eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gda雟k › Wyk. prac bud.-mont. w ramach real. zad. remont.:"Likwidacja wyp造cenia gaz.DN500 Gustorzyn-Gostynin na przekr. rz.Zg這wi帷zki w m.Nowy M造n" oraz "Likwidacja wyp造cenia gaz. DN500 Gustorzyn-Gostynin w m. przekr. rowu melioracyjnego m. Ludwinowo"Og這szenie z dnia 2019-02-12

Nr: NP/2019/02/0054/GDA

Przedmiot zam闚ienia: Wyk. prac bud.-mont. w ramach real. zad. remont.:"Likwidacja wyp造cenia gaz.DN500 Gustorzyn-Gostynin na przekr. rz.Zg這wi帷zki w m.Nowy M造n" oraz "Likwidacja wyp造cenia gaz. DN500 Gustorzyn-Gostynin w m. przekr. rowu melioracyjnego m. Ludwinowo"

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Gda雟k

Wojew鏚ztwo: pomorskie

Data publikacji: 2019-02-12

Data wyga郾i璚ia: 2019-03-13

CPV:

Osoba kontaktowa: Marta Kuli雟ka (ZA) marta.kulinska@gaz-system.pl +48 587445606

Zamawiaj帷y: Operator Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowo嗆 Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczeg馧owa Specyfikacja Zam闚ienia

Opis post瘼owania : 1. Przedmiotem Zam闚ienia jest wykonanie prac budowlano-monta穎wych w ramach realizacji zadania remontowego pn. ,,Likwidacja wyp造cenia gazoci庵u DN 500 Gustorzyn-Gostynin na przekroczeniu rzeki Zg這wi帷zki w m. Nowy M造n" oraz zadania remontowego pn. ,,Likwidacja wyp造cenia gazoci庵u DN 500 Gustorzyn-Gostynin w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego w miejscowo軼i Ludwinowo". Lokalizacja obu zada remontowych: wojew鏚ztwo kujawsko-pomorskie, powiat w這c豉wski, gmina Brze嗆 Kujawski i gmina W這c豉wek. Prace budowlano-monta穎we zwi您ane z realizacj remontu nale篡 wykona zgodnie z dokumentacj projektow opracowan przez firm TECHCOM Projekt s.c. oraz firm GAS-ENGINEERING Jerzy Heider, decyzjami, warunkami szczeg馧owymi i uzgodnieniami. 2. Szczeg馧owy zakres rob鏒 obejmuje dokumentacja projektowa (oddzielna dla ka盥ego zadania), kt鏎a jest udost瘼niona w wersji elektronicznej do niniejszego przetargu jako za陰cznik nr 1 oraz za陰cznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zam闚ienia. Za陰czony przedmiar rob鏒 stanowi wy陰cznie materia pomocniczy. 3. Istotne warunki zam闚ienia okre郵a projekt umowy stanowi帷y za陰cznik nr 2 do Specyfikacji, szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia zawiera za陰cznik nr 1 do Specyfikacji. 4. Dostawca zobowi您any jest zapozna si z postanowieniami ,,Kodeksu Post瘼owania dla Dostawc闚 Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A." i stosowa zawarte w nim zasady post瘼owania w trakcie realizacji zam闚ienia. Kodeks Post瘼owania dla Dostawc闚 jest dost瘼ny na stronie internetowej Zamawiaj帷ego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiaj帷ego www.gaz-system.pl - zak豉dka ,,przetargi".
Zastrze瞠nia dotycz帷e SIWZ : 1. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SIWZ. Zamawiaj帷y udzieli wyja郾ie pod warunkiem, 瞠 pro軸a o wyja郾ienie wp造nie do Zamawiaj帷ego nie p騧niej ni do ko鎍a dnia, w kt鏎ym up造wa po這wa terminu sk豉dania ofert. Je瞠li wniosek o wyja郾ienie tre軼i SIWZ wp造nie po up造wie terminu, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzedzaj帷ym, Zamawiaj帷y mo瞠 udzieli wyja郾ie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dokonania zmian tre軼i SIWZ w ka盥ym czasie, przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Ka盥a zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiaj帷ego staje si cz窷ci sk豉dow dokumentacji Post瘼owania i jest wi捫帷a. 3. Zamawiaj帷y mo瞠 przed逝篡 termin sk豉dania ofert z uwzgl璠nieniem czasu niezb璠nego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj帷ych ze zmiany tre軼i niniejszej SIWZ. 4. O przed逝瞠niu terminu sk豉dania ofert Zamawiaj帷y niezw這cznie zawiadamia wszystkich Wykonawc闚, kt鏎ym przekazano SIWZ, a tak瞠 zamie軼i na stronie internetowej Sp馧ki, na kt鏎ej zosta豉 udost瘼niona SIWZ. 5. Zamawiaj帷y nie przewiduje zwo豉nia zebrania Wykonawc闚 w celu wyja郾ienia w徠pliwo軼i dotycz帷ych tre軼i Specyfikacji.
Zastrze瞠nia dotycz帷e post瘼owania : 1. Post瘼owanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach okre郵onych w niniejszej Specyfikacji. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zam闚ienia niepublicznego, w kt鏎ym w odpowiedzi na publiczne og這szenie o Zam闚ieniu niepublicznym, oferty mog z這篡 wszyscy Wykonawcy, kt鏎zy chc wzi望 w nim udzia. Og這szenie o Zam闚ieniu niepublicznym w Post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje si na stronie internetowej Zamawiaj帷ego. 3. W Post瘼owaniu o udzielenie Zam闚ienia nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zako鎍zenia Post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczno軼i podania przyczyny takiej czynno軼i. O zako鎍zeniu Post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y zawiadamia: 1) Wykonawc闚, kt鏎ym przekazano SIWZ - w przypadku zako鎍zenia Post瘼owania przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 2) wszystkich Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty - w przypadku zako鎍zenia Post瘼owania po up造wie terminu sk豉dania ofert. 5. Uprawnienie, o kt鏎ym mowa w ust. 4 powy瞠j, przys逝guje Zamawiaj帷emu r闚nie po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiaj帷y mo瞠 zako鎍zy Post瘼owanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty po uniewa積ieniu czynno軼i wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 uniewa積ienia ka盥ej swojej czynno軼i dokonanej w Post瘼owaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczno軼i podania przyczyny takiego dzia豉nia. 7. Wykonawca nie b璠zie dochodzi od Zamawiaj帷ego odszkodowania, z tytu逝 ewentualnych szk鏚 powsta造ch w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z uprawnie przewidzianych w niniejszym Rozdziale. 8. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryterium oceny oferty (cena - waga 95 %). 9. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie Zam闚ienia, kt鏎ych oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy w sprawie Zam闚ienia i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, je瞠li jest wymagane. 10. Zamawiaj帷y dopuszcza udzia podwykonawc闚 w realizacji Zam闚ienia. 11. Zamawiaj帷y 膨da wskazania przez Wykonawc w ofercie cz窷ci Zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie zamierza powierzy podwykonawcy/om oraz nazwy podwykonawc闚. 12. Zamawiaj帷y nie dopuszcza udzia逝 w realizacji Zam闚ienia podwykonawc闚 wobec kt鏎ych zachodz podstawy do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, 4) - 6) i 8) SIWZ. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do realizacji Zam闚ienia podwykonawc闚, wobec kt鏎ych zachodz podstawy do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3).
Dodatkowe informacje : 1. Dostawca mo瞠 z這篡 tylko jedn ofert. Z這瞠nie wi瘯szej liczby ofert mo瞠 spowodowa odrzucenie wszystkich ofert z這穎nych przez Dostawc. 2. Tre嗆 oferty musi odpowiada tre軼i Specyfikacji. 3. Zamawiaj帷y rekomenduje z這瞠nie oferty drog elektroniczn w jednym z wymienionych format闚: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do tre軼i z Za陰cznikiem nr 3 do SIWZ (Formularz ,,Oferta"). 4. Przedmiotem Post瘼owania jest udzielenie zam闚ienia niepublicznego obj皻ego kodem konsolidacyjnym: X-1-2-26, dla kt鏎ego Zamawiaj帷y prowadzi List Wiarygodnych Dostawc闚 (LWD). 5. Wykonawcom wpisanym na List Wiarygodnych Dostawc闚 w kodzie, o kt鏎ym mowa w ust. 4 powy瞠j w przedmiotowym Post瘼owaniu przys逝guj nast瘼uj帷e uprawnienia: 1) niezw這czne poinformowanie o wszcz璚iu Post瘼owania, 2) otrzymanie dodatkowych punkt闚 w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecno嗆 na LWD" (waga kryterium: 5%), 3) skr鏂ony termin p豉tno軼i nale積o軼i z tytu逝 realizacji Zam闚ienia, wynosz帷y 21 dni, przy czym termin liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiaj帷ego prawid這wo wystawionej faktury VAT, a za dzie zap豉ty uwa瘸 si b璠zie dzie obci捫enia rachunku bankowego Zamawiaj帷ego. 6. Uprawnienia, o kt鏎ych mowa w ust. 5 powy瞠j, przys逝guj Wykonawcom znajduj帷ym si na LWD w dniu wszcz璚ia przedmiotowego post瘼owania (dzie publikacji og這szenia o zam闚ieniu na stronie internetowej Zamawiaj帷ego), a w odniesieniu do uprawnienia z ust. 5 pkt 2) i pkt 3) powy瞠j, je郵i dany Wykonawca nie zosta wykre郵ony z LWD przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia niepublicznego. Je瞠li po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia niepublicznego, Wykonawca zosta wykre郵ony z LWD, Zamawiaj帷y dokona powt鏎zenia czynno軼i oceny ofert, chyba 瞠 przyznanie punkt闚 w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecno嗆 na LWD" pozostawa這 bez wp造wu na wynik post瘼owania. 7. Informacje na temat LWD oraz oceny um闚 i oceny okresowej Wykonawcy dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego w Strefie Dostawcy, w zak豉dce ,,Lista Wiarygodnych Dostawc闚". 8. W przypadku z這瞠nia oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia (tj. Konsorcjum, sp馧ki cywilne) dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecno嗆 na LWD" otrzymaj 陰cznie w ilo軼i 5 punkt闚, bez wzgl璠u na fakt, czy na LWD wpisany jest jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia, czy wszyscy Wykonawcy. 9. W celu zabezpieczenia roszcze z tytu逝 niewykonania lub nienale篡tego wykonania Umowy (,,zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy") Zamawiaj帷y wymaga b璠zie wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 10% kwoty ca趾owitej podanej w ofercie, na zasadach okre郵onych w rozdziale XX SIWZ oraz w projekcie umowy (za陰cznik nr 2 do SIWZ).
Warunki udzia逝 w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAΣ W POST襾OWANIU 1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Dostawcy, kt鏎zy: 1) Nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie Zam闚ienia niepublicznego, 2) Posiadaj uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie, 3) Posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuj potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia niepublicznego tj.: 3.1. W okresie ostatnich pi璚iu lat przed terminem sk豉dania ofert o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zam闚ienie polegaj帷e na budowie lub przebudowie lub remoncie gazoci庵u wysokiego ci郾ienia, tj. o ci郾ieniu roboczym min. 1,6 MPa
3.2. Dysponuj lub b璠 dysponowa osobami zdolnym do wykonania Zam闚ienia, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonaniu Zam闚ienia, posiadaj帷ymi niezb璠ne do wykonania Zam闚ienia kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, w tym osoby posiadaj帷e uprawnienia budowlane, o kt鏎ych mowa w ustawie z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r., poz. 1332 tj.) oraz w Rozporz康zeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 wrze郾ia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, lub odpowiednich przepis闚 obowi您uj帷ych na terenie kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, uznanych przez w豉軼iwy organ, zgodnie z ustaw z 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub zamierzaj帷ymi 鈍iadczy us逝gi transgraniczne w rozumieniu przepis闚 tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚, in篡nier闚 budownictwa lub urbanist闚 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi", w tym co najmniej: a) co najmniej jedn (1) osob posiadaj uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, pe軟i帷 funkcj kierownika budowy, zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 r. poz. 1332 t.j.). 3.3. Dysponuj lub b璠 dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonaniu Zam闚ienia posiadaj帷ymi aktualne 鈍iadectwa kwalifikacji wydane zgodnie z tre軼i Rozporz康zenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spo貫cznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg馧owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj帷e si eksploatacj urz康ze, instalacji I sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub r闚nowa積e zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) do wykonywania prac w zakresie: Grupa 3 a) co najmniej 2 osobami posiadaj帷ymi 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj urz康ze instalacji i sieci na stanowisku dozoru (jedna osoba jako poleceniodawca pracy gazoniebezpiecznej, druga osoba jako kieruj帷a/nadzoruj帷a pracami)- w zakresie remont闚, monta簑 instalacji i sieci gazowych przesy這wych o ci郾ieniu powy瞠j 0,5 MPa. b) co najmniej 2 osobami posiadaj帷ymi 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj urz康ze instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji - w zakresie remont闚, monta簑 instalacji i sieci gazowych przesy這wych o ci郾ieniu powy瞠j 0,5 MPa. UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza 陰czenia uprawnie opisanych w punktach 3.2. a) i 3.3. a) (dotyczy osoby kieruj帷ej/nadzoruj帷ej prace) oraz 3.3. a) i b) (dotyczy osoby nadzoruj帷ej prace gazoniebezpieczne). 3.4. Dysponuj lub b璠 dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonaniu Zam闚ienia posiadaj帷ymi odpowiednie uprawnienia spawalnicze tj.: a) co najmniej 1 osob - personelem nadzoru spawalniczego posiadaj帷ym uprawnienia wg PN-EN ISO 14731:2008 (europejski / mi璠zynarodowy in篡nier spawalnik EWE/IWE), b) co najmniej 1 osob - personelem nadzoru spawalniczego stale obecnym na budowie posiadaj帷ym uprawnienia wg PN-EN ISO 14731:2008 (min europejski mistrz spawalnik EWS), UWAGA: mo磧iwe jest 陰czenie funkcji - sta造 nadz鏎 prac spawalniczych na budowie mo瞠 pe軟i Europejski/Mi璠zynarodowy In篡nier Spawalnik c) co najmniej 2 osobami - personelem wykonuj帷ym z陰cza spawane posiadaj帷ym wa積e uprawnienia wg PN-EN ISO 9606-1:2014 wydane przez UDT w zakresie metody spawania, materia逝, 鈔ednic, grubo軼i, rodzaju z陰cza w odniesieniu do z陰czy spawanych wykonywanych w ramach przedmiotowego zadania, d) co najmniej 1 osob - personelem wykonuj帷ym przy陰cza kabli ochrony katodowej posiadaj帷ym uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 13585:2012 lub PN-EN ISO 14732. UWAGA: Personel nadzoru spawalniczego opisany w punkcie a) mo瞠 pe軟i funkcj nadzoru spawalniczego stale obecnego na budowie, opisanego w punkcie b). Wykonawcy zobowi您ani s do prowadzenia weryfikacji spawaczy do zada (w warunkach budowy) w oparciu o wymagania normy PN-EN 12732+A1:2014-09 oraz instrukcji technologicznych spawania zaakceptowanych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. o terminie i miejscu wykonania z陰czy dopuszczaj帷ych nale篡 powiadomi OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Gda雟ku. 4) Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie Zam闚ienia Niepublicznego, 5) Oferuj robot budowlan spe軟iaj帷 wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego, tj. dysponuj lub b璠 dysponowa certyfikowanym systemem jako軼i w spawalnictwie zgodnie z norm PN-EN ISO 3834-2:2007. 2. Ocena spe軟iania warunk闚 wymaganych od Dostawc闚 zostanie dokonana wed逝g formu造 ,,spe軟ia" - ,,nie spe軟ia" na podstawie dokument闚 i o鈍iadcze do陰czonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na 膨danie Zamawiaj帷ego. 3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spe軟ia ka盥y z Wykonawc闚 odr瑿nie, warunki okre郵one w ust. 1 pkt 2), pkt 3) ppkt 3.1. - ppkt 3.4., pkt 4) oraz pkt 5) mo瞠 spe軟ia 陰cznie grupa Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie Zam闚ienia. 4. Zamawiaj帷y dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiot闚 w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Dostawca mo瞠 polega na wiedzy i do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia niepublicznego, zdolno軼iach finansowych lub ekonomicznych, innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 (poleganie na zasobach innych podmiot闚). W sytuacji, gdy Zamawiaj帷y nie dopuszcza udzia逝 podwykonawc闚 w realizacji Zam闚ienia Niepublicznego, zakazuje si polegania na zasobach innych podmiot闚 w zakresie wiedzy \i do鈍iadczenia. Zamawiaj帷y wymaga, aby takie podmioty bra造 udzia w realizacji Zam闚ienia w charakterze podwykonawc闚 Wykonawcy. Zamawiaj帷y nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiot闚 wpisanych na List Nierzetelnych Dostawc闚. II. INFORMACJA O O名IADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY DOSTAWCY 1. Oferta Dostawcy powinna zawiera: ? Wype軟iony Formularz ,,OFERTA" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 3 do SIWZ). 2. Wykonawca jest zobowi您any przedstawi w odpowiedzi na 膨danie Zamawiaj帷ego: 1) Dokument potwierdzaj帷y, 瞠 osoba lub osoby podpisuj帷e ofert w imieniu Wykonawcy by造 uprawnione do tej czynno軼i (np. odpis z KRS, pe軟omocnictwo). Dopuszcza si sk豉danie dokument闚 wystawionych z dat wcze郾iejsz, je郵i w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uleg造 zmianie i Dostawca z這篡 w tym zakresie stosowne o鈍iadczenie lub Zamawiaj帷y samodzielnie zweryfikuje aktualno嗆 danych Dostawcy zawartych w rejestrze. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru maj moc zr闚nan z moc dokument闚 wydawanych w formie pisemnej, je瞠li posiadaj cechy umo磧iwiaj帷e ich weryfikacj z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie w豉軼iwych przepis闚. Je瞠li Dostawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ym mowa powy瞠j sk豉da dokument lub dokumenty wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y zgodnie z prawem kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 jest uprawniony do wyst瘼owania w obrocie prawnym i nie wszcz皻o wobec niego post瘼owania likwidacyjnego, upad這軼iowego ani nie og這szono jego upad這軼i, podaj帷 jednocze郾ie podstaw prawn wystawienia tych dokument闚. 2) Wykaz zam闚ie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, spe軟iaj帷ych warunek okre郵ony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1. SIWZ (zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 5 do SIWZ). Do ka盥ego zam闚ienia wymienionego w wykazie nale篡 poda (dot. Rozdzia逝 VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1. SIWZ: o przedmiot zam闚ienia (zakres rob鏒), o charakterystyczne parametry gazoci庵u (鈔ednica [DN], ci郾ienie [MPa]), o daty wykonania, tj. rozpocz璚ia (dd/mm/rrrr) i zako鎍zenia (dd/mm/rrrr) realizacji, o podmiot, na rzecz kt鏎ego zam闚ienie zosta這 wykonane. Do ka盥ego zam闚ienia nale篡 za陰czy dowody okre郵aj帷e czy te zam闚ienia zosta造 wykonane nale篡cie. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y wskazuje, i dowodami, o kt鏎ych mowa powy瞠j s: a) referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, b) o鈍iadczenie Wykonawcy - je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚, o kt鏎ych mowa w lit a). W przypadku, gdy Zamawiaj帷y jest podmiotem, na rzecz kt鏎ego zam闚ienia wskazane w ww. wykazie zosta造 wcze郾iej wykonane lub s wykonywane, Wykonawca nie ma obowi您ku przedk豉dania dowod闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j. 3) O鈍iadczenie, i Wykonawca dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadaj帷ymi uprawnienia opisane w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3) ppkt. 3.2. - ppkt 3.4. SIWZ (zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 6 do Specyfikacji). UWAGA: Zamawiaj帷y NIE WYMAGA przed這瞠nia kopii odpowiednich uprawnie, o kt鏎ych mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2. - ppkt 3.4. SIWZ na etapie sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do skontrolowania wa積o軼i posiadanych uprawnie na ka盥ym etapie realizacji przedmiotu zam闚ienia. 4) Certyfikat systemu zarz康zania jako軼i w spawalnictwie zgodnie z norm PN-EN ISO 3834-2:2007 z zakresem certyfikacji systemu (kopia dokumentu). 3. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniami na j瞛yk polski. Zamawiaj帷emu przys逝guje prawo do odst徙ienia od wymogu, o kt鏎ym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Je瞠li Wykonawca dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w Post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) - pkt 5) SIWZ polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowi您any jest wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 b璠zie dysponowa zasobami tych podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. W tym celu Zamawiaj帷y wymaga: 1) zobowi您ania tych podmiot闚 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia (zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, i ww. zobowi您anie zosta這 podpisane przez osob lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z kt鏎ego b璠zie jednoznacznie wynika, 瞠 Wykonawca b璠zie dysponowa zasobami podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. 5. Zamawiaj帷y mo瞠 wezwa Dostawc闚, kt鏎zy w wyznaczonym terminie nie z這篡li wymaganych dokument闚 o鈍iadcze lub pe軟omocnictw, albo kt鏎zy z這篡li dokumenty, o鈍iadczenia lub pe軟omocnictwa zawieraj帷e b喚dy, do ich uzupe軟ienia w okre郵onym terminie. Z這穎ne na wezwanie Zamawiaj帷ego o鈍iadczenia i dokumenty powinny potwierdza spe軟ienie warunk闚 lub wymaga na dzie przed這穎nego o鈍iadczenia lub dokumentu. 6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da udzielenia przez Dostawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert, w tym tre軼i dokument闚 i o鈍iadcze za陰czonych do oferty, oraz wyja郾ie dotycz帷ych element闚 oferty maj帷ych wp造w na wysoko嗆 zaoferowanej ceny. 7. Je瞠li w Post瘼owaniu oferty zostan z這穎ne przez wi璚ej ni jednego Wykonawc, Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, kt鏎ego oferta po wst瘼nej ocenie b璠zie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty z這穎ne przez pozosta造ch Wykonawc闚, Zamawiaj帷y pozostawi bez badania i oceny. 8. Zamawiaj帷y poprawi w ofercie: 1) oczywiste omy趾i pisarskie, 2) oczywiste omy趾i rachunkowe, 3) inne omy趾i polegaj帷e na niezgodno軼i oferty z SIWZ, nie powoduj帷e istotnych zmian w tre軼i oferty, - niezw這cznie informuj帷 o tym Dostawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona. 9. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 膨dania przed這瞠nia przez Dostawc o鈍iadcze i dokument闚 w formie pisemnej w przypadku, gdy o鈍iadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej b璠 nieczytelne lub b璠 budzi w徠pliwo軼i co do ich prawdziwo軼i.
Informacje dotycz帷e wadium : Zamawiaj帷y nie wymaga wadium
Termin realizacji zam闚ienia : Wymagane
Data realizacji zam闚ienia : Szczeg馧owy termin realizacji zam闚ienia zosta okre郵ony w 2 projektu umowy.
Miejsce realizacji zam闚ienia : Zgodnie z OPZ
Termin sk豉dania ofert : 2019-03-13
Miejsce sk豉dania ofert : Oferty nale篡 sk豉da w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dost瘼nego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres zwi您ania ofert : 60 dni
Pe軟a tre嗆 og這szenia

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJe郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.