwy podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub aktualne należyte wykonywanie tych usług. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są m. in.: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8) Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca, skierowanych do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania Zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 3 pkt ppkt 3.4) SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). Wykonawca uprawniony jest do zmiany osób wskazanych do realizacji Zamówienia na etapie składania oferty, na osoby o równorzędnych bądź wyższych kwalifikacjach. Zamawiającemu przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo do odmowy dopuszczenia do wykonywania czynności w ramach realizacji przedmiotu Umowy innych osób niż wskazane na etapie składania oferty. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18 ze zm.). 5. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, dopuszcza się samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentu z właściwego rejestru. 6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 7. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 8. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 12 misięcy od daty podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia : TJE Goleniów
Termin składania ofert : 2019-03-05
Miejsce składania ofert : Składanie ofert odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zakupowego
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.