eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W Z.CH. POLICE S.A.Ogłoszenie z dnia 2009-02-17

Police: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W Z.CH. POLICE S.A.
Numer ogłoszenia: 31180 - 2009; data zamieszczenia: 17.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Chemicze "Police" S.A. - (Dział Umów) , ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, tel. 091317 21 64, faks 091 3174646.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W Z.CH. POLICE S.A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W Z.CH. POLICE S.A..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: I. Oferent przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w w wysokości 10.000 zł. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium i jego zwrot okreslone są w pkt. XIV SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O zawarcie umowy może ubiegać się oferent, który spełnia następujące warunki: 1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi; 2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5. wykona prace w wymaganym terminie, podanym w punkcie VI SIWZ; 6. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 7. zawarł/zawrze umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na okres obowiązywania umowy; 8. powierzy sprawowanie funkcji Kierownika prac osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie; 9. wniesie wadium - w wysokości10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przelewem, do dnia złożenia oferty; 10. na czas obowiązywania umowy ustanowi na rzecz Z.Ch. Police S.A. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej albo gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowo płatnej na pierwsze żądanie, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), którą dostarczy w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy; 11. zapewni materiały i sprzęt do realizacji prac. Materiały muszą być dopuszczone do obrotu przez polskie lub europejskie normy i przepisy (posiadać atesty, certyfikaty, aprobatę techniczną lub inne dokumenty pozwalające na ich zastosowanie); 12. odpady powstające w wyniku prowadzenia prac usunie na koszt własny z terenu Z.Ch. Police S.A. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.01.62.628), z późniejszymi zmianami; 13. powierzony zakres prac wykona z należytą starannością, zgodnie z wymogami specjalistycznymi, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny (3 miesiące) odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2. Aktualna informacja banku (1 miesiąc) prowadzącego rachunek podmiotu gospodarczego 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych - wystawione nie wcześniej, niż następnego dnia po ostatnim dniu okresu, za który powinna być opłacona ostatnia wymagana zaliczka na podatek 4. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami - wystawione nie wcześniej, niż następnego dnia po ostatnim dniu okresu, za który powinna być opłacona ostatnia wymagana składka ZUS 5. Kopia decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz oświadczenie oferenta o przedmiocie obowiązku podatkowego w zakresie VAT 6. Pisemne oświadczenie oferenta (treść w formularzu ofertowym - załączniku nr 4 do SIWZ, że: a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi; b) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; c) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; f) zawarł/zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej g) zapoznał się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, spełnia jej wymogi i przyjmuje bez zastrzeżeń. 7. Informacje o liczbie pracowników, których oferent zamierza zaangażować przy realizacji prac na terenie Z.Ch. Police S.A., o kwalifikacjach zawodowych tych pracowników (uprawnienia i doświadczenie zawodowe) 8. Informacje o strukturze środków produkcji będących w dyspozycji oferenta i wyposażeniu technicznym 9. Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty otwarcia 10. Lista referencyjna usług tożsamych z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) 11. Referencje dotyczące robót tożsamych z przedmiotem zamówienia (minimum 3) 12. Informacja o stosowanych Systemach Zarządzania Jakością (certyfikaty) 13. Oświadczenie o powinowactwie (treść w formularzu ofertowym - załączniku nr 4 do SIWZ) 14. Klauzula poufności w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (treść w formularzu ofertowym - załączniku nr 4 do SWIZ) 15. Oświadczenie o wpłacie i zwrocie wadium (załącznik nr 5 do SIWZ) 16. Kopia przelewu wadium 17. Oświadczenie, czy firma oferenta jest zakładem pracy chronionej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację, czy istnieje możliwość stosowania odpisów PFRON i w jakiej wysokości. * Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (wymienioną w odpisie z rejestru sądowego lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). * Brak jakiegokolwiek dokumentu lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) może spowodować nie rozpatrzenie oferty..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: BRAK.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakłady Chemiczne POLICE S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, Dział Umów - Pani Ewa Kwiecińska tel. (091) 317-35-40.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2009 godzina 14:00, miejsce: Zakłady Chemiczne POLICE S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, Dział Umów (OUU), Biurowiec Techniczny - pokój 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Negocjacje z zachowaniem konkurencji, prowadzone na podstawie procedury wewnętrznej Z.Ch. Police S.A. 2. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami). 3. Negocjacje z zachowaniem konkurencji odbywać się będą w zakresie: a) Cen; b) Kar umownych za nieterminowe wykonanie prac; c) Kar umownych za odstąpienie od umowy; d) Terminu płatności faktur; e) Innych istotnych warunków realizacji prac. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i będzie dla nich wiążąca. 5. Ze względu na dużą ilość prac dopuszcza się możliwość zawarcia umów z kilkoma oferentami. 6. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia sprawy bez podania przyczyn. 7. Nie będą udzielane informacje na temat przebiegu negocjacji w poszczególnych etapach. 8. O wyniku negocjacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, po dokonaniu wyboru Wykonawcy. 9. Zamawiający zapewnia poufność wszystkich informacji zawartych w złożonych ofertach. 10. Dostarczone oferty pozostają w aktach Z.Ch. Police S.A..

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.