eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów Kierowca wózków jezdniowych (z napędem silnikowym) - bez cyklu zajęć z aktywizacji zawodowej.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8 Brukarz wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-27

Głogów: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów Kierowca wózków jezdniowych (z napędem silnikowym) - bez cyklu zajęć z aktywizacji zawodowej.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8 Brukarz wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8
Numer ogłoszenia: 30977 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny , ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8373550, faks 076 8358088.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów Kierowca wózków jezdniowych (z napędem silnikowym) - bez cyklu zajęć z aktywizacji zawodowej.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8 Brukarz wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów wraz z cyklami zajęć z aktywizacji zawodowej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głogowie w ramach Projektu p.n. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. W/w projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część I Kurs: Kierowca wózków jezdniowych (z napędem silnikowym) - bez cyklu zajęć z aktywizacji zawodowej.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8 1. Liczba kursów : 1 2. Liczba uczestników kursu: 15 skazanych 3. Termin realizacji kursu: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2013 r. 4. Kurs realizowany będzie na terenie Zakładu Karnego w Głogowie 5. Wymiar godzinowy kursu wynosi 67 godzin dydaktycznych dla każdego uczestnika kursu z następującym podziałem: - zajęcia teoretyczne : 52 godzin dydaktycznych (tj. 44 godziny zaj. teoretycznych oraz 8 godzin z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowych), - zajęcia praktyczne : 15 godzin dydaktycznych (dla każdego uczestnika). Praktyczną naukę jazdy należy prowadzić w grupach 3 osobowych. Czas szkolenia dla grupy 3 osobowej można liczyć jednocześnie dla wszystkich 3 uczestników, pod warunkiem, że osoby aktualnie nie jeżdżący wózkiem aktywnie uczestniczą w szkoleniu, obserwując wykonywane manewry odnotowując popełnione błędy. Do zajęć praktycznych należy wykorzystać wózek paletowy z podnośnikiem nożycowym, który udostępnia Zamawiający. Zakłada się, że jedna godzina dydaktyczna to 45 minut. Część II Kurs: Brukarz wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8 1. Liczba kursów: 1 2. Liczba uczestników kursu: 12 skazanych, 3. Termin realizacji kursu : od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2013 r. 4. Kurs realizowany będzie na terenie Zakładu Karnego w Głogowie 5. Wymiar godzinowy kursu wynosi łącznie 130 godzin dydaktycznych z uwzględnieniem następującego podziału: - zajęcia teoretyczne : 30 godzin (1 godzina = 45 minut) - zajęcia praktyczne : 100 godzin (1 godzina = 45 minut) 6. Kurs należy połączyć z przeprowadzeniem cyklu zajęć z aktywizacji zawodowej. Wymiar godzinowy cyklu zajęć przypadający na dany kurs wynosi łącznie 22 godzin z uwzględnieniem następującego podziału: - zajęcia z liderem Klubu Pracy : 10 godzin (zajęcia grupowe) - zajęcia z doradcą zawodowym : 12 godzin (w tym 1 godzina zajęć indywidualnych przypadająca na jedną osobę). Zamawiający dopuszcza sytuację, by doradca zawodowy przeprowadził cały cykl aktywizacji zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia pełnego cyklu szkoleniowego, w skład którego wchodzi kurs Brukarz oraz zajęcia aktywizacyjne. Część III Kurs: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 80530000-8 1. Liczba kursów: 1 2. Liczba uczestników kursu: 14 skazanych, 3. Termin realizacji kursu : od dnia podpisania umowy do 25 września 2013 r. 4. Kurs realizowany będzie na terenie Zakładu Karnego w Głogowie 5. Wymiar godzinowy kursu wynosi łącznie 130 godzin dydaktycznych z uwzględnieniem następującego podziału: - zajęcia teoretyczne : 30 godzin (1 godzina = 45 minut) - zajęcia praktyczne : 100 godzin (1 godzina = 45 minut) 6. Kurs należy połączyć z przeprowadzeniem cyklu zajęć z aktywizacji zawodowej. Wymiar godzinowy cyklu zajęć przypadający na dany kurs wynosi łącznie 24 godzin z uwzględnieniem następującego podziału: - zajęcia z liderem Klubu Pracy : 10 godzin (zajęcia grupowe) - zajęcia z doradcą zawodowym : 14 godzin (w tym 1 godzina zajęć indywidualnych przypadająca na jedną osobę). Zamawiający dopuszcza sytuację, by doradca zawodowy przeprowadził cały cykl aktywizacji zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia pełnego cyklu szkoleniowego, w skład którego wchodzi kurs Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz zajęcia aktywizacyjne. Celem kursu Kierowca wózków jezdniowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych, przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, uzyskaniem przez uczestników kursu państwowych uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi kategorii II WJO. Celem kursów: Brukarz oraz Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy w wyżej wymienionym zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania wyuczonego zawodu w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, a także nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej zagadnień z rynku pracy, umiejętności poruszania się na rynku pracy i sporządzania dokumentów aplikacyjnych. 2. W ramach w/w przedmiotu zamówienia Wykonawca przed rozpoczęciem kursu/ów zorganizuje specjalistyczne badania lekarskie w zakresie medycyny pracy dla uczestników danego kursu oraz 2 osób będących na liście rezerwowej (do każdego kursu), dopuszczające do udziału w danym kursie. Badania lekarskie powinny odbyć się na terenie Zakładu Karnego w Głogowie. Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, do której uczestnicy kursu/ów uzyskuje przygotowanie w wyniku ukończenia przedmiotowego kursu, jest warunkiem przyjęcia skazanego na kurs w danym zawodzie. Oryginały zaświadczeń przekazać protokolarnie Zamawiającemu. Koszt badań lekarskich pokrywa Wykonawca. 3. Wykonawca przed rozpoczęciem danego kursu przedstawi Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających posiadanie ubezpieczenia w niezbędnym zakresie (OC, NNW) osób prowadzących zajęcia na terenie Zakładu Karnego w Głogowie. 4. Wykonawca przed rozpoczęciem danego kursu ubezpieczy każdego uczestnika kursu w niezbędnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a kopie polis przekaże Zamawiającemu. Koszt ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzające zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne, jak i zajęcia aktywizacyjne. Osoby prowadzące zajęcia powinni posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia oraz doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych. Osoby prowadzące zajęcia z aktywizacji zawodowej, powinny posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć. W przypadku kursu Kierowca wózków jezdniowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzające zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne. Instruktorzy którzy będą prowadzić szkolenie powinni posiadać certyfikat z Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach lub z Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym oraz w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym. Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywania przez nich czynności - załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Nabór kandydatów do udziału w kursie/ach przeprowadzi Zamawiający, który skieruje skazanych na dany kurs. Zamawiający zobowiązuję się do posiadania listy rezerwowej uczestników kursu/ów, umożliwiając wprowadzenie nowych osób na miejsce osób przerywających uczestnictwo w danym kursie. 7. W przypadku przerwania kursu przez skierowaną osobę, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego, który skieruje w to miejsce kolejną osobę z listy rezerwowej nie ponosząc dodatkowych kosztów, a Wykonawca dołoży starań by osoba dołączona do grupy uzupełni zakres kursu, w którym nie uczestniczyła. 8. Jeżeli nie ukończenie kursu przez uczestnika kursu nastąpiło z jego winy (np. wskutek rezygnacji beneficjenta ostatecznego z uczestnictwa w kursie, niewłaściwego zachowania, stwarzanie zagrożenia dla osób prowadzących kurs lub innych jego uczestników) lub wskutek okoliczności od uczestnika kursu niezależnych (np. konieczność przetransportowania lub zwolnienia z jednostki penitencjarnej), a uzupełnienie kursantów w sposób opisany w pkt. 7, ze względu na stopień zaawansowania kursu nie umożliwiło osiągnięcia celu szkolenia przez uczestnika kursu, który miałby zostać zakwalifikowany do udziału w kursie w to miejsce, liczby uczestników nie uzupełnia się. Powyższa sytuacja może skutkować zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy. 9. Wykonawca realizujący kurs Brukarza lub Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zobowiązany będzie zapewnić nadzór wewnętrzny służący podniesieniu jakości prowadzonego kształcenia. Podczas prowadzenia zajęć praktycznych Wykonawca będzie zobowiązany: a) nadzorować i dbać o prawidłowe wykonanie robót w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, zgodnie ze sztuka budowlaną i warunkami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót, b) dbać o zapewnienie ładu i porządku podczas wykonywania prac, c) konsultować z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego wszelkich uwag, spostrzeżeń i problemów wynikających podczas trwania kursu. 10. Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług szkoleniowych. 11. W dniu otwarcia ofert Wykonawca przedłoży Zamawiającemu program nauczania kursu/ów i zajęć aktywizacyjnych do akceptacji, który winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w Zakładach Karnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 337 z późniejszymi zmianami), a także zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 5 § 75 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193). Wykonawca realizujący kurs Kierowca wózków jezdniowych jest zobowiązany do opracowania programu kursu zgodnie z programem nauczania na kursach dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą - wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. 12. W dniu podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do akceptacji harmonogram kursu Zamawiającemu. Harmonogram/y kursu/ów powinien/y zawierać m. in.: nazwę kursu, podział na zajęcia teoretyczne i praktyczne, treść szkolenia wraz z liczbą godzin, datą oraz godziny w jakich będą odbywać się poszczególne zajęcia, imię i nazwisko wykładowcy, datę przeprowadzenia egzaminu końcowego. 13. Wykonawca prowadzi dokumentację z przebiegu kursu/ów zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 5 § 75 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193). Dokumentację stanowią: 1) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą : imię i nazwisko i podpis uczestnika szkolenia długopisem koloru niebieskiego, 2) protokół i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone, 3) rejestry wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji a także zgodnie z wymaganiami określonymi w § 21 Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) dodatkowo m.in.: 1) program nauczania, 2) ewidencję wydanych zaświadczeń. 14. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu/ów Brukarz / Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / Kierowca wózków jezdniowych: 1) W ramach zajęć teoretycznych zapewni: uprawnionych wykładowców, podręczniki, skrypty, materiały papiernicze, przybory do pisania, środki dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu. 2) W ramach zajęć praktycznych kursu/ów Brukarz / Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zapewni: instruktorów praktycznej nauki zawodu, odzież roboczą dla uczestników kursu/ów (tj. spodnie robocze, koszula flanelowa, półbuty robocze, rękawice, czapki) środki ochrony indywidualnej narzędzia , sprzęt oraz maszyny materiał budowlany na zajęcia praktyczne kursu/ów. 3) W ramach zajęć praktycznych kursu Kierowca wózków jezdniowych zapewni: instruktorów praktycznej nauki jazdy, wózek jezdniowy z napędem silnikowych, butle z gazem do wózka na zajęcia praktyczne kursu, palety na zajęcia praktyczne kursu, odzież ochronną (tj. kaski, rękawice, kamizelki odblaskowe). 15. Zamawiający w zakresie zajęć praktycznych kurs: Brukarz zapewni: piłę stołową do cięcia bruku, poziomice, taczki, szpadle, zagęszczarkę, młoty, wózek transportowy, 16. Zamawiający w zakresie zajęć praktycznych kurs: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zapewni: drabiny, rusztowanie, szelki bezpieczeństwa, agregat malarski do malowania pomieszczeń wewnętrznych, piłę stołową, poziomice, przyrząd do ciecia płytek taczki, szpadle, zagęszczarkę, młoty szlifierkę, łaty gipsowe, murarskie 17. Zamawiający w zakresie zajęć praktycznych kursu Kierowca wózków jezdniowych zapewni: Wózek paletowy z podnośnikiem nożycowym, 4 pachołki drogowe. 18. Koszt materiałów budowlanych i narzędzi przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu Brukarz / Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nie może przekroczyć 40 % kosztu danego kursu (bez kosztów związanych z przeprowadzeniem zajęć z aktywizacji zawodowej); ilość materiałów budowlanych musi być dostosowana do programu szkolenia , do ilości godzin zajęć praktycznych oraz ilości uczestników tak, aby każdego dnia w czasie trwania kursu każdy uczestnik mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię faktur VAT potwierdzających dostarczenie w wymaganej ilości materiałów do przeprowadzenia praktycznej nauki zawodu w ramach kursu. 19. Wykonawca realizujący kurs Kierowca wózków jezdniowych zobowiązuje się do zorganizowania i sfinansowania egzaminu zewnętrznego dla uczestników kursu przeprowadzonego przez egzaminatorów z Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony niezwłocznie po zakończeniu danego kursu. 20. Zamawiający w zakresie zajęć teoretycznych zapewni pomieszczenia na terenie Zakładu Karnego w Głogowie wraz z kompletnym wyposażeniem w sprzęt, pomoce dydaktyczne, multimedia dostosowane do potrzeb określonego szkolenia, przepisów ppoż., BHP i ergonomii. 21. Zajęcia odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1630 z przerwą obiadową w godzinach 1300 - 1350. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie zajęcia mogą odbywać się w soboty w godzinach od 800 do 1300. 22. Zamawiający wskaże miejsce na terenie Zakładu Karnego w Głogowie, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia praktyczne kursu/ów. 23. Kurs/y należy zakończyć egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania danego kursu. Egzamin/y wewnętrzny/e sprawdzający/e wiedzę przeprowadzi komisja powołana przez Wykonawcę. Do składu komisji Wykonawca powoła jednego przedstawiciela Zamawiającego. Czasu trwania egzaminu/ów nie wlicza się do czasu trwania kursu/ów. 24. Osoba szkolona, która uzyska z egzaminu ocenę pozytywną, która uczestniczyła w co najmniej 80% zajęć kursu i aktywizacji zawodowej otrzyma: a) dla kursu Brukarz/ Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 ) certyfikaty (zaświadczenia) o ukończeniu zajęć z aktywizacji zawodowej oznakowane logotypami projektu PO KL (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dot. oznaczenia projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). b) dla kursu Kierowca wózków jezdniowych: zaświadczenie o ukończeniu kursu Kierowca wózków jezdniowych wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 ) zaświadczenie o ukończeniu kursu Bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urządzenia wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 ) certyfikat (zaświadczenie) o kończeniu kursu oznakowane logotypami projektu PO KL (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dot. oznaczenia projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). 25. Wykonawca zamówienia przeprowadzi wśród uczestników ankietę końcową oceniającą kurs/y. Kserokopię ankiet przekaże Zamawiającemu. 26. Po zakończeniu kursu Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) Oryginały zaświadczeń lekarskich uczestników kursu/ów, 2) Protokół/y z egzaminu końcowego, 3) Lista/y obecności podpisana/e przez uczestników kursu/ów, 4) Kserokopia dziennika/ów zajęć potwierdzona za zgodnością z oryginałem, 5) Program szkolenia, 6) Zaświadczenia dla uczestników kursu/ów, 7) Kserokopia wydanych zaświadczeń potwierdzona ze zgodnością z oryginałem, 8) Rejestr wydanych zaświadczeń, 9) Potwierdzenie odbiór materiałów szkoleniowych, 10) Kserokopia ankiet końcowych, 11) Zestawienie faktur za materiały budowlane wraz z kopiami faktur potwierdzona za zgodnością z oryginałem. 12) Kserokopie ankiet końcowych, 27. Wykonawca musi spełniać kryteria określone w § 2 ust. 4 lub 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 186). 28. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia materiałów dydaktycznych (szkoleniowych) oraz dokumentacji przebiegu kursu/ów logotypami i zapisami zapewniającymi identyfikację wizualną realizowanych kursu/ów zgodnie z aktualnymi wytycznymi dot. oznaczenia projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe oznaczenia projektu są dostępne na stronach www.mrr.gov.pl lub www.crzl.gov.pl 29. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganego prawem szkolenia BHP uczestników kursu/ów oraz do nadzoru nad przestrzeganiem przez nich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie wypadku związanego z kursem, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu oraz do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 30. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji dotyczącej kursu/ów, będącego/ych przedmiotem niniejszego postępowania do końca 2020 r., w warunkach umożliwiających zachowanie wszelkich danych osobowych w niej zawartych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 31. Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do dołączenia do faktur VAT kopii dokumentacji szkoleniowej, w tym kopii materiałów dydaktycznych, podpisanych za zgodność z oryginałem przez kierownika instytucji szkoleniowej lub upoważnionego pracownika, z uwzględnieniem obowiązujących zasad ochrony danych osobowych określonych przez : przepisy prawa europejskiego oraz prawa krajowego, wytyczne wydane przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Wdrażająca, postanowienia umowy o dofinansowanie projektu. 32. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia uprawnionym instytucjom zewnętrznym kontroli kursu/ów finansowanych ze środków finansowych projektu, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów. 33. Zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przekazane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu. 34. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99 ustawy PZP. 35. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 36. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ponieważ jedynym kryterium jest cena. 37. Walutą rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest Polski złoty (PLN). 38. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 39. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 40. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na część I, część II, część III osobno. IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Kurs Kierowca wózków jezdniowych powinien zostać zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca zamówienia niezwłocznie po zakończeniu szkolenia dostarczy pełną dokumentację z kursu wraz z poprawnie wystawioną fakturą VAT za kurs. 2. Kurs Brukarz wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej powinien zostać zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca zamówienia niezwłocznie po zakończeniu szkolenia dostarczy pełną dokumentację z kursu wraz z poprawnie wystawionymi fakturami za kurs i akt. zawodową. 3. Kurs Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej powinien zostać zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia 25 września 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca zamówienia niezwłocznie po zakończeniu szkolenia dostarczy pełną dokumentację z kursu wraz z poprawnie wystawionymi fakturami za kurs i akt. zawodową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Karny w Głogowie ul. Lipowa 21 67-200 Głogów Tel. (076) 834-29-01, faks (076) 835-80-88 www.sw.gov.pl email: zk_glogow@sw.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Karny w Głogowie ul. Lipowa 21 67-200 Głogów Sekretariat do dnia 12.03.2012 r. do godz. 12:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt p.n. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. W/w projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia zawodowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.