Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-09-30

Kielce: SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH

Numer ogłoszenia: 312870 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 232800 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3314091, faks 041 3314419.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych i przetworzonych z grup 153 i 032 CPV oraz zgodnie z wymogami Polskiej Normy w ilościach i częściach nw.:
Część I - dostawa ziemniaków jadalnych
1) ziemniaki jadalne CPV 03212100-1, PN-R-74456:1999 - 200 000 kg
Część II - dostawa warzyw świeżych w I gatunku
1) pietruszka korzeń CPV 03221100-7, PN-R-75356:1971 - 20 000 kg
2) por CPV 03221100-7, PN-R-75356:1971 - 6 000 kg
3) seler CPV 03221100-7, PN-R-75356:1971 - 17 000 kg
4) burak ćwikłowy CPV 03221100-7, PN-R-75356:1971 - 20 000 kg
5) marchew CPV 03221100-7, PN-R-75356:1971 - 45 000 kg
6) cebula CPV 03221100-7, PN-R-75356:1971 - 18 000 kg
7) kapusta biała CPV 03221400-0, PN-R-75356:1971 - 15 000 kg
8) kapusta czerwona CPV 03221400-0, PN-R-75356:1971 - 10 000 kg
9) fasola Jaś CPV 15331130-7, PN-R-75356:1971 - 5 000 kg
10) groch łuskany CPV 15331130-7, PN-R-75356:1971 - 4 000 kg
11) ogórek gruntowy CPV 15331130-7, PN-R-75356:1971 - 6 000 kg
12) pomidor CPV 15331130-7, PN-R-75356:1971 - 8 000 kg
13) kalafior CPV 03221400-0, PN- R-75356-1971 - 3 000 kg
Część III - dostawa kiszonek
1) kapusta kiszona (wiadra, beczki poj. 3-120 kg)
CPV 15331000-7, PN-A-75112:1992 - 20 000 kg
2) ogórek kiszony (wiadra, beczki poj. 3-120 kg)
CPV 15331000-7, PN-A-75112:1992 - 15 000 kg
Część IV - dostawa owoców świeżych
1) pieczarki CPV 15300000-1; PN-R-75021:1969 - 3 000 kg
2) jabłka CPV 03222321-9; PN-R-75021:1969 - 17 000 kg
Część V - dostawa owoców przetworzonych
1) dżem (op. wiadra plastikowe poj. 1-20 kg)
CPV 15332200-6, PN-A-75100:1994 - 4 000 kg
2) marmolada (op. wiadra plastikowe poj. 1-20 kg)
CPV 15332200-6, PN-A-75103:1993 - 4 000 kg
3) powidła (op. wiadra plastikowe poj. 1-15 kg)
CPV 15332200-6, PN-A-75102:1993 - 4 000 kg
Część VI - dostawa warzyw przetworzonych
1) leczo pieczarkowe ( op. 3-10 kg)
CPV 15331000-7, PN-V-74016:2001 - 3 700 kg
2) koncentrat pomidorowy ( op. 2-10 kg)
CPV 15331000-7, PN-V-74009:1999 - 2 000 kg
3) groszek konserwowy (op. 400 g.-3 kg)
CPV 15331000-7, PN-A-77803:2007 - 1 300 kg
4) kukurydza konserwowa (op. 400 g.-3 kg)
CPV 15331000-7, PN-V-74016:2001 - 1 000 kg
1.1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy (cały okres obowiązywania umowy)
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w pozycjach asortymentu.
1.3. Dostarczany towar ma być ułożony w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w sposób nie powodujący deformacji oraz zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych, z długim terminem przydatności do spożycia. Nie może wykazywać oznak uszkodzenia, nieświeżości i zepsucia. Towar musi spełniać wymogi Polskiej Normy.
1.4. Na każdym dostarczonym produkcie musi być etykieta z następującymi danymi (dotyczy części III, V i VI):
a) nazwa oraz adres dostawcy lub producenta,
b) nazwa oraz rodzaj produktu,
c) termin ważności, przydatności do spożycia
d) warunki przechowywania,
e) skład i waga.
1.5. Dostawy należy realizować do magazynu Aresztu Śledczego w Kielcach własnym transportem (na koszt Wykonawcy) w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 13:00. Zamówienia Zamawiający składa telefonicznie lub faksem na trzy dni przed planowaną dostawą. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar w ilościach i terminach określanych przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich części zamówienia).
Częstotliwość dostaw:
3.7.1. W części I dostawy należy realizować nie częściej niż dwa razy w miesiącu, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
3.7.2. W części II dostawy należy realizować nie częściej niż jeden raz w tygodniu, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
3.7.3. W części III dostawy należy realizować nie częściej niż jeden raz w tygodniu, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. Dostawy produktów tj. ogórek gruntowy, pomidor, kalafior - w okresie wegetacji gruntowej.
3.7.4. W części IV dostawy należy realizować nie częściej niż jeden raz w tygodniu, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
3.7.5. W części V dostawy należy realizować nie częściej niż jeden raz w miesiącu, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
3.7.6. W części VI dostawy należy realizować nie częściej niż jeden raz w miesiącu, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
Wraz z dostawą towaru Zamawiający żąda faktury. Zawarte w fakturach: nazwa towaru oraz jednostka miary powinny być zgodne z nazwą towaru oraz jednostką miary określonymi w formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1,2,3,4,5 i 6 do niniejszej specyfikacji.
1.6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad jakościowych dostarczonych produktów Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany i dostarczenia na własny koszt w terminie do godz. 14:00 tego samego dnia (dotyczy wszystkich części zamówienia).
1.7. W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonym dniu zamówionej ilości towaru Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jego zakupu (zaopatrzenie, transport itp.) u innego Wykonawcy ustalonego przez Zamawiającego oraz pokryje różnice w cenie zakupu towaru, jak również zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny (brutto) wartości niedostarczonego w tym dniu towaru (dotyczy wszystkich części zamówienia).
1.8. W przypadku nie dokonania wymiany wadliwego towaru Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty zakupu towaru wolnego od wad u innego Wykonawcy oraz pokryje różnicę w cenie zakupu towaru wolnego od wad, jak również zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny (brutto) wartości wadliwego towaru (dotyczy wszystkich części zamówienia).
1.9. W przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nie dostarczenia towaru lub dostawy towaru nie odpowiadającego wymogom określonym w niniejszej specyfikacji rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia - po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie. Ponadto Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % ceny (brutto) za towar, który miał dostarczyć do końca trwania umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia).
1.10. Forma oraz termin płatności
a) Termin płatności: 30 dni;
b) Forma płatności: przelew..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

03.21.21.00 - Ziemniaki
03.22.11.00 - Warzywa korzeniowe i bulwiaste
03.22.14.00 - Warzywa kapustne
15.33.11.30 - Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa
15.33.10.00 - Warzywa przetworzone
15.30.00.00 - Owoce, warzywa i podobne produkty
03.22.23.21 - Jabłka
15.33.22.00 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: dostawa ziemniaków jadalnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 58000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 58000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 240000,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: dostawa warzyw świeżych w I gatunku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Gospodarstwo Rolne Ireneusz Walczak, Tum 74, 99-100 Łęczyca, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170360,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 143700,00


 • Oferta z najniższą ceną: 143700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 450000,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: dostawa kiszonek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 29800,00


 • Oferta z najniższą ceną: 29800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 122500,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: dostawa owoców świeżych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze G.K. Dębscy, ul. Piaseczyńska 57, 05-555 Józefowice, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 46170,00


 • Oferta z najniższą ceną: 46170,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59650,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: dostawa owoców przetworzonych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • NOVA FRUCT Sp. z o. o., Krężnica Okrągła 19, 24-200 Bełżyce, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 51840,00


 • Oferta z najniższą ceną: 51000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69000,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: dostawa warzyw przetworzonych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29305,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 31142,00


 • Oferta z najniższą ceną: 31142,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41060,00


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KIELC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Kielcach » więcej : Ziemniaki »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU