Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-11-25

Katowice: sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół obiektów w 20 jednostakch organizacyjnych MOPS Katowice

Numer ogłoszenia: 309203 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach , ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2511451, 2517817, faks 032 2512712 w. 129 lub 136. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół obiektów w 20 jednostakch organizacyjnych MOPS Katowice.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien w budynkach MOPS Katowice oraz sprzątanie dojścia do obiektów i odśnieżanie zimą przed obiektami:
- TPPS-1, ul. Andrzeja 10,
- TPPS-2, ul. Warszawska 42
- TPPS-3, ul. Oblatów 24,
- TPPS-4, ul. Gliwicka 96,
- TPPS-5, ul. Dębowa 16c
- TPPS-6, ul. Czecha 2
- TPPS-7, ul. Świdnicka 35a,
- TPPS-8, ul. Łętowskiego 6a,
- TPPS-9, ul. Krakowska 138
- TPPS-10, ul. Krakowska 138,
- CPS i archiwum ul. Morcinka 19a,
- SBD, ul. Morcinka 19a,
- OIK, ul. Mikołowska 13a
- budynek dyrekcji MOPS, ul. Jagiellońska 17
- MZON, ul. Gliwicka 102
- PION i PAL-M, ul. Krakowska 138 i ul. Krakowska 136
- CRS, ul. Kilińskiego 19/1
- DO ul. Wojewódzka 23
- DN, ul. Krakowska 138
- DDM ul. Świdnicka 35a
o łącznej powierzchni użytkowej 5869,78 m2, wraz z oknami o łącznej pow. 1198,80 m2 i łącznej powierzchni terenów zewnętrznych - dojścia do budynków o powierzchni 814,00 m2.
Szczegółowe dane w rozbiciu na poszczególne obiekty przedstawia tabela na str. 3 specyfikacji.

Dokładny zakres świadczonej usługi został zawarty w załączniku nr 1 i 1a do specyfikacji.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, tj. zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość zlecenia (maksymalnie 12 razy w trakcie trwania umowy) wykonania dodatkowych prac czystościowo - porządkowych (np. po przeprowadzonym remoncie w danym obiekcie lub awarii), o wartości nieprzekraczającej kwoty 650,00 zł brutto za każde pojedyncze zlecenie. Z tytułu zastosowania prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe ani prawne.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.91.90.00 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych
90.91.13.00 - Usługi czyszczenia okien
90.61.00.00 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90.62.00.00 - Usługi odśnieżania
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia żadnego warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu waruków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje min. jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał lub wykonuje trwającą co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy, usługę sprzątania w obiektach pomieszczeń biurowych, o łącznej powierzchni wewnętrznej przekraczającej 3.000 m2.
   Ocenę spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu przeprowadza się zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Wyżej wymieniony warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy złożą odpowiednie, niżej wymienione dokumenty, których treść potwierdza ich spełnianie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia żadnego warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu waruków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie stawia żadnego warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu waruków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych).
   Ocenę spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu przeprowadza się zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Wyżej wymieniony warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy złożą odpowiednie, niżej wymienione dokumenty, których treść potwierdza ich spełnianie.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do specyfikacji


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu przedmiotowego zamówienia, poprzez zwiększenie powierzchni do sprzątania, w przypadku powierzenia w trakcie wykonywania umowy nowych zadań Zamawiającemu i przekazania wraz z nimi nowych pomieszczeń, lokali, obiektów lub zaadoptowania nowej powierzchni na pomieszczenia biurowe lub gospodarcze w jednostkach MOPS Katowice objętych umową.
2. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia, Wykonawca gwarantuje, że cena jednostkowa za 1 m2 będzie odpowiednio taka sama jaką przyjął Wykonawca do wyliczenia cen sprzątania powierzchni biurowych oraz cen sprzątania terenu dojścia do obiektu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie umowy.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie ceny, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron (np. zmiana stawki podatku VAT).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17, pok. nr 44.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17, pok. nr 44.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KATOWIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Katowicach » więcej : Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU