eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół obiektów w 20 jednostakch organizacyjnych MOPS Katowice

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-11-25

Katowice: sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół obiektów w 20 jednostakch organizacyjnych MOPS Katowice
Numer ogłoszenia: 309203 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach , ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2511451, 2517817, faks 032 2512712 w. 129 lub 136.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół obiektów w 20 jednostakch organizacyjnych MOPS Katowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien w budynkach MOPS Katowice oraz sprzątanie dojścia do obiektów i odśnieżanie zimą przed obiektami: - TPPS-1, ul. Andrzeja 10, - TPPS-2, ul. Warszawska 42 - TPPS-3, ul. Oblatów 24, - TPPS-4, ul. Gliwicka 96, - TPPS-5, ul. Dębowa 16c - TPPS-6, ul. Czecha 2 - TPPS-7, ul. Świdnicka 35a, - TPPS-8, ul. Łętowskiego 6a, - TPPS-9, ul. Krakowska 138 - TPPS-10, ul. Krakowska 138, - CPS i archiwum ul. Morcinka 19a, - SBD, ul. Morcinka 19a, - OIK, ul. Mikołowska 13a - budynek dyrekcji MOPS, ul. Jagiellońska 17 - MZON, ul. Gliwicka 102 - PION i PAL-M, ul. Krakowska 138 i ul. Krakowska 136 - CRS, ul. Kilińskiego 19/1 - DO ul. Wojewódzka 23 - DN, ul. Krakowska 138 - DDM ul. Świdnicka 35a o łącznej powierzchni użytkowej 5869,78 m2, wraz z oknami o łącznej pow. 1198,80 m2 i łącznej powierzchni terenów zewnętrznych - dojścia do budynków o powierzchni 814,00 m2. Szczegółowe dane w rozbiciu na poszczególne obiekty przedstawia tabela na str. 3 specyfikacji. Dokładny zakres świadczonej usługi został zawarty w załączniku nr 1 i 1a do specyfikacji. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, tj. zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość zlecenia (maksymalnie 12 razy w trakcie trwania umowy) wykonania dodatkowych prac czystościowo - porządkowych (np. po przeprowadzonym remoncie w danym obiekcie lub awarii), o wartości nieprzekraczającej kwoty 650,00 zł brutto za każde pojedyncze zlecenie. Z tytułu zastosowania prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe ani prawne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.90.00 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych 90.91.13.00 - Usługi czyszczenia okien 90.61.00.00 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia żadnego warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu waruków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje min. jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał lub wykonuje trwającą co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy, usługę sprzątania w obiektach pomieszczeń biurowych, o łącznej powierzchni wewnętrznej przekraczającej 3.000 m2. Ocenę spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu przeprowadza się zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Wyżej wymieniony warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy złożą odpowiednie, niżej wymienione dokumenty, których treść potwierdza ich spełnianie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia żadnego warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu waruków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia żadnego warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu waruków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych). Ocenę spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu przeprowadza się zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Wyżej wymieniony warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy złożą odpowiednie, niżej wymienione dokumenty, których treść potwierdza ich spełnianie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do specyfikacji

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu przedmiotowego zamówienia, poprzez zwiększenie powierzchni do sprzątania, w przypadku powierzenia w trakcie wykonywania umowy nowych zadań Zamawiającemu i przekazania wraz z nimi nowych pomieszczeń, lokali, obiektów lub zaadoptowania nowej powierzchni na pomieszczenia biurowe lub gospodarcze w jednostkach MOPS Katowice objętych umową. 2. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia, Wykonawca gwarantuje, że cena jednostkowa za 1 m2 będzie odpowiednio taka sama jaką przyjął Wykonawca do wyliczenia cen sprzątania powierzchni biurowych oraz cen sprzątania terenu dojścia do obiektu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie umowy. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie ceny, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron (np. zmiana stawki podatku VAT).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17, pok. nr 44.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17, pok. nr 44.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.