Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2009-02-17

Police: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W Z.CH. POLICE S.A.

Numer ogłoszenia: 31180 - 2009; data zamieszczenia: 17.02.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Chemicze "Police" S.A. - (Dział Umów) , ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, tel. 091317 21 64, faks 091 3174646.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W Z.CH. POLICE S.A..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W Z.CH. POLICE S.A..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: I. Oferent przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w w wysokości 10.000 zł. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium i jego zwrot okreslone są w pkt. XIV SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O zawarcie umowy może ubiegać się oferent, który spełnia następujące warunki:
  1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
  2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
  4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  5. wykona prace w wymaganym terminie, podanym w punkcie VI SIWZ;
  6. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  7. zawarł/zawrze umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na okres obowiązywania umowy;
  8. powierzy sprawowanie funkcji Kierownika prac osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie;
  9. wniesie wadium - w wysokości10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przelewem, do dnia złożenia oferty;
  10. na czas obowiązywania umowy ustanowi na rzecz Z.Ch. Police S.A. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej albo gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowo płatnej na pierwsze żądanie, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), którą dostarczy w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy;
  11. zapewni materiały i sprzęt do realizacji prac. Materiały muszą być dopuszczone do obrotu przez polskie lub europejskie normy i przepisy (posiadać atesty, certyfikaty, aprobatę techniczną lub inne dokumenty pozwalające na ich zastosowanie);
  12. odpady powstające w wyniku prowadzenia prac usunie na koszt własny z terenu Z.Ch. Police S.A. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.01.62.628), z późniejszymi zmianami;
  13. powierzony zakres prac wykona z należytą starannością, zgodnie z wymogami specjalistycznymi, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny (3 miesiące) odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2. Aktualna informacja banku (1 miesiąc) prowadzącego rachunek podmiotu gospodarczego
  3. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych - wystawione nie wcześniej, niż następnego dnia po ostatnim dniu okresu, za który powinna być opłacona ostatnia wymagana zaliczka na podatek
  4. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami - wystawione nie wcześniej, niż następnego dnia po ostatnim dniu okresu, za który powinna być opłacona ostatnia wymagana składka ZUS
  5. Kopia decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz oświadczenie oferenta o przedmiocie obowiązku podatkowego w zakresie VAT
  6. Pisemne oświadczenie oferenta (treść w formularzu ofertowym - załączniku nr 4 do SIWZ, że:
  a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
  b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  c) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  e) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  f) zawarł/zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  g) zapoznał się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, spełnia jej wymogi i przyjmuje bez zastrzeżeń.
  7. Informacje o liczbie pracowników, których oferent zamierza zaangażować przy realizacji prac na terenie Z.Ch. Police S.A., o kwalifikacjach zawodowych tych pracowników (uprawnienia i doświadczenie zawodowe)
  8. Informacje o strukturze środków produkcji będących w dyspozycji oferenta i wyposażeniu technicznym
  9. Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty otwarcia
  10. Lista referencyjna usług tożsamych z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ)
  11. Referencje dotyczące robót tożsamych z przedmiotem zamówienia (minimum 3)
  12. Informacja o stosowanych Systemach Zarządzania Jakością (certyfikaty)
  13. Oświadczenie o powinowactwie (treść w formularzu ofertowym - załączniku nr 4 do SIWZ)
  14. Klauzula poufności w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (treść w formularzu ofertowym - załączniku nr 4 do SWIZ)
  15. Oświadczenie o wpłacie i zwrocie wadium (załącznik nr 5 do SIWZ)
  16. Kopia przelewu wadium
  17. Oświadczenie, czy firma oferenta jest zakładem pracy chronionej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację, czy istnieje możliwość stosowania odpisów PFRON i w jakiej wysokości.
  * Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (wymienioną w odpisie z rejestru sądowego lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
  * Brak jakiegokolwiek dokumentu lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) może spowodować nie rozpatrzenie oferty..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakłady Chemiczne POLICE S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, Dział Umów - Pani Ewa Kwiecińska tel. (091) 317-35-40.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2009 godzina 14:00, miejsce: Zakłady Chemiczne POLICE S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, Dział Umów (OUU), Biurowiec Techniczny - pokój 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Negocjacje z zachowaniem konkurencji, prowadzone na podstawie procedury wewnętrznej Z.Ch. Police S.A.
2. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
3. Negocjacje z zachowaniem konkurencji odbywać się będą w zakresie:
a) Cen;
b) Kar umownych za nieterminowe wykonanie prac;
c) Kar umownych za odstąpienie od umowy;
d) Terminu płatności faktur;
e) Innych istotnych warunków realizacji prac.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i będzie dla nich wiążąca.
5. Ze względu na dużą ilość prac dopuszcza się możliwość zawarcia umów z kilkoma oferentami.
6. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.
7. Nie będą udzielane informacje na temat przebiegu negocjacji w poszczególnych etapach.
8. O wyniku negocjacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, po dokonaniu wyboru Wykonawcy.
9. Zamawiający zapewnia poufność wszystkich informacji zawartych w złożonych ofertach.
10. Dostarczone oferty pozostają w aktach Z.Ch. Police S.A..

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z POLIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Policach » więcej : Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU