eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Kredyt bankowy długoterminowy.Ogłoszenie z dnia 2010-10-29

Przeworsk: Kredyt bankowy długoterminowy.
Numer ogłoszenia: 306779 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, tel. 016 6487600, faks 016 6487600 , strona internetowa http://www.przeworsk.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy długoterminowy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 3100000 zł przeznaczony na sfinansowanie deficytu oraz spłaty zaciągnietych kredytów i pożyczek..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00 - (3) Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje bez ogłoszenia

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity stwierdza, iż: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia jeżeli: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający realizuje zapisy budżetu Miasta Przeworska, który zakładała finansowanie deficytu budżetowego poprzez kredyt bankowy. Część kredytu wg założeń budżetowych miał być realizowany jako krótkoterminowy i miał być przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2010 r. Druga część kredytu miała być przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2010. W związku z takimi zapisami Zamawiający oszacował wartość całego zamówienia to jest I i II części, po czym postanowił skorzystać z zapisu art. 6a ustawy Pzp i udzielić zamówienia w częściach. Pierwsza część zamówienia oszacowana na wartość 45.677,26 zł została udzielona z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Kredyt ten wystarczył na pokrycie należności finansowych Zamawiającego wymaganych w I półroczu 2010r. Jednocześnie zostało wszczęte postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na pozostałą część kredytu długoterminowego. Wartość zamówienia w tym przypadku przekraczała kwoty określone w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Pzp, dlatego ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 12.06.2010r. pod Nr 2010/S 113-171555 na stronach Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.przeworsk.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione decyzją Burmistrza Miasta Przeworska w dniu 27.07.2010r. Powodem unieważnienia był brak wpływu ofert do Zamawiającego. W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający kierując się koniecznością zachowania płynności finansowej postanowił udzielić następnego zamówienia częściowego. Wartość szacunkowa części zamówienia, które Zamawiający zamierzał udzielić wynosiła 200.658,61 zł. Zamawiający zachowując warunek określony w art 6a ustawy Pzp, że wartość części zamówienia nie może być większa niż 80 tys euro i nie może przekraczać 20% wartości zamówienia, zdecydował o udzieleniu zamówienia częściowego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr 205035-2010 w dniu 30.07.2010r. oraz zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego. Zamówienie zostało zakończone wyborem oferty i udzieleniem zamówienia. Ponieważ dla pełnego pokrycia finansowego budżetu Miasta wymagany był kredyt w zaplanowanej pierwotnie wysokości udzielenie pozostałej części kredytu musiało być zrealizowane z zastosowaniem procedury właściwej dla całej wartości zamówienia. W tym celu Zamawiający wszczął kolejne postępowanie przetargowe przesyłając ogłoszenie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, które ukazało się w dniu 14.08.2010r. pod nr 2010/S 157-242954. Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz dodatkowo zostały przesłane informacje o ukazaniu się ogłoszenia, do znanych Wykonawców. Jednak do upływu terminu składania ofert, który został wyznaczony na dzień 27 września 2010r, do Zamawiającego nie wpłynęły żadne oferty. Skutkiem tego Zamawiający unieważnił postępowanie decyzją Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28.07.2010r. Powtórne wszczęcie postępowania w jednym z trybów przetargowych nie gwarantuje, że wpłyną jakiekolwiek oferty, skoro w dwóch postępowaniach przetargowych ogłaszanych na stronach Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Wykonawcy mimo zainteresowania przetargiem nie złożyli swoich ofert w wyznaczonym terminie. W tej sytuacji wydaje się celowym skorzystanie z przesłanki art. 62 ust.1 i zaprosić konkretnych Wykonawców do negocjacji warunków umownych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Bank Spółdzielczy w Przeworsku., ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.