eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Przetarg nieograniczony na usługę organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwąKompetentne kadry oświaty kapitałem regionu - III edycja

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-08-23

Opole: Przetarg nieograniczony na usługę organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu - III edycja
Numer ogłoszenia: 311286 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji , Ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 774 579 895, faks 774 552 979.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcre.opolskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu - III edycja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji szkolenia i pełnieniu funkcji na-uczyciela prowadzącego zajęcia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato-wych usytuowanych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, w ramach projektu pod na-zwą: Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu - III edycja, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Ka-pitał Ludzki. CZĘŚĆ 1 Temat szkolenia: Ewaluowanie pracy szkoły szansą na jej rozwój Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 60 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12.2012 r. Tematyka: - Ewaluacja jako gwarancja jakościowego rozwoju szkoły. - Analiza wymagań Państwa wobec szkół, - Zadania dyrektora wynikające z organizacji realizacji działań ewaluacyjnych. - Budowanie modelowego procesu ewaluacji wewnętrznej w szkole. - Metodologia prowadzenia badań społecznych (badania ilościowe i jakościowe). - Opracowanie przykładowych narzędzi badawczych. - Techniczne opracowanie materiału badawczego. - Sposób upowszechniania wyników badań (sprawozdania, raporty z wnioskami i rekomendacjami). CZĘŚĆ 2 Temat szkolenia: Rola nauczyciela przedszkola w osiąganiu przez dzieci gotowości szkolnej Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 60 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12.2012 r. Tematyka: -Analiza podstawy programowej pod kątem nowych obowiązków nauczyciela oraz wiadomości i umiejętności absolwenta przedszkola. -Gotowość szkolna - czynniki wpływające na jej osiąganie. -Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne (Skale Gotowości Szkolnej). -Jak pracować z dziećmi uwzględniając ich indywidualny rozwój? -Praktyczna prezentacja metod stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka-Metoda Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego, R. Labana, M. i A. Kniessów, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Projektów Edukacyjnych, Pedagogiki Zabawy, Batii Straus. CZĘŚĆ 3 Temat szkolenia: Pomiar dydaktyczny w praktyce nauczycielskiej w edukacji matematyczno-przyrodniczej Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 60 godzin (w tym 32 stacjonarne i 28 e-learningu) Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Analiza treści kształcenia: cele i wymagania programowe edukacji matematyczno-przyrodniczej. -Planowanie procesu sprawdzania osiągnięć w zakresie treści matematyczno-przyrodniczych- wła-ściwości pomiaru dydaktycznego, formy i rodzaje zadań oraz ich właściwości i zastosowanie -Konstruowanie zadań zgodnych z planem testu w zakresie treści matematyczno-przyrodniczych oraz analiza ich stosowności. -Konstruowanie kluczy odpowiedzi do zadań otwartych. Przygotowanie badań próbnych. -Zasoby Internetowe dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przydatne do zajęć online ( zasoby CKE, OKE). -Podstawy pracy na platformie Modle. -Analiza i interpretacja wyników badań osiągnięć szkolnych, w tym wyników egzaminów zewnętrz-nych w części matematyczno-przyrodniczej. -Wnioskowanie z wyników badań próbnych - redagowanie raportów. Wykorzystanie wniosków z badań osiągnięć w planowaniu zajęć dydaktycznych na przedmiotach matematyczno-humanistycznych. -Ewaluacja własnego systemu dydaktycznego nauczyciela przedmiotów matematyczno-humanistycznych oraz szkolnego systemu kształcenia. CZĘŚĆ 4 Temat szkolenia: W trosce o zdolności i talenty każdego ucznia Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w każdym ze szkoleń: 60 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkoleń: do 31.12.2012 r. Tematyka: -Modele zdolności i ich rozwój. -Identyfikacja uczniów wybitnie zdolnych. -Diagnoza i charakterystyka możliwości i ograniczeń uczniów w procesie uczenia się. -Możliwości zaspokajania potrzeb uczniów w świetle obowiązującego prawa oświatowego. -Metody i techniki pracy z uczniem o szczególnych wymaganiach edukacyjnych: a) metody zwiększające tempo pracy z uczniami wybitnie zdolnymi, b) odblokowanie emocjonalne uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, c) metody i techniki motywujące uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. CZĘŚĆ 5 Temat szkolenia: Wykorzystanie programu Uczenie się przez całe życie do realizacji projektów: eTwinning, Comenius i Leonardo da Vinci Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 40 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Możliwości i zasady współpracy międzynarodowej szkół i przedszkoli z wykorzystaniem projektów edukacyjnych: eTwinning, Comenius i Leonardo da Vinci. -Jak zrealizować dobry projekt edukacyjny ? - Wielostronne i Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Comenius oraz projekty Leonardo da Vinci. -Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów -wykorzystanie programu eTwinning oraz europej-skich baz placówek edukacyjnych znajdujących się w Internecie. -Korzystanie z informacji, dokumentów i publikacji elektronicznych niezbędnych do przygotowania projektu Comenius i Leonardo da Vinci. -Przedstawienie i omówienie elektronicznych formularzy wniosków do Partnerskiego Projektu Szkół i projektu Leonardo da Vinci. -Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków aplikacyjnych. -Dobra praktyka - przykłady zrealizowanych projektów. CZĘŚĆ 6 Temat szkolenia: Szkolny system wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 15 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkoleń: do 31.12.2012r. Tematyka: -Diagnoza specjalistyczna - jak ją wykorzystać. -Czynniki sprzyjające optymalnemu funkcjonowaniu w sytuacji zadaniowej i społecznej. CZĘŚĆ 7 Temat szkolenia: Szkolny system wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 15 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkoleń: do 31.12.2012r. Tematyka: -Sytuacja psychospołeczna i prawna ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. -Trudności i potrzeby dzieci z dysfunkcjami. -Nauczyciel wobec potrzeb specjalnych w klasie. CZĘŚĆ 8 Temat szkolenia: Szkolny system wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 15 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkoleń: do 31.12.2012 Tematyka: -Efektywne metody uczenia się. -Motywowanie do nauki. CZĘŚĆ 9 Temat szkolenia: Szkolny system wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 15 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkoleń: do 31.12.2012r. Tematyka: -Od podstawy programowej do wymagań uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. -Tworzenie zespołowo szkolnego systemu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-nych. CZĘŚĆ 10 Temat szkolenia: Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg nowych uregulowań prawnych IPET, KIPU, PWD Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 20 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Podstawy prawne organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. -Modele pracy z uczniami dysfunkcjami, różnicowanie wymagań-uwarunkowania prawne. CZĘŚĆ 11 Temat szkolenia: Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg nowych uregulowań prawnych IPET, KIPU, PWD Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 20 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Zadania koordynatorów (przewodniczących) zespołów w zakresie wspierania nauczycieli w realiza-cji zadań. -Opracowywanie i zasady wdrażania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU). -Plan Działań Wspierających (PDW) ucznia dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalne-go. CZĘŚĆ 12 Temat szkolenia: Stosowanie technologii informacyjnej i e-learningu w praktyce szkolnej Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 40 godzin (w tym 24 stacjonarne i 16 e-learningu) Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia : do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Podstawy pracy na platformie szkoleniowej -Wyszukiwanie informacji w Internecie -Wiarygodność zasobów internetowych i prawo autorskie -Przydatność zasobów Internetu w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych CZĘŚĆ 13 Temat szkolenia: Stosowanie technologii informacyjnej i e-learningu w praktyce szkolnej Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w szkoleniu: 20 godzin (w tym 12 stacjonarne i 8 e-learningu) Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia : do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Kurs przedmiotowy na platformie Moodle i jej zasoby. -Adaptacja materiałów z Internetu do potrzeb dydaktycznych. CZĘŚĆ 14 Temat szkolenia: Pomiar dydaktyczny w praktyce nauczycielskiej w edukacji humanistycznej Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin szkolenia: 30 godzin (w tym 16 stacjonarnych i 14 e-learningu) Miejsce szkolenia: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Planowanie procesu sprawdzania osiągnięć w zakresie treści humanistycznych- właściwości po-miaru dydaktycznego, formy i rodzaje zadań oraz ich właściwości i zastosowanie. -Podstawy pracy na platformie Moodle. -Analiza i interpretacja wyników badań osiągnięć szkolnych , w tym wyników egzaminów zewnętrz-nych w części humanistycznej. -Wnioskowanie z wyników badań próbnych - redagowanie raportów. Wykorzystanie wniosków z badań osiągnięć w planowaniu zajęć dydaktycznych na przedmiotach humanistycznych. CZĘŚĆ 15 Temat szkolenia: Pomiar dydaktyczny w praktyce nauczycielskiej w edukacji humanistycznej Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin szkolenia: 30 godzin (w tym 16 stacjonarnych i 14 e-learningu) Miejsce szkolenia: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Analiza treści kształcenia: cele i wymagania programowe edukacji humanistycznej. -Konstruowanie zadań zgodnych z planem testu w zakresie treści humanistycznych oraz analiza ich stosowności. -Konstruowanie kluczy odpowiedzi do zadań otwartych. Przygotowanie badań próbnych. -Zasoby Internetowe dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych przydatne do zajęć online ( za-soby CKE, OKE). -Ewaluacja własnego systemu dydaktycznego nauczyciela przedmiotów humanistycznych oraz szkolnego systemu kształcenia. CZĘŚĆ 16 Temat szkolenia: Pomiar dydaktyczny w praktyce nauczycielskiej w nauczaniu języków obcych Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w każdym ze szkoleń: 30 godzin (w tym 16 stacjonarnych i 14 e-learningu) Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Analiza treści kształcenia: cele i wymagania programowe w nauczaniu języków obcych. -Konstruowanie zadań zgodnych z planem testu w części języków obcych oraz analiza ich stosow-ności. -Konstruowanie kluczy odpowiedzi do zadań otwartych. Przygotowanie badań próbnych. -Zasoby Internetowe dla nauczycieli języków obcych przydatne do zajęć online ( zasoby CKE, OKE). -Ewaluacja własnego systemu dydaktycznego nauczyciela języków obcych oraz szkolnego systemu kształcenia. CZĘŚĆ 17 Temat szkolenia: Pomiar dydaktyczny w praktyce nauczycielskiej w nauczaniu języków obcych Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w każdym ze szkoleń: 30 godzin (w tym 16 stacjonarnych i 14 e-learningu) Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkolenia: do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Planowanie procesu sprawdzania osiągnięć w zakresie języków obcych- właściwości pomiaru dy-daktycznego, formy i rodzaje zadań oraz ich właściwości i zastosowanie. -Podstawy pracy na platformie Moodle. -Analiza i interpretacja wyników badań osiągnięć szkolnych, w tym wyników egzaminów zewnętrz-nych w części języków obcych na zajęciach języków obcych. -Wnioskowanie z wyników badań próbnych - redagowanie raportów. Wykorzystanie wniosków z badań osiągnięć w planowaniu zajęć dydaktycznych. CZĘŚĆ 18 Temat szkolenia: Akademia Rękodzieła Artystycznego Liczba szkoleń w danej części: 1 Liczba godzin w każdym ze szkoleń: 40 godzin stacjonarnych Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Termin szkoleń: do 31.12. 2012 r. Tematyka: -Decoupage - podstawowy. -Decoupage - crackle. -Decoupage 3D z zastosowaniem pasty Volume i silikonu. -Filcowanie na mokro. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 4.2 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80511000-9 Usługi szkolenia personelu 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 80500000-9 Usługi szkoleniowe 80420000-4 Usługi e-learning.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.10.00-9, 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.42.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności osobą odpowiedzialną za świadczenie usługi tj.: prowadzenie kursów która: Dla części od 1 do 17 - posiada wykształcenie wyższe (należy podać nazwę uczelni i rok ukończenia studiów) - posiada następujące kwalifikacje zawodowe tj.: posiada uprawnienia pedagogiczne (należy podać rok nabycia uprawnień) oraz stopień nauczyciela dyplomowanego (należy podać rok uzyskania sto-pienia awansu), - przeprowadziła co najmniej 3 kursy dla nauczycieli (należy podać nazwy szkoleń, terminy). Dla części 18 - posiada wykształcenie wyższe z zakresu plastyki lub studia podyplomowe z zakresu plastyki (na-leży podać nazwę uczelni i rok ukończenia studiów) - posiada następujące kwalifikacje zawodowe tj.: posiada uprawnienia pedagogiczne (należy podać rok nabycia uprawnień) oraz stopień nauczyciela dyplomowanego (należy podać rok uzyskania sto-pienia awansu), - przeprowadziła co najmniej 3 kursy dla nauczycieli (należy podać nazwy szkoleń, terminy). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówie-nia oraz zakres wykonywanych przez nią czynności i informacją o podstawie dysponowania tą oso-bą sporządzony wg załącznika nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 5 do SIWZ, b) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego w formie oryginału lub kopii poświadczonej nota-rialnie), c) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (patrz pkt 9 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiających wykonanie zamówienia, według załącznika nr 7 do SIWZ lub wykonawca udowodni w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia np. przedłoży zawarte umowy czy oświadczenia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.2 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrze-żeniem ust.2. 2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) Zmiana osób z wykazu osób stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, wymaga zgody Zamawiającego, przy czym osoba ta musi spełniać wymagania, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie posiadania wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. b) Zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. c) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. d) Zmiany w zakresie płatności (np. terminy, sposób płatności) są możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy; e) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. f) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. g) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1umowy. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rcre.opolskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji 45-315 Opole ul. Głogowska 27 Sekretariat - parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 13:30, miejsce: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji 45-315 Opole ul. Głogowska 27 Sekretariat - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa realizowana jest na potrzeby Projekt systemowy Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III, nr POKL: 09.04.00-16-010/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia personelu »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.